Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut Joan Lluís Vives i la Universitat de les Illes Balears

Bellaterra, 17 de juny de 2009
Palma, 17 de juny de 2009

REUNITS

D'una banda, la senyora Anna Ripoll Aracil, presidenta de l'Institut Joan Lluís Vives (d'ara endavant, IJLV), amb NIF núm. G-12433710 i domicili a Castelló de la Plana, edifici Àgora de la Universitat Jaume I, campus del Riu Sec, en virtut de l'acord del Consell General de l'Institut Joan Lluís Vives de data 5 de juny de 2008 i d'acord amb el seus Estatuts.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, ubicada a Palma, cra. de Valldemossa, km 7,5, amb CIF núm. Q0718001A, en representació de la UIB, i segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els estan legalment atribuïdes, i reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària,

 

MANIFESTEN

1 . Que l'IJLV té capacitat per posar en marxa programes propis en els quals poden participar el PDI, el PAS i estudiants de les diferents universitats associades.

2 . Que el Consell General de l'IJLV va acordar la posada en marxa de l'edició de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres , amb l'objectiu de promoure les novetats editorials universitàries i de donar a conèixer les actuacions més destacades de les universitats en els àmbits de la cultura, la recerca, la docència o la innovació, així com oferir anàlisis dels principals esdeveniments socioculturals i científics des de la perspectiva universitària o de personalitats destacades pel seu pensament.

3 . Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) forma part de l'IJLV.

4 . Que la coordinació editorial del projecte correspon al personal docent i investigador, i al personal d'administració i serveis de qualsevol universitat de l'IJLV.

5 . Que el Sr. Joan Vives i Riera, membre del personal d'administració i serveis de la UIB, ha estat nomenat editor de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres per la Comissió Permanent de l'IJLV.

6 . Que ambdues parts es reconeixen la capacitat plena necessària per a aquest acte, i que tenen interès a desenvolupar iniciatives conjuntament en l'àmbit de la cultura, la recerca, la docència o la innovació. Per la qual cosa signen aquest conveni de col·laboració, i acorden, en conseqüència, les següents

 

CLÀUSULES

Primera

La UIB reconeix, a tots els efectes, la coordinació editorial de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres desenvolupada pel Sr. Vives.

Segona

L'IJLV assumeix, a càrrec del programa de Publicacions del pressupost anual, la dedicació parcial del Sr. Vives.

Tercera

L'IJLV retribuirà la dedicació parcial del Sr. Vives amb 1.200,00 ¿ per cada número publicat de la revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres.

El pagament de l'IJLV a la UIB corresponent a l'any 2009 serà de 1.200,00 ¿.

A partir del segon any, l'IJLV farà efectiva a la UIB la quantitat de 2.400,00 ¿ anuals, que ingressarà al compte de la Caixa d'Estalvis Sa Nostra 2051 0151 6510 1419 8336.

Quarta

Aquest conveni entrarà en vigor el mateix dia que se signi, té una durada d'un any i és prorrogable automàticament per iguals períodes successius, llevat que hi hagi denúncia expressa de qualsevol de les parts, notificada per escrit a l'altra amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització del termini del període inicial o, si escau, de qualsevol de les seves successives pròrrogues. En tots els casos s'hauran d'acabar totes les tasques i els compromisos prevists en els convenis específics vigents en el moment de la denúncia o modificació d'aquest conveni.

 

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, ambdues parts el signen al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut Joan Lluís Vives,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Anna Ripoll Aracil
Presidenta
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juliol de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 23 de juliol de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).