Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa) i la universitat de les illes balears (uib) per desenvolupar aspectes operatius d'interès entre totes dues entitats

Castelló/Palma, 11 de juny de 2009

REUNITS

D'una part, el Molt Honorable Senyor José Luis Olivas Martínez, president de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, amb domicili social a Castelló, c/ Cavallers, núm. 2, i CIF G 46002804; d'ara endavant, Bancaixa.

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), que va entrar en vigor el 22 d'abril de 2007.

La primera part actua en representació de Bancaixa, i la segona, en representació la Universitat de les Illes Balears, UIB.

Totes dues parts reconeixen que tenen capacitat legal i poder suficient per formalitzar aquest acte.

EXPOSEN

I. Que amb data 7 de juny de 2007 (ref. 1510) els compareixents van signar el conveni marc de col·laboració entre totes dues entitats, destinat a emmarcar les relacions entre les parts com a conseqüència dels estatuts de caixa d'estalvis i universitat i d'acord amb la voluntat de col·laboració expressada.

II. Que en l'estipulació segona del conveni marc esmentat s'estableix que s'ha de desenvolupar en els aspectes concrets i específics mitjançant convenis singularitzats.

III. Que és voluntat de Bancaixa i de la Universitat desenvolupar aquest conveni marc, a través del qual es recolliran els aspectes operatius concrets de la relació entre totes dues entitats i altres aspectes d'interès, i per això subscriuen aquest document subjecte a les següents

ESTIPULACIONS

PRIMERA . La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

Considerar Bancaixa com a entitat financera preferent a l'efecte del servei de cobraments, com ara subvencions de la comunitat autònoma, corporacions locals i altres institucions públiques o privades, taxes, drets, rendes i altres ingressos; i també del servei de pagaments, com ara nòmines, liquidacions de la Seguretat Social, pagaments a proveïdors o impostos, a través dels comptes de Bancaixa.

Col·laborar en les iniciatives que promogui Bancaixa per tal de millorar les operacions de serveis que es presten tant a la Universitat com als col·lectius de persones que en formen part, i especialment a la mecanització i la millora de l'eficiència dels serveis de cobrament de matrícules i altres serveis de recaptació massiva per part de Bancaixa, implantant el sistema de recaptació dissenyat per Bancaixa per a les administracions públiques, denominat "Banca automàtica Bancaixa".

Amb aquest objectiu es crearà una comissió de treball permanent que, entre d'altres, tindrà com a objectius incrementar la domiciliació bancària en la matrícula universitària i fomentar i implantar l'ús de la targeta universitària com a mitjà de pagament dels serveis universitaris que comportin una transacció econòmica.

Facilitar les accions publicitàries i de màrqueting que Bancaixa o les empreses del grup promoguin davant dels diferents col·lectius universitaris, utilitzant per a cadascun els mitjans més adequats, especialment els sobres de matrícules per a informació complementària dirigida a l'alumnat i, si escau, els canals que disposi la Universitat per a la comunicació al personal d'administració i serveis, el personal docent i investigador i/o alumnat (web, intranets, canals interns de televisió o ràdio, etc.), i tenint en compte a aquest efecte la caixa com a entitat preferent.

Considerar Bancaixa com a entitat preferent en les convocatòries de contractació de plans de pensions.

Facilitar l'accés i l'ús de les instal·lacions esportives als empleats i empleades de Bancaixa en les condicions establertes per la Fundació General de la Universitat de les Illes Balears (FuGUIB).

Permetre l'accés i l'ús de les biblioteques de la Universitat als empleats i empleades de Bancaixa. Aquests s'hauran de sotmetre a la normativa interna de la Universitat per a l'ús de les biblioteques.

Facilitar l'assistència i l'assessorament tècnics i científics dels departaments de la Universitat a Bancaixa sobre els temes i les qüestions que aquesta plantegi, en la forma i les condicions que es concretin en cada cas.

SEGONA . La Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, es compromet a:

Cedir l'ús de les instal·lacions del seu centre cultural en les dates disponibles i facilitar l'accés a la biblioteca universitària d'aquest centre al professorat i l'alumnat per a activitats pròpies de la Universitat.

Oferir, per iniciativa pròpia o a petició de la Universitat, línies de productes financers i serveis bancaris en condicions preferents a la mateixa Universitat i als diversos col·lectius de persones que la formen. Això serà ampliable a les empreses del grup.

Dur a terme gratuïtament el procés de cobrament de matrícula a l'alumnat de la Universitat.

Eximir del pagament de comissions corresponents a les transferències per a pagaments que efectuï la Universitat als proveïdors.

Continuar l'emissió de la targeta carnet universitari (modalitat Visa en línia) o carnet universitari, que serveix de mitjà d'identificació dels titulars i permet la realització de determinades operacions financeres.

Tant les targetes carnet com els carnets incorporaran la fotografia digitalitzada, així com un microprocessador que contindrà com a mínim les aplicacions acadèmiques que es preveuen en el moment de la signatura d'aquest acord i les que en un futur s'analitzin i s'acordin entre les parts signants, així com les funcions financeres inherents al tipus de targeta.

