Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte per a l'edició del llibre «Contra la mayoría. libertad, democracia y razón de estado» entre la Universitat de les Illes Balears i Ediciones la Lucerna, SL

Palma, 10 de desembre de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, Ediciones La Lucerna, societat limitada, amb domicili al carrer del Pare Bartomeu Pou 18, 2n, 07003 de Palma, i amb CIF B-57162570, representada pel senyor José Luis Reina, amb DNI, 28521641P, en qualitat de director editorial.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en castellà el llibre Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de estado , de l'autor Juan Miguel Piquer Montero.

Per tot això, les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest contracte és publicar en castellà el llibre Contra la mayoría. Libertad, democracia y razón de estado , tant com a llibre imprès com en qualsevol format de difusió electrònica i/o digital. La Universitat de les Illes Balears se'n reserva l'edició en altres llengües.

Ediciones La Lucerna té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d'autor i qualsevol altre són per compte d'Ediciones La Lucerna.

Segona . La producció editorial la durà a terme Ediciones La Lucerna, sota la supervisió d'Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 500 exemplars
  • Cost: 7.450 (set mil quatre-cents cinquanta) euros, sense IVA
  • Format: 22,5 × 15,5 cm
  • Pàgines: 470
  • Paper interior: òfset 90 g color os
  • Coberta: 4 tintes (estucat lluent 300 g) plastificat mat
  • Contracoberta 4 tintes amb el logotip corporatiu de les entitats col·laboradores
  • Impressió interiors: b/n.
  • Enquadernació: rústica, cosit amb fil vegetal

Tercera . Ediciones La Lucerna lliurarà 100 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears ¾ els quals no es podran utilitzar amb fins comercials¾ sense cost i sense liquidació. La resta de l'edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva Ediciones La Lucerna a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà Ediciones La Lucerna.

Ediciones La Lucerna lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte al preu de venda al públic, tants d'exemplars com hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears abonarà a Ediciones La Lucerna la quantitat de 3.200 (tres mil dos-cents) euros, IVA inclòs, en concepte d'edició de l'obra.

Cinquena. Explotació de l'obra en forma de llibre

Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l'Estat espanyol, l'editorial La Lucerna liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 15 per cent del preu de venda al públic dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada. A l'estranger, Ediciones La Lucerna liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 15 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada.

La notificació dels llibres venuts per part d'Ediciones La Lucerna s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090-6454-28-0064000418 en els noranta dies següents a la recepció a les oficines d'Ediciones La Lucerna de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació, a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats, els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes, els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre'n cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza Ediciones La Lucerna a destruir els exemplars defectuosos. Així mateix la Universitat de les Illes Balears autoritza Ediciones La Lucerna a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars en relació amb liquidacions anteriors.

Sisena . Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s'exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l'edició inicialment pactada. Aquest contracte s'entendrà resolt en el termini de set anys des de la signatura.

En el cas d'una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d'aquest acord.

I, com a prova de conformitat, el signen ambdues parts, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears
Per Ediciones La Lucerna, SL,

Montserrat Casas
Rectora

José Luis Reina
Director editorial

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).