Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre l'institut d'estudis baleàrics i la universitat de les illes balears

Palma, 11 de juny de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Sebastià Serra Busquets, com a president de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), que actua en representació d'aquest, amb domicili al carrer dels Paraires, 24, 5è, 1a, 07001 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que en data 20 de novembre de 2008 varen signar un conveni amb l'objecte de crear una beca de col·laboració a temps parcial, de vint-i-cinc hores setmanals, d'acord amb la normativa de becaris de col·laboració de la UIB, des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009, a càrrec de l'IEB.

II. Que la clàusula tercera establia que «si l'IEB no diu el contrari en un període previ de dos mesos d'antelació, la beca serà prorrogada automàticament i anualment. Al mes de desembre el becari/ària presentarà un informe de la feina realitzada al tutor i a l'IEB. La pròrroga d'aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l'aprovació de l'informe presentat al tutor i al representant de l'IEB»

III. Que la clàusula cinquena establia que «l'Institut d'Estudis Baleàrics finançarà el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani amb un import de 15.600 (quinze mil sis-cents) euros anuals amb l'objecte de dotar la beca esmentada»

IV. Que és voluntat de l'IEB formalitzar una addenda al conveni signat el 20 de novembre de 2008, i donar una nova redacció a les clàusules tercera i cinquena, relatives a la pròrroga i a la justificació econòmica de les despeses, respectivament.

Per tot això, les parts formalitzen aquesta addenda, que sotmeten als següents

ACORDS

Primer . Es modifica la clàusula tercera, que passa a tenir el contingut següent:

«Clàusula tercera. Durada. Aquesta beca tindrà una durada de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2009 fins al 31 de desembre de 2009, i podrà ser renovada de forma expressa abans que acabi per acord d'ambdues parts. El mes de desembre el becari/ària presentarà un informe de la feina realitzada al tutor i a l'IEB. La pròrroga d'aquesta beca de col·laboració estarà condicionada a l'aprovació de l'informe presentat al tutor i al representant de l'IEB.»

Segon . Es modifica la clàusula cinquena, que passa a tenir el contingut següent:

«Clàusula cinquena. Finançament de la beca. L'Institut d'Estudis Baleàrics finançarà el grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani amb un import de 15.600 (quinze mil sis-cents) euros anuals amb l'objecte de dotar la beca esmentada. El 2009 aquest finançament anirà a càrrec de la partida pressupostària 71 101 455C01 4411300. Alhora, la Universitat de les Illes Balears justificarà aquesta despesa amb les certificacions pertinents.»

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut d'Estudis Baleàrics,
Sebastià Serra
President

Vist i plau.
Pel grup de recerca Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani,

Miquel Duran

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

á

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de maig de 2009 i la va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).