Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental

Palma, 27 de novembre de 2008

REUNITS

D'una banda, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

I, de l'altra, Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (en endavant CES), nomenat pel Decret 3/2007, de 26 de gener, i en virtut de la disposició addicional segona, paràgraf segon, de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i atès això,

MANIFESTEN

La UIB i el CES han formalitzat un conveni de col·laboració, el qual estableix, en el punt sisè, que ambdues institucions «col·laboraran per facilitar, a través dels mecanismes propis de la gestió bibliotecària, l'accés a la informació, documentació i aprofitament dels respectius recursos bibliogràfics i documentals. Aquesta col·laboració pot implicar posar a disposició eines informàtiques concretes, com, per exemple, determinats tipus de software». D'altra banda, el punt novè del conveni esmentat estableix que en cas que la col·laboració entre la UIB i el CES generi despesa econòmica i aquesta no formi part d'una relació contractual entre ambdues institucions, es formalitzarà el corresponent conveni específic.

La Universitat de les Illes Balears (UIB) disposa d'un sistema informatitzat de gestió bibliotecària INNOPAC Millenium amb capacitat suficient per donar servei a les biblioteques pròpies i a altres biblioteques associades els fons de les quals tinguin un marcat interès per a la comunitat universitària. Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d'accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Una altra característica fonamental d'aquest sistema és que permet l'autonomia de gestió i la pròpia imatge de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de software.

El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) disposa d'un Centre de Documentació de caràcter econòmic i social amb un fons bibliogràfic i documental que pot ser d'interès per a la comunitat universitària i la comunitat científica en general, i per poder mantenir catalogat i a l'abast del públic aquest fons, desitja esdevenir biblioteca associada de la UIB i poder utilitzar el seu software de gestió bibliotecària, instal·lant els mòduls addicionals que permetin l'autonomia de gestió i la pròpia imatge com a biblioteca diferenciada.

D'acord amb tot això,

ACORDEN

Primer . Compromisos

La UIB es compromet a:

 • Posar a disposició del CES el software INNOPAC de què disposa actualment, necessari per posar en marxa el sistema.
 • Posar a disposició l'ordinador central necessari per suportar el sistema.
 • Adquirir els mòduls addicionals de software que siguin necessaris.
 • L'assessorament per a l'elecció del software addicional més adequat per dur a terme el projecte. La direcció tècnica de la instal·lació i la posada en marxa dels nous mòduls de software.
 • L'assessorament per a l'elecció del hardware i les connexions telemàtiques necessaris per a la posada en marxa del projecte.
 • L'administració del sistema durant la vigència d'aquest conveni específic.
 • La formació del personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el nou software per a les seves tasques diàries, així com en la catalogació en format MARC.
 • Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per a aquest fi.

El CES es compromet a:

 • Compensar econòmicament la UIB per les despeses derivades de la cessió de l'ús del software, que són les següents: 7.795 euros (IVA inclòs) corresponents al cost dels mòduls de software addicionals que s'han d'instal·lar i al cost de la instal·lació i 835 euros corresponents al cost de manteniment per a l'any 2009.
 • Instal·lar el hardware i les connexions telemàtiques necessaris per poder operar amb el sistema i fer-se càrrec del seu manteniment.
 • Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de l'administració del sistema.
 • Reconvertir a càrrec seu els catàlegs informatitzats que tenen en aquests moments, d'acord amb les directrius que doni l'administració del sistema.
 • Seguir els protocols que s'estableixin per accedir a les consultes i el suport de l'administració del sistema.
 • Garantir l'assistència de tot el personal que ha d'utilitzar el sistema a les sessions de formació.
 • Facilitar l'accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic.
 • Facilitar a la UIB les fotocòpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li sol·liciti a un preu no superior a les tarifes REBIUN de préstec interbibliotecari.

Segon . Finançament

Les despeses que es derivin de la realització de les actuacions descrites a la clàusula primera d'aquest conveni específic, xifrades en 7.795 euros per a 2008, seran finançades pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb càrrec a la partida pressupostària 05101 G 111D01 48000 00 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008, i els 835 euros aniran a càrrec a la mateixa partida dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2009.

Tercer . Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent fins al 31 de desembre de 2009.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en llegua catalana.

Per la Universitat de les Illes Balears
Pel Consell Econòmic i Social,

Montserrat Casas
Rectora

Llorenç Huguet
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de novembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).