Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Univeristat de les Illes Balears i l'Empresa Sampol Ingeniería y Obras, SA, per a la creació de la Càtedra Sampol de Domòtica i Eficiència Energètica

Palma, 9 de gener de 2009

REUNITS

D'una banda, la Magnífica Sra. Montserrat Casas Ametller, amb DNI núm. 40275075M, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I de l'altra, la Sra. María del Carmen Sampol Massanet, amb DNI 43067618A, com a consellera delegada de la societat Sampol Ingeniería y Obras, SA, amb domicili al carrer del Gremi de Boneters, 48, de Palma, inscrita en el Registre Mercantil de Palma, tom 1302, de la secció i del llibre de Societats, full núm. PM-7080, amb CIF A-07088206, que actua en representació de la dita societat.

Exercint cada una la representació legal de l'entitat que representen i reconeixent-se mútuament la capacitat legal per subscriure el present conveni,

 

MANIFESTEN

PRIMER . Que la UIB duu a terme activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic de qualitat, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu i empresarial.

SEGON . Que Sampol Ingeniería y Obras, SA, és una empresa de capital cent per cent balear que s'ha convertit en un referent en integració de tecnologia en instal·lacions energètiques hoteleres, i que disposa d'experiència en integració de tecnologia de la informació i les comunicacions en aquest àmbit i manté una aposta decidida pel desenvolupament de sistemes tecnològics de valor afegit en relació amb l'estalvi i l'eficiència energètica.

TERCER . Que la UIB, juntament amb Sampol Ingeniería y Obras, SA, coincideix en l'anàlisi de l'elevat interès i rellevància estratègica que suposa el desenvolupament de tècniques orientades a la millora de l'eficiència energètica en els sistemes de generació i ús de l'energia mitjançant la incorporació de tecnologia avançada.

QUART . Que per això, i amb vista a l'estalvi energètic i la conservació del medi ambient, el foment, la divulgació, l'estudi i la investigació de tècniques orientades a l'eficiència energètica constitueixen eixos prioritaris d'actuació en àmbits socials molt diversos, i especialment en l'universitari, a través de les seves actuacions docents i d'investigació, i és fonamental la seva potenciació.

CINQUÈ . Que la col·laboració entre la UIB i Sampol Ingeniería y Obras, SA, constitueix la millor garantia perquè aquesta potenciació es porti a terme en l'àmbit de les Illes Balears.

SISÈ . Que ambdues entitats estan interessades a establir un conveni de col·laboració que permeti avançar en el desenvolupament dels seus corresponents objectius en els àmbits esmentats.

Per tot això, formalitzen el present acord conformement a les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

La UIB procedirà a la creació de la Càtedra SAMPOL DE DOMÒTICA i EFICIÈNCIA ENERGÈTICA durant el curs acadèmic 2008-2009. La Càtedra tindrà per objecte promocionar activitats docents, d'investigació i de difusió de la domòtica i l'eficiència energètica en tots els àmbits d'aplicació.

Segona. Activitats genèriques

Les activitats de la Càtedra inclouran:

  1. Suport a les accions formatives del programa lectiu Especialista Universitari en Instal·lacions Domòtiques i Gestió Energètica Integral Aplicada a l'Hoteleria, Empresa i Habitatge (36,7 crèdits), títol de postgrau de la UIB, aprovat pel Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2007.
  2. Seminaris, col·loquis i simposis.
  3. Actuacions d'investigació conjuntes.

Tercera. Actuacions específiques

Per a cada programa o projecte a realitzar dins les actuacions d'investigació conjuntes es desenvoluparà un protocol específic que estableixi els objectius concrets, així com les condicions d'execució de les activitats previstes.

Quarta. Consell de Direcció

La Càtedra es regirà per un Consell de Direcció que tindrà la composició següent:

La Rectora, o persona que delegui.

Dos professors de la UIB que realitzin activitats docents al títol de postgrau que s'esmenta a la clàusula segona. Ambdós actuaran com a codirectors de la Càtedra.

Dos representants de Sampol Ingeniería y Obras, SA.

Cinquena. Dotació econòmica

Sampol Ingeniería y Obras, SA, aportarà la quantitat de 30.000 euros per a la creació de la Càtedra durant el curs 2008-2009, que es destinaran a qualsevol de les activitats i actuacions indicades a l'apartat segon.

Sisena. Desenvolupament i vigència

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura, finalitzarà amb el curs 2008-2009 i és prorrogable de mutu acord entre les parts.

I perquè així consti, signen aquest conveni al lloc i en la data indicats al començament.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Per Sampol Ingeniería y Obras, SA,

María del Carmen Sampol
Consellera delegada

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).