Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

Palma, 10 d'octubre de 2008

REUNITS

D'una banda, Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), pel qual és nomenada rectora de la UIB, com a representant de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

I, de l'altra, l'Hble. Sr. Llorenç Huguet Rotger, president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (en endavant, CES), nomenat pel Decret 3/2007, de 26 de gener, i en virtut de l'article 10.2.a) de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), i article 15.a) del Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre).

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i atès això,

MANIFESTEN

Que el CES és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

Que la UIB té com a objectius la realització de les funcions d'investigació, docents, d'estudi, científiques, tècniques i de servei públic de l'educació superior.

Que el CES vol institucionalitzar la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, atesa la coincidència d'àmbits temàtics d'interès d'ambdós.

Que la UIB vol cooperar en la realització de les tasques del Consell Econòmic i Social i atorgar a aquesta cooperació un marc institucional.

Per la qual cosa les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per dur a terme el present conveni,

ACORDEN

PRIMER . OBJECTE DEL CONVENI

1) El present conveni té per objecte formalitzar la col·laboració entre la UIB i el CES en les matèries que ambdues institucions considerin oportunes. Es consideren, en qualsevol cas, àmbits d'interès comú la societat del coneixement, la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i l'estudi del les institucions públiques i de tots aquells àmbits de les Ciències Socials relacionats amb la realitat econòmica i social de les Illes Balears. D'altra banda, es consideren activitats d'interès mutu, la recerca documental i l'activitat docent.

2) D'altra banda, el present conveni té per objecte formalitzar el compromís d'ambdues institucions en relació amb la promoció i difusió dels seus treballs i fons documentals i bibliogràfics respectius.

SEGON . APORTACIÓ DE DADES

1) La UIB col·laborarà amb el CES aportant les dades que li siguin requerides per a la realització dels seus treballs i, especialment, per a l'elaboració de la seva Memòria anual sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears.

2) Per part seva, el CES es compromet a facilitar a la UIB les dades que aquesta li requereixi per a la realització de les tasques que li són pròpies.

3) Les respectives peticions es realitzaran mitjançant un escrit en el qual s'ha d'especificar l'ús previst de les dades sol·licitades, i l'han de signar la Rectora de la UIB o el president del CES, segons pertoqui. L'intercanvi de dades s'ha d'ajustar a la legalitat vigent en matèria de protecció de dades personals.

TERCER . COL·LABORACIÓ EN ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL I ECONÒMICA

1) La UIB i el CES col·laboraran en la realització d'investigacions i estudis de caràcter social, econòmic i polític, sectorials o territorials que promoguin ambdues parts, considerant els àmbits i activitats d'interès comú. Aquesta col·laboració pot ser de tipus tècnica, docent, econòmica o logística.

2) Ambdues institucions facilitaran la difusió mútua de treballs i activitats, a través dels respectius espais web o altres instruments de difusió de què disposin i d'acord amb les seves normes de funcionament intern.

QUART . COL·LABORACIÓ EN L'EDICIÓ DE PUBLICACIONS

La UIB i el CES col·laboraran en l'edició de publicacions que promoguin ambdues parts, tenint en compte els àmbits i activitats considerats d'interès comú, els quals es promouran de forma prioritària. Aquesta col·laboració pot incloure la utilització d'Edicions UIB.

CINQUÈ . GESTIÓ BIBLIOTECÀRIA

La UIB i el CES col·laboraran per facilitar, a través dels mecanismes propis de la gestió bibliotecària, l'accés a la informació, la documentació i l'aprofitament dels respectius recursos bibliogràfics i documentals. Aquesta col·laboració pot implicar posar a disposició eines informàtiques concretes, com, per exemple, determinats tipus de software.

SISÈ . PRESENTACIÓ DE TREBALLS

La UIB i el CES col·laboraran en la presentació de treballs editats o elaborats conjuntament o separadament. La col·laboració implicarà bàsicament activitats de suport logístic, com l'habilitació de sales, l'organització de l'acte de presentació, la preparació de rodes de premsa o l'habilitació d'estands en fires.

SETÈ . ACTIVITAT DOCENT

El CES col·laborarà amb la UIB mitjançant la participació en activitats docents, com ara cursos d'estiu, màsters oficials, títols propis, etc. Així mateix, facilitarà la realització de pràctiques a la institució per a alumnes de la UIB.

VUITÈ . CONVENIS ESPECÍFICS

En cas que la col·laboració prevista en aquest conveni generi despesa econòmica i aquesta no formi part d'una relació contractual entre ambdues institucions, es formalitzarà el corresponent conveni específic. En cas de col·laboració en l'edició de publicacions, el corresponent conveni determinarà les especificacions de l'eventual acte de presentació.

NOVÈ . ALTRES ÀMBITS DE COL·LABORACIÓ

La UIB i el CES col·laboraran en qualsevol altre àmbit que es consideri oportú, d'acord amb el que es comuniquin la rectora i el president respectius. Si la col·laboració implica despesa econòmica, es formalitzarà el corresponent conveni específic.

DESÈ . ENTRADA EN VIGOR I VIGÈNCIA DEL CONVENI

1) El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència de 4 anys. Transcorregut aquest període i sense manifestació en contra de les parts, s'entendrà prorrogat per períodes d'igual durada.

2) En qualsevol moment, les parts poden denunciar el conveni, per a la qual cosa ho hauran de comunicar fefaentment amb tres mesos d'antelació. Si en el moment de la denúncia existeixen activitats en tràmit de realització, les parts les continuaran fins a la seva finalització.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars en llegua catalana.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Pel Consell Econòmic i Social,

Montserrat Casas
Rectora

Llorenç Huguet
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).