Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de creació de l'institut propi de la UIB Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari (IAC 3 )

Palma, 29 de juliol de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Joan Massó Bennasar, com a conseller delegat de l'empresa GridSystems (en endavant, GS) ¿constituïda davant el notari de Barcelona José Francisco Blascos Maymó el dia 2 de febrer de 2000 i inscrita al Registre Mercantil de Mallorca, full PM-33989, tom 1706, foli 57¿, que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBIT) de Palma.

EXPOSEN

Primer . GS està interessada en la potenciació de la recerca al voltant de l'aplicació de la tecnologia Grid en el món de la simulació numèrica, en particular d'equacions en derivades parcials. GS està interessada a suportar la creació i el manteniment d'un institut propi de la UIB centrat en la simulació d'equacions en derivades parcials.

Segon . GS està interessada en la possible explotació comercial del coneixement que l'institut pugui produir en l'àmbit de l'aplicació de tecnologia Grid en el camp de la simulació numèrica.

Tercer . La UIB està interessada perquè GS doni suport a la creació i el manteniment de l'esmentat institut en el marc de l'Acord normatiu del dia 25 de juliol de 2006 pel qual s'aprova la normativa reguladora dels instituts de recerca propis de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, Acord normatiu 25/07/06).

En conseqüència, ambdues parts estableixen el present conveni per a la creació de l'Institut d'Aplicacions Computacionals de Codi Comunitari de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, IAC 3 ) d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és la creació del IAC 3 .

Segona. Durada

La durada del conveni és indefinida.

Tercera. Marc legal

El present conveni té com a marc legal l'Acord normatiu 25/07/06.

Quarta. Consell Rector

1. El Consell Rector de l'institut és format pel Rector i dos representants de la UIB, i el director de R+D i un representant de GridSystems. El vot és per majoria simple.

2. El Consell Rector s'ha de reunir com a mínim una vegada l'any, i tantes vegades com ho demanin el president del Consell Rector o els representants de GridSystems.

3. Són funcions del Consell Rector:

a) Ratificar els convenis que, si escau, pugui subscriure el IAC 3 .

b) Aprovar el pressupost i els comptes anuals del IAC 3 , a proposta pel director del IAC 3 .

c) Aprovar els objectius i el programa anual d'activitats del IAC 3 .

d) Aprovar la memòria anual.

e) Proposar al Rector de la Universitat de les Illes Balears el nomenament i el cessament del director del IAC 3 , d'acord amb la normativa vigent.

f) Ratificar els criteris relatius a la dinàmica de constitució de les àrees i els grups d'investigació i al reconeixement de la condició d'investigador del IAC 3 .

g) Elevar al Consell de Govern de la UIB la modificació del reglament.

h) Aprovar l'adscripció o el cessament dels investigadors i grups d'investigació de l'institut proposats pel Consell de l'institut. Per fer-ho és necessària la unanimitat del Consell Rector.

i) Avaluar periòdicament les activitats d'investigació i docents del IAC 3 , mitjançant l'ajuda d'auditories externes, i aplicar-ne les recomanacions quan es consideri oportú.

j) Les que els Estatuts de la Universitat assignin als consells dels instituts universitaris, quan siguin aplicables a aquest.

k) Totes les altres qüestions i incidències que afectin el funcionament del IAC 3 .

4. El Consell Rector pot constituir, entre els seus membres, una comissió permanent. Les funcions d'aquesta comissió són les que li delegui el Consell Rector.

5. El Consell Rector, per unanimitat, pot encomanar al Consell de l'institut l'execució de qualsevol de les funcions enumerades abans.

6. Els acords del Consell Rector s'adopten per majoria dels presents convocats degudament.

Cinquena. Director, subdirector, secretari i coordinador de projectes del IAC 3

1. El director té per funció gestionar i executar les funcions assignades al Consell de l'institut.

2. El director del IAC 3 és un investigador d'aquest institut.

3. Les funcions del director són:

a) Promoure la investigació de qualitat en l'àmbit de la computació aplicada.

b) Fer efectives les indicacions que dicti el Consell Rector.

c) Elaborar els pressuposts d'acord amb les propostes del Consell de l'institut.

d) Vetllar per l'administració del patrimoni i dels béns del IAC 3 .

e) Elaborar la memòria anual i altres documents que hagi de presentar a les autoritats universitàries, d'acord amb la normativa vigent.

f) Harmonitzar el funcionament de grups investigadors i personal del IAC 3 per aconseguir la sinergia necessària.

4. El director del IAC 3 l'ha de nomenar el Rector, d'acord amb el procediment que estableixen els Estatuts de la UIB. La durada del mandat del director és la que prevegin els Estatuts de la UIB.

5. El càrrec de subdirector recaurà en un investigador o tècnic de suport científic contractat per GridSystems o per una de les entitats designades a aquest efecte distintes de la UIB. Serà nomenat pel Consell Rector a proposta del director del IAC 3 per un període de quatre anys. El cessament del subdirector podrà ser efectuat pel Consell Rector a proposta del director del IAC 3 .

6. Les funcions del subdirector són:

a) Assistir el director en l'exercici de les seves funcions.

b) Substituir el director en cas d'absència o malaltia.

c) Qualsevol altra tasca que li encomani el director del IAC 3 o el Consell de l'institut.

