Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut Balear de la Dona per instrumentar les obligacions derivades de la concessió de la subvenció per al manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere (exp. IBD/01/2008)

Palma, 27 de juny de 2008

PARTS

La senyora Lila Thomàs Andreu, directora de l'Institut Balear de la Dona, d'acord amb el Decret 80/2007, de 12 de juliol, en exercici de les competències que atorga a la Direcció de l'Institut l'article 12.h) del Decret 109/2001, de 3 d'agost, que desplega la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat aprovats mitjançant el Decret 170/2003, de 26 de setembre, modificats per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

MANIFESTEN

 1. Que la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona, li atribueix com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears.
 2. Que els apartats h) i j) de l'article 3 de la Llei determinen com a funcions de l'Institut, entre d'altres, les següents:
 • Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment dirigits a aquelles que tinguin una especial necessitat d'ajuts.
 • Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions i organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes de l'Estat i de la comunitat internacional.

 1. Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.
 2. Que la UIB disposa de càtedres d'estudis en diversos camps del coneixement per promoure la recerca, la docència i la divulgació. Aquestes càtedres, que funcionen mitjançant conveni amb entitats públiques i privades en relació amb temàtiques d'interès comú, són un instrument de demostrada eficàcia que la UIB promou.

 3. Que en data 3 de juliol de 2002 es va signar el conveni de col·laboració entre la UIB i l'Institut Balear de la Dona per fomentar i afavorir el desenvolupament de la cooperació d'ambdues institucions.

 4. Que en data 29 de març de 2006 es va signar un conveni de col·laboració entre la UIB i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere per a la creació de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere.

 5. Atesa l'assignació nominativa en els pressuposts de l'Institut Balear de la Dona per a l'any 2008, i en virtut del que estableix l'article 7.1.a) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), no són aplicables els principis de publicitat i concurrència.

 6. Mitjançant la resolució de 30 de maig de 2008, la directora de l'Institut Balear de la Dona va atorgar una subvenció de 60.000 euros a la Universitat de les Illes Balears per al manteniment de la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, la qual es formalitza mitjançant conveni instrumental.

 7. L'article 21.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, estableix que l'Administració i els beneficiaris poden formalitzar convenis instrumentals per concretar els compromisos assumits per ambdues parts.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se d'acord amb les següents

CLÀUSULES

 1. La UIB i l'Institut Balear de la Dona manifesten la seva voluntat de mantenir la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere, creada per l'esmentat conveni entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear contra la Violència de Gènere.
 2. Aquesta Càtedra està destinada a l'ensenyament, la recerca i la divulgació sobre la violència de gènere.
 3. En el marc de la Càtedra d'Estudis de Gènere es podran dur a terme les activitats següents:
  1. Recerca

   1. Convocatòria anual d'un premi de recerca i proposta d'actuació sobre violència de gènere.
   2. Estudis sobre aspectes específics relacionats amb la violència de gènere (prevenció, tractament...).

  2. Activitats formatives adreçades a tot l'alumnat de la UIB

   1. Activitats de formació i sensibilització
   2. Impartició de l'assignatura de lliure configuració «La violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària» en els plans d'estudis actuals. Per tal de donar continuïtat a la matèria, el curs serà impartit per part del mateix personal que ho ha fet en les seves darreres edicions. En qualsevol cas, la UIB podrà proposar a la comissió mixta la inclusió de nou professorat.
   3. En l'elaboració del nou pla d'estudis de la UIB, es proposarà la seva reconversió en matèria optativa.
  3. Activitats de formació no adreçades específicament a l'alumnat de la UIB

   1. II edició del curs postgrau en línia Expert Universitari on line en Anàlisi Psicosocial de la Violència de Gènere.
   2. Jornades informatives o de divulgació.
   3. Altres activitats.

En la planificació de totes aquestes activitats s'exigirà que es realitzin també a les illes de Menorca i Eivissa.

 1. Correspon a la UIB la gestió de les activitats de la Càtedra, que proposarà anualment el programa d'activitats a la comissió de seguiment del conveni. En aquest sentit la UIB podrà anomenar una directora de la Càtedra, d'acord amb la comissió mixta.
 2. Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a dos mesos, dues persones per formar part de la comissió de seguiment del conveni.
 3. L'Institut Balear de la Dona aporta la quantitat de 60.000 euros per al manteniment d'aquesta càtedra a càrrec de la partida pressupostària 73201/323c01/44113/00, dels pressuposts per al 2008.
 4. L'import de la subvenció s'abonarà un cop justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.
 5. La Gerència de la UIB presentarà el compte justificatiu corresponent, atès que es tracta d'una subvenció.
 6. La rendició del compte justificatiu constitueix un acte obligatori del beneficiari en el qual s'han d'incloure, sota responsabilitat del declarant, els justificants de despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció. Les despeses s'han d'acreditar mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent.
 7. La presentació del compte justificatiu s'ha de fer abans del dia 10 de desembre del 2008.
 8. Aquest conveni tindrà vigència des del dia que se signi fins a la data límit de presentació del compte justificatiu: 10 de desembre de 2008 al 31 de desembre de 2008, i es pot prorrogar anualment.
 9. Així mateix, aquest conveni finalitzarà per:

  1. Incompliment greu o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
  2. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

En qualsevol cas, les parts es comprometen a acabar els estudis, tasques o activitats que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb el contingut del conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear de la Dona,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Lila Thomàs
Directora

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).