Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Pompeu Fabra per al projecte "NEOXOC. Xarxa d'Observatoris de Neologia en Llengua Catalana"

Palma / Barcelona, 26 de febrer de 2009

REUNITS

D'una banda la UNIVERSITAT POMPEU FABRA (en endavant, UPF), amb seu a Barcelona, plaça de la Mercè, 10-12, CP 08002, representada pel Dr. Ferran Sanz Carreras, vicerector de Política Científica, en virtut de les competències que li atorguen els Estatuts, segons el Decret 209/2003, i la delegació del Rector per Resolució de l'1 de juny de 2005.

I de l'altra la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (en endavant, UIB), amb seu a Palma , cra. de Valldemossa, km 7.5 , CP 07122, representada pel Dr. Nicolau Dols Salas, vicerector de Projecció Cultural , en virtut de les competències que li atorguen els Estatuts, segons el Decret 170/2003, de 26 de setembre, i la delegació de la Rectora, atorgada amb data 25 de febrer de 2009.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest document.

ANTECEDENTS

L'Observatori de Neologia és un grup de recerca amb nom específic de la UPF, integrat dins de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada i dirigit per la Dra. M. Teresa Cabré Castellví. El seu àmbit de recerca és la neologia, tant des del punt de vista teòric com aplicat. La recerca aplicada de l'Observatori de Neologia inclou tant el desenvolupament de metodologies com la construcció d'eines informàtiques per a la detecció automàtica de neologismes, l'enriquiment de diccionaris i la gestió de la informació.

El Servei Lingüístic de la UIB, dirigit pel Dr. Ramon Bassa i Martín, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, ha començat una línia de recerca en neologia a través del seu Gabinet de Terminologia, tot integrant-se com a node de la xarxa d'observatoris de la neologia catalana NEOXOC, xarxa impulsada des de l'Institut d'Estudis Catalans i coordinada per l'Observatori de Neologia de la UPF.

La xarxa NEOXOC té per objectiu la creació d'una infraestructura de recerca suficientment representativa de les diverses variants de la llengua catalana per dur a terme estudis teòrics, descriptius, contrastius i aplicats sobre neologia en llengua catalana. Cada grup de recerca participant és el node de recerca d'una variant del català, s'ocupa del buidat de neologismes de premsa i mitjans audiovisuals de l'àmbit geogràfic corresponent, de l'anàlisi dels neologismes detectats i del subministrament periòdic d'aquests resultats a las plataforma de treball en línia de la xarxa.

L'Observatori de Neologia de la UPF actua com a node coordinador de NEOXOC, proporciona la metodologia de treball als nodes de la xarxa, desenvolupa eines informàtiques per al treball en xarxa i s'ocupa de l'emmagatzemament i tractament de les dades i del manteniment del sistema de treball en línia. La planificació periòdica dels treballs de la xarxa inclouran les tasques de buidatge i anàlisis regulars, així com estudis monogràfics i contrastius sobre alguns aspectes de la neologia catalana, i es detallarà en annexos d'aquest conveni.

Per tant, ambdues parts acordem les següents

CLÀUSULES

Primera: Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és regular la integració del Servei Lingüístic de la UIB com a node de la variant balear de la llengua catalana de la xarxa NEOXOC, i la seva participació en el projecte del mateix nom per a l'estudi de la neologia en llengua catalana.

Segona: Condicions

L'Observatori de Neologia de la UPF, com a node coordinador de la xarxa, cedirà al Servei Lingüístic de la UIB la metodologia de treball i les eines informatitzades per a la detecció i anàlisi neologismes, i també li donarà accés a la plataforma de treball en línia i a la consulta de totes les dades de neologia catalana mitjançant l'esmentada plataforma.

El Servei Lingüístic de la UIB acordarà anualment, amb el node coordinador i amb la resta de nodes, el pla de treball que realitzarà sobre buidat de premsa i de mitjans audiovisuals, fitxes d'anàlisi i estudis monogràfics i contrastius, i es compromet a dipositar una còpia dels materials elaborats en el banc de neologismes comú de NEOXOC.

El Servei Lingüístic de la UIB es compromet a usar com a denominació pròpia "NEOXOC. Node de la variant balear o node de la Universitat de les Illes Balears", i es compromet també a respectar la denominació genèrica històrica d'"Observatori de Neologia" com a identificador del node coordinador.