7. El secretari, que pot ser un membre del IAC 3 o contractat a l'efecte, serà nomenat pel Consell Rector a proposta del director del IAC 3 per un període de quatre anys. El cessament del secretari podrà ser efectuat pel Consell Rector a proposta del director del IAC 3 .

8. Les funcions del secretari són:

a) Realitzar i supervisar la gestió administrativa i econòmica sota la dependència del director.

b) Comunicar la convocatòria del Consell de l'institut.

c) Redactar les actes de les reunions del Consell de l'institut.

d) Elaborar certificacions.

e) Qualsevol altra tasca que li encomani el director del IAC 3 , el subdirector o el Consell de l'institut.

9. El coordinador de projectes, que pot ser membre del IAC 3 o contractat a l'efecte, serà nomenat pel Consell Rector a proposta del director del IAC 3 per un període de quatre anys.

10. Les funcions del coordinador de projectes són:

a) Organitzar i dissenyar propostes de projectes.

b) Cercar convocatòries i concursos públics i privats de finançament.

c) Fer el seguiment de l'elaboració de projectes i assignar-los personal.

d) Totes aquelles que li encarregui el director o el subdirector del IAC 3 .

Sisena . Finançament

El finançament del IAC 3 s'establirà a la memòria econòmica, tal com descriu l'Acord normatiu 25/07/06. GS es compromet a contribuir al pressupost del IAC 3 i garantir-ne l'autonomia financera respecte de la UIB. La relació del IAC 3 amb la UIB, des del punt de vista financer, es basarà en el model de costs marginals, de manera que la contribució de la UIB al pressupost del IAC 3 serà zero. Públicament, el IAC 3 podrà operar amb un model de costs totals.

Setena. Confidencialitat

Ambdues parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica de l'altra part a la qual hagi pogut tenir accés arran del present conveni, de la col·laboració subsegüent o de les possibles cessions de personal de GS al IAC 3 .

El paràgraf anterior no serà aplicable quan:

a) La part receptora tingui evidència que coneixia prèviament la informació rebuda.

b) La informació rebuda sigui de caràcter públic.

Ambdues parts es comprometen a fer que tot el personal involucrat en la implementació d'aquest conveni i les activitats subsegüents conegui i observi el compromís de confidencialitat regulat per aquesta clàusula.

El IAC 3 queda autoritzat a publicar qualssevol resultats de la seva recerca sense cap limitació, sempre que no s'hi inclogui sense permís previ informació tècnica no pública dels productes comercials de GS.

A les publicacions o possibles patents produïdes per ambdues parts sempre es respectarà la menció als autors dels treballs.

GS queda autoritzat a expressar en forma pública el seu suport al IAC 3 i els termes del conveni i els acords, si l'empresa ho estima oportú.

Vuitena. Autoria i patents

En cas que en el transcurs de la recerca pròpia del IAC 3 es produeixin extensions o modificacions del codi públic (és a dir, el publicat amb llicència oberta) del programari intermediari ( middleware ) Grid de GS, el IAC 3 cedirà el copyright de les dites modificacions a GS.

Per evitar dubtes, GS queda obligada a respectar els drets de publicació i autoria del personal del IAC 3 en qualsevol activitat de difusió, explotació comercial o sol·licitud per a la protecció de propietat industrial.

Novena. Responsabilitats derivades de l'explotació de resultats

GS assumirà totes les responsabilitats per les garanties donades sobre qualsevol resultat de la recerca del IAC 3 . La UIB no assumeix cap responsabilitat davant tercers i és totalment aliena a litigis derivats de l'explotació comercial de qualsevol resultat de la recerca.

Desena. Participació conjunta en projectes de recerca

En els projectes de recerca subvencionats en què participin simultàniament el IAC 3 i GS, GS es compromet a cofinançar la part del IAC 3 en els casos en què la subvenció no arribi al 100% de les despeses del IAC 3 .

En els projectes amb participació conjunta de GS i el IAC 3 es podrà usar com a mecanisme de contractació de personal del IAC 3 adscrit al projecte la fórmula de contractació per part de GridSystems i cessió d'ús al IAC 3 . Aquest mecanisme té per objecte agilitzar la contractació de personal en projectes de durada limitada sense forçar una contractació per part de la UIB. No obstant això, el personal contractat amb aquesta fórmula es considerarà mitjà propi de la UIB.

GS es reserva el dret preferent d'execució de tasques que requereixin contractació externa en els projectes que cofinanci.

Onzena. Validesa

La validesa del present conveni queda supeditada a la creació del IAC 3 .

Dotzena. Modificació i finalització del conveni

Les parts podran modificar o donar per finalitzat el present conveni en qualsevol moment per acord mutu i per escrit. Les disposicions de les clàusules relatives a confidencialitat, titularitat i explotació de resultats (clàusules vuitena, novena i desena) subsistiran després de la finalització del present conveni.

Tretzena. Jurisdicció

Tot el que no s'hagi previst en aquest conveni ni en el marc legal de l'Acord normatiu 25/07/06 es regularà per les normes aplicables de l'ordenament jurídic espanyol. GS i la UIB es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni. En cas de conflicte, ambdues parts acorden sotmetre's als tribunals de Palma.

I com a prova de conformitat amb el present conveni, firmen el present document en tres exemplars i el rubriquen en totes les seves pàgines, amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'empresa GridSystems, SA,

Montserrat Casas
Rectora

Joan Massó
Conseller delegat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).