Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caja de Ahorros del Mediterráneo

 

Palma, a 21 de juliol de 2009

 

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat; d'ara endavant, UIB.

I de l'altra, el senyor José Francisco Ibáñez Llompart, que actua en representació de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en qualitat de director regional CCAA Nord Balears, amb domicili a Alacant, c/ San Fernando, 40, i CIF G 03046562, inscrita al Registre del Banc d'Espanya amb el número 2090, en el de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana amb el número 12, en el de la Regió de Múrcia amb el número 2 i en el Registre Mercantil de la província d'Alacant al tom 1358 general, foli 1, full núm. A9358, inscripció 1ª; d'ara endavant, CAM.

Ambdues parts, amb la representació que tenen, es reconeixen mútuament capacitat suficient per intervenir en aquest acte i per obligar les institucions que representen i

 

EXPOSEN

Que ambdues institucions mantenen objectius comuns en favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears, alhora que estan interessades en la creació d'un marc comú de col·laboració per poder harmonitzar la finalitat pròpia de la CAM amb l'activitat pròpia de formació, d'investigació i d'ensenyament de la Universitat de les Illes Balears.

Per això, i per tal de formalitzar la col·laboració d'ambdues institucions per a la consecució dels objectius esmentats, subscriuen el present conveni específic, que sotmeten a les següents

 

CLÀUSULES

PRIMERA . Aquest conveni té per objecte la regulació de la col·laboració entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament d'activitats per al curs 2008-2009 dins camps d'interès mutu. Aquests camps són d'interès en matèria d'obra social i versaran sobre matèries comunes i convergents a ambdues entitats com la cultura, el medi ambient i la solidaritat.

En contraprestació a l'ajuda rebuda per part de CAM, la UIB es compromet a difondre per qualsevol mitjà la imatge de CAM.

Aquest conveni té caràcter de conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general segons el que estableix l'article 25 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

SEGONA . La Caja de Ahorros del Mediterráneo destinarà una quantitat màxima de seixanta mil euros (60.000 ¿), imposts inclosos, en concepte d'ajuda per tal de dur a terme activitats o programes, de manera conjunta o propis de la Universitat, en camps d'interès mutu. Aquest import que CAM compromet podrà ser adjudicat o bé mitjançant activitat pròpia a desenvolupar en la UIB o bé en metàl·lic.

En matèria específica d'obres socials, la col·laboració esmentada es distribueix de la manera següent conforme a aquests conceptes i quanties, segons les matèries d'interès mutu i convergents entre ambdues entitats:

A) Cultura : Fins a la quantitat màxima de vint mil euros (20.000 ¿), imposts inclosos, seran destinats a distintes activitats de cultura:

A.1) Coral Universitària : per a aquesta activitat la UIB rebrà fins a la quantitat màxima de vuit mil euros (8.000 ¿), imposts inclosos, amb càrrec al pressupost d'obra social amb el codi d'activitat número 0031000301407, codi de pagament 40565201. Mitjançant la Coral Universitària es desenvolupen accions que fomenten l'accés a la música per part de l'alumnat i els permeten realitzar una activitat contínua i distints concerts.

A.2) Botiga Virtual UIB : per a aquesta activitat la UIB rebrà fins a la quantitat màxima de dotze mil euros (12.000 ¿), imposts inclosos, amb càrrec al pressupost d'obra social amb el codi d'activitat número 003100301409, codi de pagament 40500501. Mitjançant aquest programa els universitaris poden disposar de llibres d'estudi a través d'Internet en aquesta Botiga Virtual.

B) Medi ambient : Fins a la quantitat màxima de trenta-tres mil euros (33.000 ¿), imposts inclosos; seran destinats a desenvolupar per part de la UIB el projecte d'Hort Ecològic, en el qual es desenvoluparan diferents tècniques de cultiu de plantes autòctones per poder posar-les en pràctica en el sector agrari. Aquesta quantia serà amb càrrec al pressupost d'obra social amb el codi d'activitat número 0030000402023, codi de pagament 40646601.

C) Solidaritat : Fins a la quantitat màxima de set mil euros (7.000 ¿), imposts inclosos, seran destinats per la UIB per a la celebració d'unes Estades Solidàries, amb les quals la UIB pretén promoure entre la població universitària la intenció de contribuir a la seva formació en valors de solidaritat, tolerància, convivència, llibertat, justícia i sostenibilitat. Aquesta quantia serà amb càrrec al pressupost d'obra social amb el codi d'activitat 0036001800775, codi de pagament 40607701.

