Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Mateu Orfila i la Universitat de les Illes Balears per a la promoció i difusió de la recerca biomèdica en el marc de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS)

Palma, 21 d'octubre de 2009

PARTS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 472007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Vicenç Thomàs Mulet, en representació de la Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (FMO), amb CIF Q0700434D, i amb domicili fiscal al carrer d'Andrea Doria, 55, Hospital Universitari Son Dureta, edifici de Gerència, 1a planta, 07014 Palma, que actua en qualitat de president del Patronat, d'acord amb els Estatuts de la FMO.

Ambdues parts actuen en representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

ANTECEDENTS

L'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) es crea pel Decret 72/2002, de 17 de maig, del Consell de Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, coneguda la proposta del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears i amb l'aprovació prèvia de la Junta de Govern de la Universitat, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 10.3 i 8.2 de la Llei orgànica 6 /2001, d'universitats (LOU), de 21 de desembre.

El Decret 72/2002, de 17 de maig, posa de manifest que per al desenvolupament i la consolidació del IUNICS es requereix la participació de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Amb data 9 d'octubre de 2002 es va signar un conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears per desenvolupar i consolidar el IUNICS.

El IUNICS té com a objectiu fonamental estimular i facilitar l'obtenció de coneixements biomèdics per permetre llur eventual translació a la pràctica clínica habitual, amb la intenció de potenciar la interacció entre els diversos grups d'investigació de la Universitat de les Illes Balears i del sistema de salut de les Illes Balears, per generar la massa crítica intel·lectual necessària i la col·laboració mútua que impulsi l'avanç de les ciències biològiques.

La Fundació Mateu Orfila d'Investigació en Salut de les Illes Balears (FMO) és una fundació pública, sota el protectorat de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, creada per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 8 de novembre de 2002.

La FMO té per objecte, segons els seus Estatuts, gestionar, promoure i divulgar la realització de programes i projectes d'investigació clínica, de desenvolupament tecnològic i d'innovació en matèria de biomedicina i ciències de la salut per tal de contribuir a la promoció i protecció de la salut de la població, la prevenció de les malalties i l'assistència sanitària i sociosanitària, i la rehabilitació.

Així mateix, la FMO també té com a finalitat projectar, difondre i divulgar a la societat i a l'entorn sanitari els avenços realitzats en la recerca, la informació i l'experiència, a més de promoure la utilització òptima dels recursos posats al servei de la investigació i garantir l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat com a elements característics del sistema sanitari públic.

La publicació, divulgació i difusió dels avenços científics en l'àrea de la biomedicina i de les ciències de la salut i el reconeixement públic dels investigadors que ho realitzen és un objectiu compartit per les dues institucions esmentades, i que es considera convenient i adequat promoure i potenciar donant-li suport.

En virtut del que s'ha exposat, i considerades les seves competències, les dues parts acorden subscriure aquest conveni conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del present conveni és establir un sistema reglat de relacions entre el IUNICS i la FMO, en funció dels objectius propis d'ambdues institucions i dels comuns expressats anteriorment.

Segona. Obligacions del IUNICS

Tenir en compte la FMO per a la gestió de projectes de recerca, especialment els de caràcter europeu.

Proporcionar, en la mesura de les seves disponibilitats, un espai físic de treball perquè la FMO pugui gestionar directament els projectes de recerca al campus de la UIB.

Tercera. Obligacions de la FMO

Gestionar, promoure i divulgar la recerca encomanada pel IUNICS en les condicions que s'acordin posteriorment.

Quarta. Obligacions de les dues parts

Les dues parts es comprometen a:

Nomenar una comissió de quatre persones (dues per cada entitat, per fer el seguiment d'aquest conveni).

Realitzar activitats conjuntes divulgatives de les ciències de la salut en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que seran acordades en documents específics complementaris.

Cinquena. Vigència

El present conveni té una durada de tres anys, prorrogable automàticament si cap de les parts no el denuncia abans dels tres mesos previs a la seva finalització.

Sisena. Modificació i resolució

Aquest conveni pot ser modificat de mutu acord per les parts.

Són causes de resolució: a) El mutu acord de les parts; b) La denúncia d'una de les parts formulada amb tres mesos d'antelació a l'expiració de la vigència; c) La impossibilitat del seu compliment per causes sobrevingudes alienes a les parts.

Setena. Resolució de conflictes

Els litigis que puguin derivar-se del present conveni s'entendran sempre sotmesos a la jurisdicció dels tribunals i jutjats de Mallorca.

Vuitena. Règim jurídic

El present conveni es realitza d'acord amb el que estableix l'article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es troba exclòs de l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Per la Fundació Mateu Orfila,

 

Per la Universitat de les Illes Balears

 

Vicenç Thomàs
President del Patronat

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de març de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).