El Servei Lingüístic de la UIB, així com la resta de nodes de la xarxa NEOXOC, acordaran un codi deontològic per al funcionament de la xarxa, que s'adjunta en annex d'aquest conveni. En aquest codi deontològic es preserva la propietat intel·lectual dels materials i dels estudis que elabori cada node, i s'estableixen procediments per a l'ús dels materials de la xarxa en el marc del projecte NEOXOC.

Tercera: Durada

Aquest conveni tindrà una durada de tres anys, que es renovarà tàcitament per un període idèntic, si no hi ha denúncia del conveni per una de les parts.

Quarta: Responsables del projecte i del seguiment

Per la UPF, la responsable del desenvolupament del projecte davant de l'Institut d'Estudis Catalans és la Dra. M. Teresa Cabré Castellví, directora de l'Observatori de Neologia i membre de la Secció Filològica de l'IEC, que emetrà les memòries justificatives anuals corresponents.

Per al seguiment del desenvolupament dels acords d'aquest conveni i del funcionament regular de la xarxa NEOXOC, les Dres. Rosa Estopà Bagot i Ona Domènech Bagaria seran les responsables per part de la UPF; i per la UIB, el responsable del desenvolupament dels acords d'aquest conveni serà el Dr. Ramon Bassa i Martín, director del Servei Lingüístic de la UIB.

Cinquena: Confidencialitat de la informació i dels resultats

Ambdues parts es comprometen a no difondre a tercers informacions científiques o tècniques de l'altra part, a què hagin pogut tenir accés durant el desenvolupament del projecte, sempre que aquestes informacions no siguin de domini públic.

El Servei Lingüístic de la UIB es compromet a citar el projecte i a fer constar aquest conveni de cooperació en les seves publicacions relacionades amb la neologia, a explicitar que el model, la metodologia i les eines emprades provenen de l'Observatori de Neologia de la UPF i a no traspassar a tercers ni els resultats del projecte ni la metodologia, d'acord amb el codi deontològic annex.

L'Observatori de Neologia es compromet a fer constar aquest conveni en totes les publicacions en què s'utilitzin dades derivades de la cooperació.

I, com a prova de conformitat, firmem aquest conveni en dos exemplars al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat Pompeu Fabra,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Ferran Sanz
Vicerector de Política Científica
Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

PRINCIPIS DEONTOLÒGICS PER TENIR EN COMPTE
EN ELS PROJECTES DE XARXES DE NEOLOGIA

La recerca feta en equip, sobretot si es tracta de la construcció d'un corpus de dades, té uns avantatges clars pel que fa a la representativitat, productivitat i eficiència de les dades que permet produir. Entre aquests avantatges cal destacar els següents:

  • Es pot constituir un corpus de dades de major envergadura
  • Obliga a elaborar un metodologia clara i explícita
  • Permet posar a prova aquesta metodologia
  • Permet l'elaboració de treballs contrastius les dades dels quals s'han constituït amb la mateixa metodologia, etc.

Cal subratllar, però, que al costat d'aquests avantatges, la constitució d'un corpus de recursos feta en grup obliga a tenir en compte una sèrie de principis sobre la utilització de les dades col·lectives que respectin en tot moment el treball de tots els qui hi han participat.

És amb aquest objectiu que els membres de les xarxes de Neologia NEOXOC, NEOROC, ANTENAS i NEOROM han pres l'acord de dotar-se d'uns principis deontològics molts generals que tots es comprometen a respectar i que s'agrupen en els següents apartats:

  1. La constitució de les dades
  2. La posada de les dades a disposició dels altres nodes de les xarxes
  3. La posada de les dades a disposició de recercadors externs als nodes
  4. L'ús de les dades en recerques col·lectives de cada xarxa (de la totalitat dels nodes de la xarxa o només d'uns quants)
  5. L'ús de les dades en recerques individuals de membres de les xarxes

1. La constitució de les dades

Els nodes de les xarxes es comprometen a complir els acords de constitució de dades tant pel que fa a la quantitat de dades com a les característiques que les dades han de complir. En cas que hi hagi obstacles justificats per poder complir aquest principi, el responsable de cada node de la xarxa es compromet a comunicar-ho al coordinador de la xarxa a fi que tots els altres nodes n'estiguin assabentats. Les decisions sobre les modalitats de continuació en la xarxa d'un node que no pot complir els acords presos les prendran col·legiadament tots els nodes de la xarxa.

