Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'IES Joan Alcover de Palma per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma, 21 d'octubre de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Dídac Boïgues i Saura, amb DNI núm. 22965534B, director de l'IES Joan Alcover de Palma.

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer . La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, duu a terme els cursos del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural.

Segon . A l'edifici de Sa Riera, durant el curs 2008-2009, la UIB no disposarà d'espai suficient per poder impartir totes les classes del Pla, a causa que s'han de dur a terme diverses obres en una part de l'edifici.

I com a resultat d'aquests antecedents, estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer . L'IES Joan Alcover aportarà les instal·lacions i l'equipament on es duran a terme els cursos del Pla de Reciclatge i de Formació Lingüística i Cultural, de dilluns a divendres i en horari de tarda, i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon . La UIB, per la seva part, aportarà la quantitat de 2.000 (dos mil) euros per cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer . El pagament es farà abans de finalitzar el mes de juny de 2009.

Quart . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears
Per l'IES Joan Alcover,

Montserrat Casas
Rectora

Dídac Boïgues
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 d'octubre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).