Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre Algasol Renewables, SL, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 31 de juliol de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Tomeu Jaume Clar Pou, major d'edat, amb DNI núm. 78.206.412H, en virtut de la seva condició d'administrador d'Algasol Renewables, SL, segons resulta de l'escriptura pública atorgada davant el notari de Palma senyor Carlos Jiménez Gallego, domiciliat al carrer de Can Ribera, 4, escala A, 2n A, 07012 Palma (Illes Balears), amb CIF B57564569, inscrita al Registre Mercantil de Palma, assentament 593, diari 216, en data 12 de maig de 2008, i representada per l'administrador de la companyia.

I de l'altra, la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de presidenta del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'àrticle 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Segon . Algasol Renewables, SL, és una entitat de dret privat l'objecte social de la qual és, entre d'altres, la investigació i el desenvolupament de tot tipus de tecnologies encaminades a la producció de biocarburants, i és la seva matèria primera, entre d'altres, la de microalgues, algues i qualsevol tipus de microorganismes, i la prestació de serveis d'assessorament en aquestes matèries.

Tercer . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Quart . Que ambdues parts consideren de mutu interès, per complir millor les seves funcions, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Per tot això,

ACORDEN

Formalitzar el present acord marc de col·laboració, conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera . Finalitat de l'acord marc

L'objecte d'aquest acord és l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) i Algasol Renewables, SL (en endavant, Algasol) en activitats científiques relacionades amb la investigació.

Ambdues parts es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords i contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

 • Potenciar la col·laboració científica entre ambdues entitats.
 • Fomentar la transferència de tecnologia de la Universitat de les Illes Balears derivada de la seva investigació.
 • Facilitar l'arribada al mercat de la recerca que es desenvolupa, per tal que pugui ésser útil en benefici de la societat.

Segona . Modalitats de col·laboració

 1. Execució de projectes de transferència de tecnologia.
 2. Cooperació en programes de formació o intercanvi de personal investigador i tècnic.
 3. Utilització de determinades instal·lacions i equips disponibles d'ambdues institucions, en les condicions que s'estableixin de mutu acord.
 4. Assessorament mutu en qüestions relacionades amb les activitats objecte d'aquest acord marc.
 5. Cooperació en programes de difusió tecnològica i innovació.
 6. Totes les altres que siguin considerades d'interès comú i dintre de les disponibilitats de les parts en relació amb l'activitat objecte d'aquest acord marc.

Tercera . Contingut dels acords específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic que haurà de contenir, entre altres, els aspectes següents:

  1. Definició de l'objecte que es persegueix.
  2. Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases i la cronologia del seu desenvolupament.
  3. Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el dit programa, especificant les fonts de finançament.
  4. Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.
  5. Nom de les persones, una per cada part, que es designaran per mutu acord i es responsabilitzaran de la marxa del conveni.
  6. Durada.
  7. Propietat, utilització i explotació dels resultats del projecte.

Quarta . Col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

La gestió economicoadministrativa dels convenis específics o contractes derivats del present acord marc serà encarregada, per part de la Universitat de les Illes Balears, a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996. La Fundació té per objectiu establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, per afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

Cinquena . Durada de l'acord

El present conveni marc entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada de tres anys, prorrogable de forma automàtica per períodes iguals.

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts podrà, al seu torn, denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data de terminació del present acord marc.

En qualsevol cas s'han de finalitzar les tasques dels programes o projectes que hi hagi en vigor.

Sisena . Litigi

En cas de conflicte en la interpretació, l'aplicació i l'execució d'aquest conveni marc, les parts, conforme a la Llei 29/1998, queden sotmeses a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de les Illes Balears.

I perquè així consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document en dos exemplars, i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per Algasol Renewables, SL,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Tomeu Jaume Clar
Administrador

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).