Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex al conveni marc entre la Universitat Nacional de la Plata (Argentina) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

La Plata / Palma, 10 de març de 2009

La Universitat Nacional de La Plata (UNLP) (Argentina), representada pel seu president, Arq. Gustavo Adolfo Aspiazu, i la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Espanya), representada per la seva rectora, la Dra. Montserrat Casas Ametller, convenen d'incorporar aquest annex al conveni de cooperació existent entre ambdues institucions.

OBJECTIU GENERAL

Establir un marc de col·laboració per al desenvolupament d'activitats d'investigació i postgrau en infermeria, a fi d'incrementar la vinculació d'ambdues institucions en aquesta àrea del coneixement.

Coordinar activitats acadèmiques relacionades amb plans d'investigació i desenvolupament en infermeria.

Afavorir les activitats d'intercanvi/perfeccionament docent i d'alumnes entre les dues institucions.

UNITATS ACADÈMIQUES INTERVINENTS. RESPONSABLES

L'Escola i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears, la Facultat de Ciències Mèdiques de la Universitat Nacional de La Plata i, com a intermediària, la Fundació Argentina per al Progrés de la Infermeria.

Les dues universitats convenen a designar responsables de l'execució de les activitats previstes en aquest annex el professor Jesús Molina Mula, per la UIB, i, per la UNLP, el professor doctor Jorge Fontana per la Facultat de Ciències Mèdiques i la llicenciada Rosa de Viñas, que, com a presidenta de la Fundació Argentina per al Progrés de la Infermeria, participa en la gestió d'articulació amb la Facultat de Ciències Mèdiques.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 1. Realitzar investigació i desenvolupament conjunt en les àrees d'infermeria.
 2. Estimular la producció científica en infermeria a través de l'intercanvi entre ambdues institucions.
 3. Desenvolupar programes de postgrau conjunts respectant les reglamentacions de postgrau de cada universitat.
 4. Intercanviar docents de postgrau per al dictat de cursos acreditats per ambdues universitats.
 5. Cooperar en la formulació i direcció de tesis de postgrau.

ACCIONS PER REALITZAR

 • Promoure la presentació de projectes conjunts d'investigació i desenvolupament en els temes d'interès comú.
 • Analitzar el desenvolupament conjunt de productes acadèmics relacionats amb la infermeria d'interès per a les dues institucions.
 • Establir un programa anual d'intercanvi de docents i d'investigadors, incloent-hi la possibilitat de direcció conjunta de tesis de postgrau.
 • Cooperar en la utilització de recursos específics de processament disponibles en els grups d'investigació i desenvolupament d'ambdues institucions.
 • Promoure l'intercanvi de coneixement i experiències concretes d'investigació i docència entre els grups d'investigació esmentats, a fi de potenciar el desenvolupament de recursos humans i afavorir la presència en congressos i reunions científiques en tots dos països.

ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA

  1. Els responsables acadèmics formularan un pla de treball triennal.

  Serà responsabilitat de l'Escola i el Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i de la Fundació Argentina per al Progrés de la Infermeria la gestió de fons específics per al desenvolupament de les activitats previstes en els plans de treball. Aquests fons poden provenir d'organismes nacionals o internacionals als quals es presentin els projectes d'investigació i docència (I/D) conjunts que es preveuen, les universitats donaran a conèixer els resultats parcials o definitius que s'aconsegueixin per l'activitat científica conjunta amb la menció que han estat elaborats en el context d'aquest annex.

  VIGÈNCIA

  S'estableix una vigència de tres anys per a aquest annex, el qual es renovarà automàticament per períodes iguals. Qualsevol de les parts el pot denunciar mitjançant comunicació fefaent, amb una antelació mínima de 90 dies a la data de cessació del conveni.

  En cas de tenir cursos pendents o compromisos assumits, ambdues parts es comprometen a complir les obligacions que corresponguessin abans de la cessació del conveni.

  I com a prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu aquest annex al conveni marc, al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, un exemplar en cada idioma dels quals queda en poder de cada una de les parts.

  Per la Universitat Nacional de La Plata,
  Per la Universitat de les Illes Balears,
  Arq. Gustavo Adolfo Aspiazu
  President
  Montserrat Casas
  Rectora

  Diligència

  El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).