Des del punt de vista tècnic les targetes carnet i els carnets s'adaptaran als estàndards existents al mercat en cada cas.

El disseny dels diferents carnets i targetes es farà de comú acord entre les parts, i la Universitat haurà d'acceptar les normes que Bancaixa té establertes per a les targetes.

El termini de caducitat de les targetes serà el que s'acordi en comissió de treball.

Bancaixa assumirà el cost de l'emissió i la distribució de les targetes carnet i els carnets universitaris.

Es crea una comissió de treball que amb caràcter com a mínim semestral vigilarà i acordarà temes relatius als serveis de les targetes i les secretaries virtuals, així com el desenvolupament de comú acord dins del marc tecnològic de les millores o les modificacions que acordin les parts.

La Universitat facilitarà a Bancaixa de manera periòdica les dades personals necessàries per a l'elaboració de les targetes ressenyades en l'estipulació precedent, amb l'autorització prèvia de les persones implicades.

TERCERA . El desenvolupament puntual dels aspectes operatius previstos en les estipulacions anteriors, així com qualsevol acord nou conseqüència d'aquesta col·laboració, es formalitzarà en els annexos corresponents a aquest conveni. Així mateix es regularà en els annexos esmentats el tractament que s'atorgarà a les dades de caràcter personal que s'hagin d'aportar com a conseqüència dels serveis prestats a l'empara d'aquest conveni.

QUARTA . La vigència d'aquest conveni s'estendrà fins al 31 de desembre de 2010. Un cop hagi transcorregut el termini el conveni es prorrogarà tàcitament per períodes anuals, llevat que una de les parts manifesti a l'altra, amb trenta dies d'antelació, la voluntat de no renovar-lo.

CINQUENA . Bancaixa tractarà les dades de caràcter personal que li faciliti la Universitat de les Illes Balears amb la finalitat exclusiva d'elaborar els carnets i les targetes a què fa referència aquest conveni. Bancaixa, com a encarregada de tractar-les, es compromet a no utilitzar-les per a finalitats diferents.

Les dades personals a què tingui accés Bancaixa no es podran cedir ni comunicar a tercers ni tan sols amb la finalitat de conservar-les.

Quan s'acabi el contracte, Bancaixa tornarà tots els suports que continguin dades de caràcter personal derivades d'aquest, esborrarà les que es trobin en el seu poder per qualsevol mitjà, ja sigui manual o automatitzat, de manera que es garanteixi plenament la devolució a la Universitat de les Illes Balears de les dades que l'entitat consideri necessàries, i esborrarà les que no calgui retornar.

Bancaixa es compromet a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzats. A aquest efecte, a l'annex es detallen les mesures de seguretat relatives a l'alteració de dades, la pèrdua i el tractament o l'accés no autoritzats. En qualsevol cas, les dues parts es comprometen a complir les mesures de seguretat de nivell mitjà establertes en el Reial decret 994/1999.

Bancaixa s'obliga a mantenir el secret professional respecte de les dades de caràcter personal objecte del tractament, i ha de guardar-ne secret durant el tractament i quan aquest hagi acabat, i haurà de respondre davant la Universitat de les Illes Balears en cas d'incompliment, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar davant de l'Agència de Protecció de Dades o directament davant de la persona interessada.

Bancaixa es compromet a comunicar i fer complir als empleats i empleades, inclosos els d'empreses de treball temporal, les obligacions establertes en els apartats anteriors i en concret les relatives al deure de secret i mesures de seguretat.

En prova de la conformitat i l'acceptació de tot el que s'ha esmentat anteriorment, les parts subscriuen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà i a un sol efecte en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.

Per la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

Per la Universitat de les Illes Balears (UIB)

José Luis Olivas
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex

Bancaixa manifesta que ha implantat en els sistemes d'informació totes les mesures qualificades en el Reglament de seguretat de nivell bàsic, és a dir, les que comprenen els articles 5 i 14 del Reial decret esmentat, tots dos inclosos:

- Designació d'un responsable de seguretat.
- Existència d'un document de seguretat el contingut del qual s'adeqüi al que disposa l'article 8 del Reglament de seguretat.
- Procediments d'identificació i autenticació, segons el que preveu l'article 11.
- Control d'accés, ajustat a l'article 12.
- Gestió de suports, en compliment de l'article 13.
- Registre d'incidències, segons el que preveu l'article 10.
- Gestió de còpies de suport i recuperació, ajustada a l'article 14.
- Definició i comunicació de funcions i obligacions del personal, tal com preveu l'article 9.
- No utilitzar les dades facilitades per al desenvolupament o les proves de nous sistemes.
- Mesures sobre l'accés a dades a través de xarxes de comunicacions, el règim de treball fora dels locals de la ubicació del fitxer i la gestió de fitxers temporals, seguint el que estableixen els articles 5, 6 i 7 respectivament.