Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització d'estades de pràctiques d'estudiants universitaris o bé titulats universitaris dintre del programa TUO- Titulats Universitaris a l'Ocupació

Palma, 14 d'octubre de 2008

 

PARTS

El Sr. Andreu Sansó Rosselló, vicepresident del Consell Rector de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, el qual exerceix les funcions de director de l'IBESTAT, que actua en representació d'aquest, i d'acord amb el Decret 128/2007, de 5 d'octubre, d'organització i funcionament de l'Institut, en els seus articles 5.2, 8.2 i en exercici de les competències que li atribueix l'article 9.d) d'aquesta norma.

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

ANTECEDENTS

La Universitat de les Illes Balears vol potenciar l'experiència professional dels estudiants i postgraduats mitjançant pràctiques en entitats públiques que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears vol cooperar amb la formació dels estudiants i postgraduats de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni, d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

PRIMERA . Objecte . Aquest conveni té per objecte la cooperació entre l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per potenciar les pràctiques d'estudiants i postgraduats en els termes que s'exposen a continuació. La Universitat de les Illes Balears convocarà per al curs 2008-2009 tres beques TUO amb un import total de NOU MIL SIS-CENTS EUROS (9.600 euros), cada una per un període màxim de DOTZE mesos. En el cas que les beques TUO no poguessin ser cobertes degudament, es podrien convocar en el seu lloc les corresponents beques, amb un màxim de tres, adreçades a estudiants en pràctiques, les quals tindran una durada màxima de 650 hores per curs acadèmic i un import màxim de DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (2.550 euros). A aquestes quantitats s'hi han d'afegir les despeses de gestió a favor de la Universitat.

Totes aquestes quantitats seran abonades a la Universitat de les Illes Balears, la qual farà arribar als becaris els imports de les beques que els corresponguin, mitjançant la FUEIB.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears s'obliga a pagar per raó d'aquest conveni la quantitat total màxima de TRENTA-SIS MIL EUROS (36.000 euros). Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears amb la presentació prèvia per part d'aquesta de les certificacions mensuals que acreditin les despeses corresponents a l'execució d'aquest conveni i la conformitat del director de l'IBESTAT. Les despeses del conveni es pagaran amb càrrec als pressuposts generals de 2008 i 2009.

A la finalització del conveni, la UIB presentarà una memòria justificativa dels becaris que han realitzat les pràctiques. En cas que algun estudiant es doni de baixa o no compleixi el màxim de temps de pràctiques, es reduiran aquests imports proporcionalment.

El cost d'aquest conveni serà a càrrec de la partida pressupostària 77101 551A01 64000 00 dels pressuposts generals de 2008 per un import màxim de 9.000 euros i de la mateixa partida pressupostària pels pressuposts generals del 2009, per un import màxim de 27.000 euros, i s'imputarà al projecte d'inversió immaterial Pla de projectes estadístics 2004-2009.

SEGONA . Durada . Les tres beques TUO tindran una durada de sis mesos prorrogable fins a un màxim de sis més per acord d'ambdues parts, amb una dedicació diària de 6 hores.

TERCERA . Condicions . La Universitat de les Illes Balears, amb un criteri de publicitat i seguint les normes que pertoquin, realitzarà una preselecció de becaris que es remetrà a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears perquè faci la selecció definitiva dels becaris.

QUARTA . Formació dels becaris . Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari/ària com a tècnic professional, l'Institut d'Estadística de les Illes Balears el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de 100 hores. Així mateix, es nomenarà un tutor/a perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

CINQUENA . Seguiment del conveni . La coordinació i avaluació de la tasca del becari/ària la faran el tutor de l'IBESTAT i el tutor de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari/ària, l'entitat pública pot arribar a decidir la continuació o no de la beca.

SISENA . Lliurament de certificats . L'Institut d'Estadística de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears lliuraran un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

SETENA . Estatuts del becari/ària . Els estudiants i titulats becats ho seran de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i l'entitat pública.

VUITENA . Regulació dels treballs i la investigació . La Universitat de les Illes Balears es farà càrrec de la preselecció dels becaris, que serà validada per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears. La Universitat, mitjançant la FUEIB, serà l'òrgan gestor que realitzarà el pagament. Per part de la Universitat de les Illes Balears, es produirà una contraprestació, atès que els treballs dels becaris quedaran a l'Institut d'Estadística de les Illes Balears i aquests estudis formaran part de l'objecte del projecte d'inversió del Pla de projectes estadístics 2004-2009. Es poden determinar els següents:

  • Recerca d'informació provinent de diverses instàncies oficials (Eurostat, ministeris, conselleries, etc.) amb l'objectiu de completar les sèries temporals que integren aquesta publicació digital.
  • Seguiment d'estadístiques referides a les Illes Balears.
  • Explotació de dades estadístiques.
  • Manteniment de la base de dades estadístiques.
  • Actualització i manteniment de la pàgina web.

NOVENA . Durada i pròrroga del conveni

La durada d'aquest conveni és fins al 31 de desembre de 2009, tot i que a la seva finalització es podrà prorrogar de mutu acord de les parts.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Andreu Sansó
Vicepresident del Consell Rector
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 d'octubre de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de novembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).