Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició de l'assignatura denominada Empresa i Economia Social

Palma, 10 de desembre de 2007

REUNITS

D'una banda l'Honorable Senyora Margarita Nájera Aranzábal, consellera de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101, ext., de 9 de juliol), que actua en representació d'aquest.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer . Que en data 13 de novembre de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició d'una nova assignatura de lliure configuració en matèria d'economia social, responsabilitat social corporativa, cooperativisme com a alternativa d'autoocupació, etc., dins els plans d'estudis de les llicenciatures de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials amb el nom d'Empresa i Economia Social.

Segon . Durant el curs 2006-2007 va resultar impossible realitzar una adequada difusió de l'assignatura entre els seus alumnes potencials, atès que tot el material informatiu de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials estava editat i distribuït, raó per la qual se'n va haver d'ajornar el començament al curs següent 2007-2008, que l'assignatura s'ha inclòs en tots els mitjans que utilitza la UIB per donar a conèixer la seva oferta acadèmica.

Tercer . Que l'assignatura s'ha ofert per al present curs 2007-2008 amb un notable èxit de matrícula: 25 alumnes, que han iniciat el curs el mes d'octubre de 2007.

Quart . Que en l'exercici econòmic actual no es pot executar l'import total del conveni, ja que no es varen realitzar despeses durant el curs 2006-2007 i que el curs s'ha iniciat el mes d'octubre de 2007.

Cinquè . Que a l'apartat sisè del conveni es determina que tindrà la vigència d'un any, si bé es podrà prorrogar per un termini igual per mutu acord de les parts, que, si escau, hauran de comunicar la seva intenció de prorrogar-lo amb un mes d'antelació a la data d'acabament.

Per això i de conformitat amb el punt setè del conveni,

ACORDEN

Primer . Considerar prorrogat el conveni de col·laboració signat entre la Conselleria de Treball i Formació i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a l'any 2008 amb data d'acabament de 13 de novembre de 2008.

Per prorrogar el conveni s'haurà de fer expressament per mutu acord de les parts abans de l'acabament de la pròrroga.

Segon . Mantenir les accions a realitzar establertes en el conveni de col·laboració de data 13 de novembre de 2006.

Tercer . Mantenir l'import total del conveni, que de conformitat amb l'acord segon és de 12.000 euros.

Quart . Modificar la forma de pagament prevista a l'acord quart del conveni, que queda establerta en els termes següents:

  1. Fins a un 25% de l'import total (3.000 euros) es pagarà amb càrrec a la partida pressupostària 19201 322B01 22709.00 dels pressuposts vigents de la comunitat autònoma amb la iniciació del curs i una vegada presentats la documentació que s'indica a continuació i l'informe favorable de la Direcció General de Treball:
  • Certificat del contingut del curs i d'iniciació d'aquest
  • Memòria econòmica, acompanyada dels justificants econòmics corresponents a les despeses efectuades
  • Certificat expedit per la persona responsable de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats

  1. Fins a un 75% de l'import total (9.000 euros) s'abonaran amb càrrec a la mateixa partida pressupostària de l'exercici pressupostari de l'any 2008, a l'acabament del curs que s'imparteix, una vegada presentats la documentació que s'indica a continuació i l'informe favorable de la Direcció General de Treball:
  • Certificat de l'acabament del curs
  • Memòria econòmica, acompanyada dels justificants econòmics corresponents a les despeses efectuades
  • Certificat expedit per la persona responsable de l'exactitud comptable i de la certesa dels justificants presentats

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquesta addenda al conveni de col·laboració, les parts el signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears,
Per la Universitat de les Illes Balears

Margarita Nájera
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).