Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre les universitats d'Alacant, Almeria, Cantàbria, Castella - la Manxa, Catòlica de València, Complutense de Madrid, Extremadura, Évora, Huelva, Illes Balears, Màlaga, Passo Fundo, Politècnica de València, Salamanca, Sevilla i València per a la creació d'una xarxa d'universitats lectores

Sevilla, 23 de novembre de 2007

REUNITS

D'una part, la Universitat d'Alacant , amb domicili a Alacant (apartat de correus 99), en representació seva l'Excm. Sr. Ignacio Jiménez Raneda, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat d'Almeria , amb domicili a la cra. Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano (Almeria), en representació seva l'Excm. Sr. Pedro Roque Molina García, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat de Cantàbria , amb domicili a Pabellón de Gobierno, av. de Los Castros, s/n (Santander), en representació seva l'Excm. Sr. Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat de Castella - la Manxa , amb domicili a la Real Casa de la Misericordia, c/ Altagracia, 50 (Ciudad Real), en representació seva l'Excm. Sr. Ernesto Martínez Ataz, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat Catòlica de València , amb domicili al c/ Guillem de Castro, 94 (València), en representació seva l'Excm. Sr. José Alfredo Peris Cancio, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat Complutense de Madrid, amb domicili a l'av. de Séneca, núm. 2 (Madrid), en representació seva l'Excm. Sr. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat d'Extremadura , amb seu a Càceres i Badajoz, plaça de Caldereros, s/n i av. d'Elvas, s/n, respectivament, en representació seva l'Excm. Sr. Juan Francisco Duque Carrillo, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat d'Évora, amb seu al c/ Largo Dos Colegiais, 2, 7000 Évora (Portugal), en representació seva l'Excm. Sr. Jorge Quina Ribeiro de Araújo com a rector.

D'una altra part, la Universitat de Huelva, amb seu al c/ Dr. Cantero Cuadrado, 6, 21071 Huelva, en representació seva l'Excm. Sr. Francisco José Martínez López, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat de les Illes Balears , amb seu a la cra. de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears), en representació seva l'Excma. Sra. Montserrat Casas Ametller, com a rectora magnífica.

D'una altra part, la Universitat Politècnica de València , amb domicili al camí de Vera, s/n (València), en representació seva l'Excm. Sr. Juan Francisco Julià Igual, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat de Sevilla , amb domicili al c/ San Fernando, 4 (Sevilla), en nom i representació seva l'Excm. Sr. Miguel Florencio Lora, com a rector magnífic.

D'una altra part, la Universitat de València , amb domicili a l'av. Blasco Ibáñez, 13 (València), en representació seva l'Excm. Sr. Francisco Tomás Vert, com a rector magnífic.

Es reconeixen totes les parts amb prou capacitat legal i poder per formalitzar aquest conveni I

MANIFESTEN

1r. Que en l'ensenyament superior és imprescindible, per a la formació integral dels alumnes, desenvolupar habilitats de lectura i escriptura, la preparació de les quals és competència de les mateixes institucions universitàries; a banda de promoure les competències bàsiques i/o específiques de cada àrea/especialitat, la lectura i l'escriptura han de ser pràctiques habituals entre els universitaris, fomentades entre les activitats d'extensió cultural.

2n. Que cal una reflexió multidisciplinària sobre el paper actual de la lectura i l'escriptura a la universitat que integri les múltiples aportacions clàssiques (des de la retòrica a la pedagogia, la filologia o la psicologia) a l'horitzó actual de les pràctiques emergents des de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

3r. Que, a més de millorar les seves competències en l'àmbit universitari, és necessari implicar els universitaris com a mitjancers culturals en activitats del tipus universitat-societat i totes les que suposin una projecció de la universitat en el seu entorn.

CONVENEN

PRIMER . La creació d'una Xarxa d'Universitats Lectores amb l'objectiu bàsic d'intercanviar experiències i coordinar actuacions en relació amb la lectura i l'escriptura a la universitat, per tal de millorar les competències dels universitaris en aquest àmbit, examinar les pràctiques i estratègies de l'alfabetització acadèmica i promoure activitats d'extensió de la lectura i l'escriptura en entorns més amplis.

SEGON . La planificació, aprovació i seguiment de les activitats que es desenvoluparan en el marc d'aquest acord correspon al Plenari de la Xarxa, que serà compost pels representants institucionals de les universitats associades, designats a l'efecte pels seus respectius rectors.

El Plenari s'ha de reunir amb caràcter ordinari almenys una vegada l'any i en la seva primera reunió, després de la signatura d'aquest document, ha d'acordar per majoria simple les seves competències i el règim de funcionament.

TERCER . Per facilitar la programació, coordinació i execució de les activitats previstes en aquest conveni una de les universitats associades ha d'actuar com a coordinadora de la Xarxa. Correspon al Plenari designar per un període de dos anys la universitat coordinadora, així com establir-ne les competències.

QUART . Igualment, el Plenari de la Xarxa ha de crear una comissió permanent composta pel representant de la universitat coordinadora a què es refereix el punt anterior o persona que delegui i pels representants d'almenys dues de les universitats associades. La designació del Comitè Permanent és per dos anys i un cop transcorreguts el Plenari ha de renovar-ne els membres de manera parcial o total.

El Plenari de la Xarxa ha d'establir les competències i acordarà el règim de funcionament del Comitè Permanent.

CINQUÈ . El finançament de les despeses de funcionament de la Xarxa i de les activitats programades i desenvolupades en el marc d'aquest conveni s'obté fonamentalment per mitjà de:

  • Aportació econòmica de les universitats de la Xarxa, la quantia anual de la qual ha de ser aprovada per les institucions membres, a proposta del Plenari.
  • Per convenis i col·laboracions d'institucions públiques i privades.
  • Per inscripcions dels participants en les activitats que es determinin.

SISÈ . La Xarxa es pot ampliar amb la incorporació de nous socis amb el procediment i els requisits que acordi el Plenari.

SETÈ . Aquest conveni marc de col·laboració té una durada inicial de dos anys, prorrogable de manera automàtica per períodes iguals si no hi ha cap resolució del Plenari en contra. No obstant això, les universitats associades poden formular individualment la baixa de la Xarxa mitjançant una comunicació escrita a la universitat coordinadora amb una antelació mínima d'un mes a la data prevista d'acabament de la vigència del conveni.

La finalització de l'acord o la baixa individual de la universitats no afecta les activitats en curs.

I, com a prova de conformitat, signen aquest conveni al lloc i data indicats al començament.

Per la Universitat d'Alacant,
Per la Universitat d'Almeria,

Ignacio Jiménez
Rector

Pedro Roque Molina
Rector

Per la Universitat de Cantàbria
Per la Universitat de Castella - la Manxa

Federico Gutiérrez-Solana
Rector

Ernesto Martínez
Rector

Per la Universitat Catòlica de València
Per la Universitat Complutense de Madrid

José Alfredo Peris
Rector

Carlos Berzosa

Per la Universitat d'Extremadura
Per la Universitat d'Èvora

Juan Francisco Duque
Rector

Jorge Quina
Rector

Per la Universitat de Huelva
Per la Universitat de les Illes Balears,

Francisco José Martínez
Rector

Montserrat Casas
Rectora

Per la Universitat Politècnica de València
Per la Universitat de Sevilla,

Juan Francisco Julià
Rector

Miguel Florencio
Rector

Per la Universitat de València

Francisco Tomás
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).