Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Palma, 5 de desembre de 2008

 

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb seu social a la cra. de Valldemossa, km 7,5 (07122 Palma) i CIF Q0718001A.

I de l'altra, el senyor Enrique Gómez Benito de Valle, degà del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears (en endavant, COQIB), com a representant d'aquest, segons el que estableixen la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears (BOIB de 19 de desembre), i l'Ordre del conseller de Presidència del 14 de desembre de 2000 (BOIB de 13 de gener de 2001) per la qual s'aproven els Estatuts del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears, modificats posteriorment per Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 10 de gener de 2005 (BOIB de 12 de febrer de 2005), amb adreça social al carrer de Josep Rover Motta, núm. 8 baix B (07006 Palma), amb codi d'identificació fiscal Q5755007A.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats i

 

MANIFESTEN

Que la UIB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització de la societat.

Que el COQIB es va crear mitjançant el Reial decret 2388/1986 (BOE de 14 de novembre), per segregació del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i Balears, i és una entitat de dret públic col·laboradora de l'Administració, sense finalitat de lucre, i als Estatuts vigents de la qual figuren, entre altres, les funcions següents:

  1. Participar en els consells o organismes consultius de l'Administració en matèries de la seva competència professional.
  2. Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en qualsevol iniciativa relacionada amb la millora de la formació professional dels titulats als quals fa referència l'article 5 (a més dels doctors o llicenciats en Química, els titulats en Bioquímica, Enginyeria Química; Enologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments o Ciències Ambientals).
  3. Participar en l'elaboració dels plans d'estudis i informar sobre les normes d'organització dels centres docents corresponents a la professió, mantenir-hi un contacte permanent i preparar la informació necessària per tal de facilitar l'accés a la vida professional dels nous graduats.
  4. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i altres que siguin d'interès per als col·legiats.
  5. Organitzar congressos, jornades, seminaris, cursos i qualsevol altra activitat de formació que pugui contribuir a l'actualització científica i/o professional dels titulats que poden pertànyer al Col·legi.
  6. Assessorar els organismes autonòmics i locals, entitats estatals o privades i particulars quan per a això siguin requerits en les matèries relacionades amb la Química, i intervenir com a òrgan pericial col·legiat quan sigui requerit per fer-ho.

Que ambdues entitats comparteixen interessos comuns pel que fa a la potenciació i l'augment de la qualitat de l'ensenyament i a la difusió social de la Química a la nostra comunitat, i que, per tant, la col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.

Que ambdues entitats ja tenen subscrit un acord marc signat el 10 de febrer de 1992, renovat amb data 12 de febrer de 2001, i un conveni específic per al reconeixement com a oferta lectiva de crèdits de lliure elecció dels ensenyaments o activitats organitzats pel COQIB, signat amb data 17 de gener de 2002, ambdós prorrogats tàcitament des d'aleshores.

Que és d'interès positiu ampliar la col·laboració ja existent entre les dues entitats per poder sumar esforços per establir nous camins d'actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.

Per tant, acorden de subscriure aquest conveni de col·laboració, que es regirà per les següents

 

CLÀUSULES

Primera . La UIB i el COQIB podran organitzar conjuntament i en col·laboració actes o activitats que siguin d'interès mutu.

Segona . El COQIB promourà la presència de la UIB en totes les comissions que treballin en l'àmbit de les relacions entre la Universitat i l'ensenyament secundari.

Tercera . La UIB promourà igualment, sempre que sigui possible, la presència del COQIB a les diferents comissions que treballin en l'àmbit de les relacions entre la Universitat i l'ensenyament secundari.

Quarta . El COQIB participarà en l'elaboració dels plans d'estudis corresponents als seus titulats, mantindrà un contacte permanent amb els centres docents corresponents a la professió i proporcionarà la informació necessària que li sigui sol·licitada per la UIB per tal de facilitar l'accés a la vida professional dels nous graduats.

Cinquena . El COQIB facilitarà i canalitzarà la transmissió d'informacions de la UIB que puguin ser d'interès dels seus col·legiats a través de la seva llista de correu i, alhora, la UIB facilitarà i canalitzarà un servei recíproc a través de les seves llistes de distribució. Així mateix la UIB autoritza el COQIB a fer difusió dels seus objectius i activitats entre el professorat universitari i a totes aquelles persones interessades a donar-li suport.

Sisena . La UIB facilitarà al COQIB, sempre que sigui possible d'acord amb les disponibilitats, l'ús d'aules i del servei de conferència virtual per a la realització d'activitats que organitzi a les instal·lacions universitàries i que tinguin els estudiants o el personal de la UIB entre els seus destinataris.

Setena . La UIB col·laborarà en la realització de les activitats que s'organitzin conjuntament entre aquesta i el COQIB, en els termes que es defineixin a l'acord o protocol que reguli l'activitat de què es tracti.

Vuitena . El COQIB lliurarà una còpia a la biblioteca de la UIB dels llibres i altres publicacions que dugui a terme.

Novena . La UIB facilitarà als membres del COQIB l'accés als serveis i ofertes universitàries.

Desena . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i pot ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.

La durada del conveni s'estableix per un període de dos anys prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació, la voluntat de resoldre'l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

En qualsevol cas, un cop resolt el conveni, continuarà tenint eficàcia fins que no finalitzin les activitats ja iniciades.

 

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni de col·laboració, en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

Pel Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears,
Enrique Gómez
Degà

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 d'octubre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).