TERCERA . De caràcter previ a l'ajuda esmentada a la clàusula anterior, en cas que aquesta sigui en metàl·lic, la UIB n'haurà d'expedir factura amb l'import corresponent al valor de l'ajuda rebuda i segons el concepte. Aquesta factura haurà de complir els requisits que preveu el Reial decret 1496/2003, Reglament de facturació, amb expressa separació de la base imposable, la no subjecció a IVA d'aquest conveni segons la seva consideració de conveni empresarial d'interès general (art. 25 Llei 49/2002 esmentada) i la quota corresponent.

Els abonaments d'aquestes quanties en concepte d'ajuda es realitzaran en un compte obert a la CAM per la UIB.

QUARTA . Difusió de la imatge de CAM

En contraprestació a la col·laboració rebuda, la Universitat es compromet a fer constar, a la publicitat de totes les activitats que es desenvolupen dintre d'aquest conveni de col·laboració, la col·laboració de CAM junt amb la imatge de la Universitat.

Es realitzaran una sèrie d'actuacions de comunicació i difusió de la col·laboració conjunta entre les parts firmants que es concreten en el següent:

- Objectius

1. Potenciar la imatge de les parts firmants com a entitats compromeses amb el medi ambient, la cultura i la solidaritat.

2. Les parts es facilitaran els logos a utilitzar en cadascuna de les formes de difusió de la imatge que acorden, així com consensuaran la participació prèviament cadascuna.

3. La imatge de les parts firmants es difondrà en totes les activitats descrites o en aquelles que podrien acordar.

- Actuacions

a) Difusió als mitjans de comunicació d'informació del desenvolupament de les activitats objecte d'aquest conveni mitjançant rodes de premsa, notes de premsa, articles, reportatges etc. en premsa general o premsa especialitzada, així com a les publicacions pròpies de les parts firmants. S'haurà d'inserir el logotip de la Universitat i de CAM en el dossier de premsa, amb menció expressa de la col·laboració entre aquestes institucions, així com en tota la publicitat, els cartells i en qualsevol producció gràfica que es realitzi per a la difusió de les activitats.

b) Realització de fullets de difusió de les activitats amb el logotip de les institucions firmants fent menció expressa de la col·laboració de les parts.

c) En totes les activitats i en tots els mitjans de difusió escrits, digitals, premsa, televisió i d'altres que es considerin oportuns, es farà menció expressa de la col·laboració de CAM.

d) Per a la col·locació a les pàgines web de les activitats objecte d'aquest acord, a les pàgines de les parts firmants o d'altres en les quals es consideri oportú mitjançant Internet, serà observat:

  • Que hi apareixerà, de forma visible i rellevant, el logotip, marca i imatge corporativa de totes les parts firmants amb la mateixa mida i magnitud.
  • Que al disseny de la web que publiciti expressament les activitats objecte d'aquest conveni, apareixerà en un marge, de forma visible i rellevant, el logotip de totes les parts firmants.
  • Que a la descripció de les activitats a realitzar apareixerà la menció "amb la col·laboració de CAM".

e) Rodes de premsa. Per a aquestes es comptarà amb la presència de totes les parts signants d'aquest acord. S'hi situaran signes corporatius de totes les entitats firmants. La presència de la Universitat i CAM a les rodes de premsa que es realitzin seguirà el protocol consensuat pel Departament d'Imatge i Comunicació de CAM i la Universitat.

f) Participació de CAM en les conferències que es realitzin dintre de l'aplicació d'aquest conveni.

g) Utilització del logotip d'ambdues institucions a la resta dels materials i activitats no mencionats expressament i que es desenvolupin en el marc d'aquest conveni.

CINQUENA . El present conveni de col·laboració finalitza el 27 d'octubre de 2009.

SISENA . La col·laboració de CAM en les activitats que desenvolupen aquest conveni s'entén com a exclusiva, i en cas de participació d'altres organismes, aquests no seran una entitat financera o asseguradora. En tot cas, s'ha d'obtenir, prèviament a la inclusió d'algun altre col·laborador, el consentiment de CAM per escrit.

SETENA . Totes les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment o l'execució del present conveni de col·laboració, queden subjectes als jutjats i tribunals d'Alacant, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre a les parts.

vuitena . Tractament de dades personals

La Caja de Ahorros del Mediterráneo, complint les disposicions de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, per la qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, manté que les dades de caràcter personal dels contactes/representants de les entitats firmants s'han d'integrar en un fitxer: d'aquest fitxer n'és responsable i destinatària la Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb domicili social a 03001 Alacant (Espanya), carrer San Fernando, número 40. Informada de forma expressa, precisa i inequívoca, autoritzarà el tractament informàtic de les dades personals recollides en aquest conveni i que són necessàries per a la seva efectivitat i compliment, i pot exercitar respecte a aquestes els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, si escau. L'autorització té caràcter irrevocable i no té efectes retroactius, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat, les parts signen el present conveni de col·laboració, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas

Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
José Francisco Ibáñez

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de juliol de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de novembre de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).