Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del projecte d'un sistemad'interacció natural avançat Sina II per facilitar l'accés de les persones amb discapacitat al les NTIC corresponent a l'addenda Ciutadania Digital 2007 dins el marc de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del Pla Avanza

Palma, 11 de novembre de 2008

REUNITS

L'Hble. Sr. Carles Manera Erbina, president de la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica -en endavat Fundació IBIT-, segons escriptura autoritzada pel notari de Palma de Mallorca Sr. José-Luís de Lapresa Rodríguez-Contreras, el dia 9 d'agost de 2007, amb número de protocol 1256, en representació de la Fundació IBIT amb C.I.F.: G-07896004, domiciliada al Parc BIT, Ctra. Valldemossa, Km.7,4, edifici 17, planta 3ª, porta D2, CP 07121 de Palma de Mallorca.

La Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, amb DNI núm. 40275075M, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

1. Que, amb data 21 de juliol de 2006, es va signar el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al desenvolupament del pla Avanza. Aquest conveni de col·laboració inclou una actuació destinada a la inclusió de ciutadans en risc d'exclusió de les TIC, com és el cas dels discapacitats, en la societat de la informació dins l'addenda Ciutadania Digital 2007. La comunitat autònoma de les Illes Balears n'ha encarregat l'execució a la Fundació IBIT. Aquest conveni contribueix a fer possible el desplegament d'aquesta actuació en benefici de tots els signants.

2. Que la Fundació IBIT és un organisme d'investigació de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre i amb caràcter de mitjà propi de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la resta d'administracions públiques, tal com estableix la seva carta fundacional, aprovada pel Consell de Govern de 30 de maig de 1998, modificada per l'acord de Consell de Govern el 30 de maig de 2008. Té com a objectiu principal la realització d'activitats formatives, d'investigació, de promoció, assistència i qualsevol altra que permeti millorar i impulsar en tots els estaments de la societat balear l'ús de les NTIC, amb la finalitat d'aconseguir la seva integració natural a la SI, mitjançant la promoció, l'anàlisi, l'estudi, la formació, la prospecció, reunions i convencions per incentivar el debat en el camp de la innovació tecnològica, a la vegada que cerca aconseguir finançament per dur a terme totes les activitats esmentades i altres projectes que impulsin aquest sector a la comunitat de les Illes Balears.

3. Que la Universitat de les Illes Balears compta amb el grup de recerca de gràfics i visió per ordinador i intel·ligència artificial del DMI, encapçalat pel Dr. Francisco José Perales López, amb DNI 43004081S, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, que són experts en el disseny d'interfícies i sistemes multimodals i han desenvolupat un nou paradigma d'interacció usuari-ordinador basat en el disseny universal o per a tots (SINA I).

D'altra banda, la UIB compta amb el grup de recerca GREID, encapçalat pel Dr. Joan J. Muntaner Guasp, amb DNI 42973220C, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, que treballa amb l'aplicació de suports i ajuts per a persones amb discapacitat amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida.

4. Que és voluntat de totes les parts signants d'aquest conveni de col·laboració, unir esforços per desenvolupar un programa d'acció conjunta en matèria d'informàtica accessible per a persones amb discapacitat, i pretenen col·laborar amb les tasques que els són pròpies, amb els seus recursos i en la mesura de les seves possibilitats, en aquest programa.

Atès el que s'ha exposat, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, que s'ha de regir per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Illes Balears Innovació Tecnològica (IBIT) per desenvolupar la segona fase del projecte SINA (Sistema d'Interacció Natural Avançat -SINA II) dins el marc del conveni de desenvolupament del pla Avanza. Aquesta col·laboració consistirà en l'actualització, l'adaptació i el manteniment de les funcionalitats del SINA I, el disseny i difusió de l'eina mitjançant una web compatible AA, amb blog i servei d'instal·lació i suport del software SINA I, i la seva implantació en els centres i les associacions de discapacitats que es determinin. D'aquesta manera s'incidirà en la millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu.

Segona . La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

 • Contribuir a la consecució de l'objecte del conveni mitjançant l'aportació de recursos humans necessaris per al desenvolupament i la implantació.
 • Participar en les reunions de la comissió de seguiment que es realitzin.
 • Col·laborar en l'avaluació del programa.
 • Coordinar amb les associacions adients la implantació del programa i fomentar que hi participin activament.
 • Presentar els informes que els siguin requerits i un informe final d'execució i resultats, aportant indicadors de tot el que s'ha realitzat.
 • Justificar tota la despesa d'execució amb les factures i altres documents, abans del 30 de setembre de 2009.

