Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'IES Berenguer d'Anoia per impartir el curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil

Palma, 7 de juny de 2008

 

REUNITS

D'una banda, el senyor Lluís Ballester Brage, director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) (Resolució 7913/2007, del dia 2 de maig ¿FOU núm. 281, de 10 de maig), per delegació de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut de l'acord pres pel Consell de Direcció de la UIB el dia 20 de maig de 2008.

I de l'altra, la senyora Jerònima Rayó Bennasar, amb DNI núm. 42949457Q, directora de l'IES Berenguer d'Anoia d'Inca, nomenada pel director general de Personal Docent el 13 de juliol de 2007.

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

 

EXPOSEN

Primer . La Conselleria d'Educació i Cultura , a través de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears, durà a terme a Inca el curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil.

Segon . Que el curs es durà a terme l'any acadèmic 2007-2008, del dia 1 d'abril fins al 31 d'octubre de 2008, i l'any acadèmic 2008-2009.

Tercer . Que segons estableix la resolució de la Conselleria d'Educació i Cultura, s'han proveït diverses (40) places a Inca per dur a terme el curs esmentat.

I com a resultat d'aquests antecedents estableixen aquest conveni i

 

ACORDEN

Primer . L'IES Berenguer d'Anoia d'Inca aportarà les instal·lacions i l'equipament on es durà a terme el curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon . La UIB, per part seva, aporta com a màxim la quantitat de 1.500 (mil cinc cents) euros per cobrir les despeses de personal de l'IES que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer. El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa.

Quart . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Cinquè . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la signatura i finalitzarà l'1 de novembre de 2009.

 

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears

 

 

Per l'IES Berenguer d'Anoia

 

Lluís Ballester
Director

Jerònima Rayó
Directora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).