Convenis i acords marc signats per la UIB

Annexos de 2008 al conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya signat el 31 de març de 2006

Signat, el 19 de desembre de 2008

ANNEX I: Pla de treball entre la UIB i el CBUC per a l'any 2008

El 2008 la UIB participarà en els programes i activitats del CBUC següents:

 • Còpia de registres bibliogràfics del CCUC usant la passarel·la Z39.50.
 • Reunions dels grups de treball de catalogació amb vista a avaluar una possible incorporació dels registres bibliogràfics de la UIB al CCUC.
 • Subscripcions conjuntes de la BDC (parcialment).
 • Participació en els dipòsits electrònics TDX i RACO.
 • Base de dades de tesis doctorals catalanes a text complet.
 • Estudis, formació i traduccions.

Durant l'any 2008 la UIB i el CBUC treballaran per tal de fer que el 2009 la UIB ampliï la seva participació en els programes del CBUC següents:

 • Subscripcions conjuntes de la BDC (ampliació).
 • Dipòsits electrònics col·lectius Recercat, MDC i MDX.
 • Reunions de grups de treball del CBUC encara que la UIB no participi en el programa corresponent.

ANNEX II: Ajut de la UIB al funcionament del CBUC i de les seves activitats i els seus programes per a l'any 2008

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC com a contribució al funcionament del CBUC i als programes i activitats en què participi.

Aquesta serà per a 2008 (exclosa BDC): 21.372,50 euros

ANNEX III: Aportacions que fa la Universitat de les Illes Balears el 2008 a la Biblioteca Digital de Catalunya per productes i serveis per a 2009

D'acord amb les clàusules 2.2 i 2.4 del conveni vigent, la UIB farà una aportació econòmica al CBUC per tenir accés als productes i serveis de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC). Els productes i serveis per a 2009 seran els següents:

 • Aranzadi/Westlaw.es
 • IEEE/IEE Electronic Library
 • JSTOR I, II, III
 • NetLibrary
 • RefWorks

L'import d'aquesta aportació, que s'haurà de fer efectiva dins el darrer trimestre de l'any 2008 (i en qualsevol cas abans del 15 de desembre), serà de 116.642,04 euros.

Al llarg de 2008 caldrà decidir si es renova la subscripció consorciada als llibres electrònics Safari Tech Books Online. Si fos així se signaria una addenda a aquest annex on es reflectís la durada i el cost de la renovació.

A més, la UIB haurà de pagar directament a cada editor, dins el darrer trimestre de 2008, les factures de les revistes electròniques següents (imports aproximats):

 • American Chemical Society 29.000 (+IVA 16%)
 • American Institute of Physics 37.825 (+IVA 16%)
 • Blackwell £39.950 (+IVA 16%)
 • Elsevier ¿198.000 (+IVA 16%)
 • Emerald £10.935 (+IVA 16%)
 • Lecture Notes in Computer Science ¿9.560 (+IVA 16%)
 • Nature ¿4.660 (+IVA 16%)
 • Oxford University Press ¿17.000 (+IVA 16%)
 • Royal Society of Chemistry £4.655 (+IVA 16%)
 • Springer/Kluwer ¿156.300 (+IVA 16%)
 • Taylor & Francis ¿44.300 (+IVA 16%)
 • Wiley 69.300 (+IVA 16%)
  Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,
  Per la Universitat de les Illes Balears

  Jaume Casals
  President

  Montserrat Casas
  Rectora

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).