Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte per a l'edició del llibre La Real Cartuja de Valldemossa. Formación y evolución de su patrimonio histórico-artistico. entre la Universitat de les Illes Balears i José J. de Olañeta Editor

Palma, 16 de desembre de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, que actua en representació d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOCAIB núm. 136, de 30 de setembre), pel qual s'aprova la reforma dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, i se'n disposa la publicació completa, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, de Palma, i amb NIF Q0718001A.

De l'altra, José J. de Olañeta Editor, amb domicili al carrer de Can Puigdorfila, 2, 3A 07001 de Palma, i amb CIF 37672090-E, entitat representada pel senyor José J. de Olañeta, amb DNI, 37672090-E en qualitat de director editorial.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en castellà el llibre La Real Cartuja de Valldemossa. Formación y evolución de su patrimonio histórico-artistico, de l'autora Concepció Bauçà de Mirabò.

Per tot això, totes les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest contracte és publicar en castellà el llibre La Real Cartuja de Valldemossa. Formación y evolución de su patrimonio histórico-artistico, tant com a llibre imprès com en qualsevol format de difusió electrònica i/o digital.

José J. de Olañeta Editor té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d'autor i qualsevol altre són per compte de José J. de Olañeta Editor.

Segona . La producció editorial la durà a terme José J. de Olañeta Editor, sota la supervisió d'Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 1100 exemplars
  • Cost: 70.000 euros, sense IVA, aproximadament
  • Format: 24 x 34 cm
  • Pàgines: 502
  • Paper interior: estucat semimat de 150 g
  • Coberta: tapa dura amb crom de 150 g + plastificat mat
  • Impressió interiors: 4 + 4
  • Enquadernació: tapa dura folrada de tela negra amb estampació daurada i crom encolat a la tapa. Plecs cosits. Llom rodó. Amb caixa de cartró folrat de tela negra amb guardes a color.

Tercera . José J. de Olañeta Editor lliurarà 200 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears ¾ els quals no es podran utilitzar amb fins comercials. La resta de l'edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva José J. de Olañeta Editor a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà José J. de Olañeta Editor.

José J. de Olañeta Editor lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte el preu de venda al públic (114 ¿ ¿IVA inclòs), tants d'exemplars del llibre com hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears abonarà a José J. de Olañeta Editor la quantitat de 20.000 (vint mil) euros, IVA inclòs, en concepte de col·laboració per a la coedició.

Cinquena. Explotació de l'obra en forma de llibre

Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l'Estat espanyol, José J. de Olañeta Editor liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 15 per cent del preu de venda al públic sense IVA dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada. A l'estranger, José J. de Olañeta Editor liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 15 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats a llibreria, de l'edició pactada.

Les notificació dels llibres venuts per part de José J. de Olañeta Editor s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090-6454-28-0064000418 en els noranta dies següents a la recepció a les oficines de José J. de Olañeta Editor de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació, a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats, els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes, els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza José J. de Olañeta Editor a destruir els exemplars del llibre defectuosos. Així mateix la Universitat de les Illes Balears autoritza José J. de Olañeta Editor a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars d'aquesta edició en relació amb liquidacions anteriors.

Sisena . Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s'exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l'edició inicialment pactada.

En el cas d'una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d'aquest acord.

I, com a prova de conformitat, el signen ambdues parts, en el lloc i la data indicada a l'encapçalament.

Por la Universitat de les Illes Balears
Per José J. de Olañeta Editor,

Montserrat Casas
Rectora

José J. de Olañeta
Director editorial

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de desembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 4 de febrer de 2009, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).