Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la direcció i coordinació de les tasques d'inventari i cartografia dels hàbitats de la directiva 92/43/CEE

Palma, 17 de novembre de 2008

 

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (CIF S-00711001-H), d'acord amb el Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

 

EXPOSEN

Mitjançant decisió de la Comissió europea de 19 de juliol de 2006, es va adoptar, de conformitat amb la Directiva 92/43/CEE, la llista de llocs d'importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

Una de les tasques principals i primordials a desenvolupar per tal d'assolir un bon nivell de coneixement d'aquestes zones de les Illes Balears passa necessàriament per la identificació, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, dels hàbitats que es troben dins l'àmbit territorial i les seves peculiaritats.

L'anàlisi fitosociològica és un instrument que permet la identificació i avaluació dels hàbitats i, per tant, és una eina bàsica a l'hora de desenvolupar la planificació dels espais naturals i que proporciona dades que permetran avaluar amb més precisió les repercussions ambientals de les actuacions antròpiques sobre el territori de les Illes Balears, inclòs a la xarxa europea Natura 2000 de forma pràctica i puntual.

Per altra banda, la Llei de patrimoni natural i biodiversitat inclou a l'article 45.3 l'obligació que els òrgans competents adoptin les mesures necessàries per evitar el deteriorament o la contaminació dels hàbitats fora de la xarxa Natura 2000, per la qual cosa és imprescindible estudiar i comparar amb informació científica de tot el territori de les Illes Balears.

L'experiència, el coneixement, els treballs i les publicacions dutes a terme per la Universitat de les Illes Balears en aquestes matèries fan que la UIB es presenti com la institució més apta per assumir la direcció i coordinació de les tasques d'inventari i cartografia dels hàbitats de la xarxa Natura 2000 i d'assessorament a l'equip tècnic de la Direcció General de Biodiversitat quant a temes de paisatge vegetal.

El desplegament d'aquesta tasca constitueix una oportunitat de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per avançar, d'una manera aplicada, en la investigació i el coneixement del medi natural de les Illes, i ha de revertir necessàriament, d'una manera prou beneficiosa, en l'àrea de botànica del Departament de Biologia en particular i de la UIB en general.

Per tot l'anterior es fa palesa la utilitat per a ambdues administracions de l'establiment d'aquesta col·laboració, d'acord amb els fins exposats i amb la intenció de reforçar i aprofundir la metodologia d'estudi, inventari i cartografia dels hàbitats naturals, i per això, ambdues administracions subscriuen el present conveni per al desenvolupament de les actuacions que s'indiquen i amb les condicions que figuren en els següents

 

ACORDS

PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni té per objecte establir el marc de la col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en l'elaboració de l'inventari i cartografia dels hàbitats en l'àmbit de les Illes Balears, especialment els inclosos dins la xarxa Natura 2000.

SEGON. OBLIGACIONS DE CADA UNA DE LES PARTS

Per al desenvolupament de les actuacions objecte d'aquest conveni les parts que el subscriuen assumiran les obligacions següents:

La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Biologia, assumirà les de direcció i coordinació dels treballs d'inventari i cartografia dels hàbitats inclosos dins els annexos de la Directiva 92/43/CEE i plans de gestió d'espais naturals que es desenvolupin mentre estigui en vigor el present conveni, mitjançant personal propi. La direcció i coordinació ha d'abastar com a mínim les actuacions següents:

  • Hàbitats forestals
  • Hàbitats azonals
  • Realització de la base de dades
  • Recollida de dades de camp
  • Proposar i avaluar les possibles contractacions per dur a terme els treballs a coordinar i elaborar, si escau, els plecs de condicions per a aquestes contractacions

La Universitat de les Illes Balears assumirà les despeses de presentació i/o difusió, nacionals o internacionals, que, si n'és el cas, es facin dels treballs objecte d'aquest conveni, en les quals ha d'estar representada la Conselleria de Medi Ambient a través de la Direcció General de Biodiversitat. Igualment en tots els documents i/o accions dels quals, si fa al cas, es faci difusió pública, relacionats amb les actuacions d'aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears farà referència explícita a la col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, com a mínim, incloent-hi els respectius logotips i esmentant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

Per altra banda la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Biologia, donarà suport i assessorament científic puntual sobre paisatge vegetal en actuacions dutes a terme dins espais inclosos a la xarxa Natura 2000 i Directiva 92/43/CEE i sobre l'inventari i cartografia d'hàbitats elaborats per a la redacció dels plans de gestió que la Direcció General de Biodiversitat redacti al llarg de la vigència del present conveni.

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears farà les aportacions econòmiques detallades seguidament:

- Any 2008: trenta mil euros (30.000 euros)

- Any 2009: trenta mil euros (30.000 euros)

TERCER. FORMA DE PAGAMENT

Els pagaments per part de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears es faran contra la presentació abans del 15 de desembre de cada any respectivament d'un memòria d'activitats per part de la Universitat de les Illes Balears, memòria que haurà de ser certificada, abans de procedir al pagament, pel director general de Biodiversitat, així com presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les factures corresponents a documents d'igual valor probatori.

Les quantitats esmentades al punt anterior seran abonades a càrrec de la partida pressupostària 15301 G443L01 64000.

QUART. VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva firma i acabarà el 31 de desembre de 2009.

CINQUÈ. SEGUIMENT DEL CONVENI

Per tal d'assolir un adequat nivell de desplegament de les tasques previstes en aquest conveni es constituirà una comissió tècnica de seguiment. Aquesta comissió constarà de quatre membres: dos en representació de cada una de les parts. La primera reunió de la comissió tècnica de seguiment es farà dins els cinc dies hàbils següents a la data de la firma d'aquest conveni, i a la primera reunió, després de la seva formal constitució, s'haurà acordar la persona o persones que assumiran, per part de la Universitat de les Illes Balears, les tasques de coordinació i direcció de les tasques objecte d'aquest conveni.

SISÈ. EXTINCIÓ

Aquest conveni s'extingeix per expiració dels temps convingut, i pot rescindir-se per qualsevol de les parts, mitjançant denúncia d'alguna d'elles, que ha de ser comunicada a l'altra amb una antelació mínima de dos mesos, o per alguna de les causes següents:

  1. mutu acord de les parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
  2. incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  3. impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

SETÈ. COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

El present conveni té caràcter administratiu i, sens perjudici del que disposa la clàusula anterior, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment, i que no puguin resoldre la comissió tècnica de seguiment, seran de coneixement I competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

 

Signen el present conveni, en prova de conformitat, i per duplicat a tots els efectes les parts signatàries esmentadesen el lloc i data indicats a l'encapçalament.

 

Per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Miquel A. Grimalt
Conseller

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de setembre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).