Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca (Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut), l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, per al manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral

 

Palma, 8 de setembre de 2009

PARTS

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

L'Honorable Senyor Marc Pons Pons, president del Consell Insular de Menorca, en representació d'aquest de conformitat amb l'elecció del seu Ple del dia 18 de setembre de 2008, d'acord amb l'article 207 de la LOREG i amb l'article 9.2.q) de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

El President de l'Institut d'Estudis Baleàrics, senyor Sebastià Serra Busquets, en representació d'aquesta entitat, segons el Decret 102/2007, de 27 de juliol (BOIB núm. 115, de 28 de juliol).

El Director gerent de la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, senyor Antoni Sorà Vadell, que actua en representació d'aquesta entitat, d'acord amb el que disposen els seus estatuts, nomenat per a aquest càrrec en virtut de l'escriptura d'apoderament autoritzada pel senyor Víctor-Alonso Cuevillas Sayrol, notari de Palma, amb data de 3 d'abril de 2008, sota el número 1016 del seu protocol, el càrrec del qual continua en vigor.

 

ANTECEDENTS

Primer. En data 3 de novembre de 2005 es va signar el conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, el Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, per a la creació de la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral.

Segon. La motivació del conveni era conseqüència de la necessitat de donar continuïtat al projecte del Diccionari del teatre a les Illes Balears , projecte iniciat el 2001, i de cohesionar els grups de recerca en història teatral, a més de fomentar programes de recerca i activitats formatives i de divulgació en l'àmbit de les arts escèniques.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, és una entitat que fomenta l'especialització de joves investigadors en temes teatrals i, més concretament, estableix una plaça d'investigador adscrit a la Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral. Aquests darrers anys s'han llegit una sèrie de tesis doctorals que hi fan referència i, a més, s'hi han interessat investigadors diversos. Tot això ja ha permès que s'hagin pogut dur a terme projectes importants, com l'elaboració del ja esmentat Diccionari del teatre a les Illes Balears (el primer volum publicat el 2003 i el segon, el 2006). La realització d'aquest Diccionari ha cohesionat encara més els grups de recerca en història teatral i això els ha situat en una posició òptima per emprendre projectes culturals més importants.

Quart. L'Institut d'Estudis Baleàrics vol ser un instrument de dinamització i promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i de la cultura que s'hi expressa, ja sigui a través de la literatura, la plàstica, el teatre, la música o qualsevol altra manifestació artística. El seu camp d'actuació es dirigeix cap a la difusió i la promoció cultural al propi territori illenc i té per objectiu fomentar la investigació i la divulgació de la cultura de les Illes Balears. De fet, promou i col·labora en diferents iniciatives teatrals, entre les quals podem destacar el premi Guillem d'Efak de Textos de Teatre Infantil i Juvenil i el premi Bòtil.

Cinquè. El Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca fomenta el món de les arts escèniques i hi dóna suport a través de diverses iniciatives. En podem destacar els ajuts a la producció professional d'arts escèniques, els ajuts a la xarxa d'espais escènics de Menorca per a la contractació d'espectacles professionals d'arts escèniques i els ajuts a les actuacions del programa Menorca, Música i Teatre. A més, també dóna suport a l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca, al premi Born i a les Jornades Formatives de Teatre de Menorca.

Sisè. La Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, té entre els seus objectius el de fomentar el desenvolupament i el benestar social i cultural. Compromesa amb les arts escèniques, manté diversos convenis de col·laboració amb el Teatre de Vilafranca, el Teatre del Mar i el Teatre Sans de Palma, el Teatre Principal de Maó, la Fira de Teatre de Manacor, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears i el Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. D'altra banda, per contribuir a la difusió del teatre, l'entitat patrocina, juntament amb el Consell de Mallorca, el Circuit d'Arts Escèniques de Mallorca.

Setè. Aquest conveni ja ha permès en anys anteriors poder publicar dos toms de l' Anuari teatral de les Illes Balears (el referent a l'any 2005 i el del 2006), poder organitzar altres activitats, com per exemple el I Seminari d'Història del Teatre Català (desembre de 2007) o poder disposar d'una mínima biblioteca teatral i d'una gran quantitat de materials diversos: cartells, crítiques teatrals, programes, retalls de premsa, nombrosos treballs universitaris de temàtica teatral, dossiers de premsa, etc.

En virtut de tot això, totes les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir el marc de col·laboració entre el Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics, la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, i la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis durant l'exercici 2009.

Segona. Compromisos

1. La Universitat de les Illes Balears es compromet durant el 2009 a:

a. Elaborar i publicar l' Anuari teatral de les Illes Balears 2007 .

b. Iniciar la recollida de dades per a l'elaboració de l' Anuari teatral de les Illes Balears 2008 .

c. Establir convenis i col·laboracions amb altres institucions, organismes o centres similars.

d. Promoure la consolidació de grups de recerca científica, en el marc de l'ordenació universitària actual, i impulsar projectes o campanyes d'investigació de temàtica teatral.

e. Organitzar seminaris o cursets de formació en història, documentació o anàlisi teatral.

f. Donar resposta a les consultes de temàtica teatral realitzades pel Consell Insular de Menorca (Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut), l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, a través del tècnic qualificat.

