Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'annex III 2008 del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya signat el 31 de març de 2006

Signat, el dia 19 de desembre de 2008

La Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya acorden ampliar el conveni existent entre ambdues institucions per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya amb la subscripció 2009 als recursos electrònics següents:

  • Safari Books Online 2009-2011 10.200,00 euros
  • VLEX 2009-2011 19.905,60 euros

La UIB pagarà aquestes quantitats mitjançant transferència bancària al compte del CBUC de la manera següent: 20.105,60 euros abans del 15 de desembre de 2008 i 10.000,00 euros abans del 30 de juny de 2009.

Aquests nous productes s'inclouran en l'actualització de l'annex III del conveni vigent, que de mutu acord es renovarà durant el 2009.

Per la Universitat de les Illes Balears
Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Montserrat Casas
Rectora

Renzo SALIMBENI
Direttore

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2008 i la va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).