2. La posada de les dades a disposició dels altres nodes de les xarxes

Tots els nodes es comprometen a posar a disposició de la resta de membres de la seva xarxa les dades que han constituït en el marc dels acords presos, en el format i amb les característiques i classificació que hagin acordat. Tots els membres de les xarxes tindran accés a les dades de les altres xarxes mitjançant les consultes al BOBNEO. Si un node d'una xarxa decideix canviar algun dels acords de representació o classificació de les dades, haurà de comunicar-ho a la coordinació de la xarxa perquè n'assabenti la resta de membres i, mentre no es decideixi introduir cap canvi i a fi de no distorsionar la possibilitat de tractar comparativament dades constituïdes de manera homogènia, lliurarà al grup les dades en el format i característiques originalment acordades. La proposta de canvi de representació o de classificació de les dades per part d'un node de la xarxa reclamarà de la coordinació d'aquesta xarxa d'obrir una discussió sobre el tema entre els seus membres, ja sigui iniciant un debat per via telemàtica o organitzant un seminari presencial. Un cop discutits els canvis, la coordinació de la xarxa obrirà un procés de discussió amb la resta de coordinadors de les altres xarxes i, col·legiadament, prendran una decisió final.

3. La posada de les dades a disposició de recercadors externs als nodes

Un dels principis que ha guiat des del seu inici la recerca en neologia en el marc de les xarxes ha estat obrir la consulta de les dades a la comunitat investigadora. Això no suposa, però, que aquestes dades es puguin utilitzar sense cap limitació. La posada a disposició en format manipulable de les dades constituïdes pels membres de cada xarxa a recercadors externs a la xarxa només es pot decidir col·legiadament especificant-ne les condicions d'ús de les dades i la forma de referència que caldrà respectar.

4. L'ús de les dades en recerques col·lectives de cada xarxa (de la totalitat dels nodes de la xarxa o només d'uns quants)

Els membres de les xarxes es comprometen a afavorir al màxim el disseny i desenvolupament de publicacions de grup. És recomanable que en les publicacions en què s'utilitzin totes o part de les dades constituïdes per la totalitat dels membres de la xarxa l'autoria de la publicació inclogui tots els membres, sense prejudici de l'ordre de signatura de cada article. En cada ocasió en què un subgrup (diversos nodes) d'una xarxa planifiqui i elabori conjuntament una publicació que usa les dades elaborades en el xarxa, però en què no intervenen tots els nodes, cal que ho comuniqui a la coordinació a fi que tots els membres de la xarxa en tinguin coneixement. Quan es tracti d'una publicació de subgrup només s'utilitzaran les dades constituïdes pels nodes que intervenen en la publicació i no les constituïdes per la resta dels nodes que no hi intervenen. En la publicació de recerques que usen dades constituïdes per altres nodes de la xarxa, o bé aquests n'hauran de ser també autors o bé els autors han de comptar amb elpermíss explícit de qui les han constituïdes i fer-ho constar en nota a peu de pàgina. En totes les publicacions es farà constar l'origen de les dades constituïdes fent esment explícit de la xarxa a què pertanyen els autors de la publicació. L'Observatori de Neologia proposarà una fórmula d'esment del projecte i de la xarxa respectiva que serà discutida i aprovada pel col·lectiu.

5. L'ús de les dades en recerques individuals de membres de les xarxes

En les publicacions individuals dels membres d'una xarxa només es podran usar les dades constituïdes per l'autor o autora o grup que signi el treball. Per poder usar les dades constituïdes per altres nodes caldrà que l'autor de la recerca individual tingui el permís explícit de tots ells. De comú acord decidiran la forma d'utilització de les dades dels altres grups i la manera de fer-hi referència, amb independència de l'esment explícit al projecte tal i com s'expressa en el punt 4 (l'Observatori de Neologia proposarà una fórmula d'esment del projecte i de la xarxa respectiva que serà discutida i aprovada pel col·lectiu).