Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del projecte de R+D+I de telerehabilitació per a persones amb discapacitat física

Palma, 6 de març de 2009

REUNITS

D'una banda, el senyor Mateu Munar Llull, en representació de l'entitat Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), amb CIF G07721970, passeig de Marratxí, 15, baixos, 07008 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que en data 14 de maig de 2001 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir fórmules generals de cooperació per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels recursos respectius.

Segon . Que l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM), associació no governamental i sense ànim de lucre, té com a finalitat bàsica l'ajut a les persones a les quals s'ha diagnosticat esclerosi múltiple i a les seves famílies, així com procurar la integració social d'aquestes persones treballant en favor de la seva no discriminació.

Tercer . Que la Universitat de les Illes Balears té atribuïda com una de les seves funcions la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la comunitat autònoma en què s'assenta (article 1.2.c de la Llei orgànica d'universitats).

Per això i de conformitat amb el punt setè del conveni,

ACORDEN

Primer . D'acord amb la resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, del dia 28 de maig de 2008, es concedeix una subvenció per dur a terme el projecte titulat Projecte de R+D+I de telerehabilitació per a persones amb discapacitat física de l'entitat Associació Balear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM).

Segon . Que el pressupost global del projecte esmentat és de 281.720 euros, dels quals 174.454 són finançats pel pla Avanza del Ministeri d'Indústria, 100.000 per la subvenció mencionada a l'acord primer i 7.266 amb fons propis per ABDEM.

Tercer . Que segons consta al pressupost adjunt a l'annex, les funcions d'investigació i desenvolupament del projecte responsabilitat de la UIB, són:

  1. Investigació i desevolupament de sistemes RV/RA per a telerehabilitació
  2. Coordinació i supervisió R+D
  3. Viatges i dietes relacionats amb el projecte esmentat

Quart . Que d'acord amb el pressupost adjunt i l'apartat tercer d'aquest conveni, l'import que ha de rebre la UIB és de 18.000 euros.

ABDEM pagarà el 50% a la signatura d'aquesta addenda i el 50% restant a la finalització del projecte.

Cinquè . Que el responsable investigador per part de la UIB per a aquest projecte és el Dr. Francisco J. Perales López, del grup d'investigació Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Sisè . Que totes les millores del software de valoració del projecte de telerehabilitació que es facin dins el marc d'aquest projecte són propietat de la UIB i se'n cedeix l'ús a l'associació ABDEM de manera totalment gratuïta.

Setè . Qualsevol empresa o entitat privada que vulgui comercialitzar aquestes millores o contribucions té l'obligació de demanar a la UIB el permís oportú o negociar-ne la cessió de la propietat o la propietat d'explotació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda al conveni de col·laboració, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per ABDEM,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Mateu Munar
President
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de febrer de 2009 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de març de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).