Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'empresa REFOART, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de juliol de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada pe la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra el senyor Leopoldo Alcaraz Jiménez, DNI 42 976 803 S, com a gerent de l'empresa Refoart, SL, CIF B07815988 de Marratxí, amb domicili al carrer Licorers, 169-170, nau 17 c., CP 07141.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

BASES GENERALS D'ACORD

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que la cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació.

2. Estudis d'investigació conjunts.

3. Cooperació educativa per dur a terme visites de curta durada dels alumnes dels diferents centres de la Universitat, a les dependències i obres de Refoart.

4. Altres activitats de col·laboració que siguin d'interès per a ambdues parts.

Tercer . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Quart. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i l'empresa Refoart, SL, es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos podran tenir com a objectius específics els següents:

  1. Estudi i caracterització analítica dels diferents materials orgànics o inorgànics presents a les obres d'art o monuments en restauració.
  2. Intercanviar documentació i publicacions, periòdiques o no.
  3. Convenir en tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.
Segon . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.


Tercer . El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de tres anys, període que es renovarà si ambdues parts hi estan d'acord.

Quart . Seran responsables del seguiment de l'acord el senyor Leopoldo Alcaraz per part de l'empresa i la doctora Catalina Genestar, professora TU del Departament de Química, per part de la UIB.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per Refoart, SL,

Montserrat Casas
Rectora

Leopoldo Alcaraz
Gerent

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).