2. Per dur a terme aquests projectes, el Consell Insular de Menorca (Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut) es compromet a fer una aportació de 3.000 euros (tres mil euros), l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears, una aportació de 12.000 euros (dotze mil euros) i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, una altra aportació de 12.000 euros (dotze mil euros).

Tercera. Estructuració de la Càtedra

1. La Càtedra és dirigida per un director científic, nomenat per la Universitat de les Illes Balears a proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. La Càtedra té una secretària, nomenada pel director científic. Ambdós càrrecs no perceben cap remuneració econòmica.

2. La Càtedra té un coordinador responsable que s'encarrega de la redacció de l' Anuari teatral de les Illes Balears i de la gestió dels diversos projectes: ocupa aquesta figura un tècnic contractat, de nivell superior, amb jornada completa. El cost total derivat de la seva contractació és de 26.774,58 euros (vint-i-sis mil set-cents setanta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims), distribuïts tal com es detalla: 19.832,28 euros (dinou mil vuit-cents trenta-dos euros amb vint-i-vuit cèntims) en concepte de salaris i 6.941,30 euros (sis mil nou-cents quaranta-un euros amb trenta cèntims) en concepte de quota patronal.

3. El coordinador ha d'elaborar una memòria anual, que presentarà al vicerector de Projecció Cultural de la Universitat de les Illes Balears i a les institucions i els organismes que signin el conveni.

Quarta. Finançament de la Càtedra

1. L'import total del projecte és de 27.000 euros (vint-i-set mil euros). Per finançar el manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis durant l'exercici 2009, el Consell Insular de Menorca (Departament de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut) es compromet a fer una aportació total de 3.000 euros (tres mil euros), l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears, una aportació de 12.000 euros (dotze mil euros) i la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears, una altra aportació de 12.000 euros (dotze mil euros).

2. La Universitat de les Illes Balears justificarà el finançament de les tasques de manteniment de la Càtedra Joan Ramis i Ramis mitjançant el sou del tècnic contractat, de nivell superior, amb jornada completa i altres despeses relacionades amb el manteniment, com és el cas de telèfon, llum, etc. La gerent n'expedirà un certificat abans del 31 d'octubre de 2009.

3. L'Institut d'Estudis Baleàrics abonarà a la Universitat de les Illes Balears els 12.000 euros (dotze mil euros), després de la presentació del corresponent certificat de les despeses realitzades, signat per la Gerent, amb càrrec a la partida pressupostària 71 101 455C01 44 113 00. La data límit en què l'Institut d'Estudis Baleàrics efectuarà el pagament és el 31 de novembre de 2009.

4. El Consell Insular de Menorca abonarà a la Universitat de les Illes Balears els 3.000 euros (tres mil euros) després de la presentació de la corresponent factura justificativa de les despeses realitzades, signada per la Gerent.

5. La Càtedra podrà obtenir finançament exterior per a projectes o activitats concretes.

Cinquena. Seu de la Càtedra

La seu del centre es troba situada a les instal·lacions de la Universitat de les Illes Balears. La Universitat de les Illes Balears també posa a disposició del centre el seu equipament informàtic i el coordinarà amb altres unitats de documentació de la UIB, sobretot a través del Servei de Biblioteca i Documentació.

Sisena. Accions de difusió d'activitats

1. Durant el 2009 es durà a terme la presentació de l' Anuari teatral de les Illes Balears 2007 als mitjans de comunicació i a tot el món teatral illenc, en un acte públic que tindrà lloc al Centre de Cultura de Sa Nostra del carrer de la Concepció de Palma.

2. La Càtedra Joan Ramis i Ramis posarà a disposició dels investigadors interessats tota la documentació del centre.

3. En tots els actes de difusió de la Càtedra i a les publicacions editades es farà constar les institucions i els organismes que la financen.

Setena. Seguiment del conveni

Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per dos representants de cada una de les parts signants, amb els objectius de vetllar perquè s'acompleixi el que s'estableix en aquest conveni, d'impulsar els acords que se'n deriven i també de resoldre, si escau, les qüestions relatives a la seva interpretació o aplicació. La comissió de seguiment s'ha de reunir, almenys, una vegada durant el període de vigència del conveni.

Vuitena. Vigència del conveni

Aquest conveni de manteniment de la Càtedra té vigència des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009 i es renovarà de forma expressa abans de la seva finalització. Per acord dels titulars que integren la Càtedra, s'hi poden adherir altres institucions o organismes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Consell Insular de Menorca,
Marc Pons
President

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Sebastià Serra
President

Per la Fundació «Sa Nostra», Caixa de Balears,
Antoni Sorà
Director gerent

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de setembre de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).