Tercera. La Fundació IBIT es compromet a:

 • Contribuir econòmicament al finançament del programa mitjançant el conveni de desenvolupament del pla Avanza (addenda Ciutadania Digital 2007).
 • En aquest sentit, la contribució econòmica de la Fundació IBIT dintre aquest acord serà de setanta-cinc mil euros (75.000 euros) desglossats en:
 1. 48.000 euros destinats al grup de recerca de gràfics i visió per ordinador del DMI de la UIB, per al desenvolupament de les aplicacions docents multimèdia per a les adaptacions i rehabilitació dels usuaris i per al suport tecnològic.
 2. 16.800 euros destinats al grup de recerca GREID de la UIB per al suport pedagògic i lingüístic i per a la formació del professorat i terapeutes als centres.
 3. 5.200 euros destinats a la compra de llicències d'ús del software adequat per a anàlisi i síntesi de veu i equipament per als centres.
 4. 5.000 euros destinats per a les tasques de coordinació i gestió del projecte realitzades per la Fundació IBIT.

- Participar en les reunions de la comissió de seguiment que es realitzin.

- Col·laborar en l'avaluació del programa.

- Donar suport actiu en les activitats d'implantació de les solucions informàtiques desenvolupades i dels equips informàtics, si escau.

- Coordinar el projecte en el seu conjunt, com també fer-ne el seguiment econòmic i administratiu que sigui necessari.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears, mitjançat els grups esmentats al punt 3 de l'apartat «Manifesten», es compromet a:

 • Desenvolupar aplicacions docents multimèdia per a les adaptacions i la rehabilitació dels usuaris:

a) Definició i especificació formal de l'aplicació en UML
b) Desenvolupament i codificació en llenguatge C/C++
c) Desenvolupament de la interfície gràfica i integració amb el nou sistema SINA II
d) Instal·lació i validació sobre els nous centres, suport tècnic de les noves aplicacions i les anteriors
e) Suport pedagògic als nous centres

 • Disseny i actualització de la web del SINA II (Standard AA)
 • Suport pedagògic i lingüístic per al desenvolupament del projecte
 • Suport tecnològic als centres i professionals informàtics
 • Formació del professorat i terapeutes als centres

Cinquena . Aquest conveni és vigent des de la data de signatura fins al 30 de setembre de 2009.

No obstant això, pot produir-se'n la resolució abans que es compleixi aquest termini de comú acord entre les parts, per incompliment o per denúncia d'alguna d'aquestes. En aquest darrer supòsit, la part interessada haurà de fer-ho saber a l'altra almenys amb un mes d'antelació a la data en què es desitgi deixar el conveni sense efecte. En el supòsit d'extinció del conveni per les causes indicades anteriorment o qualsevol altra diferent de l'expiració del termini de vigència, es procedirà a la liquidació econòmica i administrativa de les obligacions contretes fins al moment, sense interrupció de les actuacions que hi hagi en execució fins a la seva completa finalització.

Sisena . El conveni es pot prorrogar pel termini necessari per a la consecució de les seves finalitats, amb una duració màxima de 6 mesos, per acord exprés de les parts signants, adoptat abans de la darrera setmana de vigència.

Setena . Es crea una comissió de seguiment per tal d'executar, desenvolupar i interpretar aquest conveni integrada pels membres següents:

 • Dues persones designades per la Fundació IBIT
 • Una persona designada pel Consell de Direcció de la UIB
 • Dues persones designades pels equips d'investigadors (UIB)

Vuitena . La comissió de seguiment té les funcions següents:

 • Seleccionar els beneficiaris del programa.
 • Supervisar i controlar el desenvolupament del programa.
 • Resoldre els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Novena . En qualsevol acte de difusió (conferència, publicació, etc.) i/o aplicació dels treballs duts a terme en l'àmbit de les activitats objecte d'aquest conveni, les conclusions i/o els resultats d'aquest, sempre haurà de quedar constància del nom i imatge dels organismes signants, sens perjudici de les referències als organismes finançadors de l'actuació en el marc del conveni de desenvolupament del pla Avanza (addenda Ciutadania Digital 2007).

Desena . Les parts que subscriuen aquest document es comprometen a intentar resoldre en comú les diferències que puguin sorgir en l'aplicació i la interpretació d'aquest conveni. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni. Si això no és possible, de les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l'execució d'aquest document n'ha de conèixer l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, del qual són competència.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en quatre exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació IBIT,
Per la Universitat de les Illes Balears

Carles Manera
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).