Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Caja de Ahorros del Mediterráneo

A Palma, a 17 de juliol de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat; d'ara endavant, UIB.

I de l'altra, el senyor Joan Ventayol Mir, que actua en representació de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en qualitat de director de particulars, institució beneficosocial amb domicili a Alacant, c/ San Fernando, 40, i CIF G 03046562, inscrita al Registre del Banc d' Espanya amb el número 2090, en el de Caixes d'Estalvi de la Comunitat Valenciana amb el número 12, en el de la Regió de Múrcia amb el número 2 i en el Registre Mercantil de la província d'Alacant al tom 1358 general, foli 1, full núm. A9358, inscripció 1ª; d'ara endavant, CAM,

Ambdues parts, amb la representació que tenen, es reconeixen mútuament capacitat suficient per intervenir en aquest acte i per obligar les institucions que representen i

EXPOSEN

Que ambdues institucions mantenen objectius comuns en favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears, alhora que estan interessades en la creació d'un marc comú de col·laboració per harmonitzar la finalitat pròpia la CAM amb l'activitat pròpia de formació, investigació i ensenyament de la Universitat de les Illes Balears.

Per això, i per tal de formalitzar la col·laboració d'ambdues institucions per a la consecució dels d'objectius esmentats, subscriuen el present conveni específic, que sotmeten a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA : Aquest conveni té per objecte la regulació de la col·laboració entre la Caja de Ahorros del Mediterráneo i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament d'activitats dintre de camps d'interès mutu. Aquests camps d'interès en matèria d'obres socials versaran en matèries com la cultura, el medi ambient i la solidaritat.

En contraprestació a l'ajuda rebuda per part de CAM, la UIB es compromet a difondre per qualsevol mitjà la imatge de CAM.

Aquest conveni té caràcter de conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general a l'empara del que estableix l'article 25 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

SEGONA : La Caja de Ahorros del Mediterráneo, sempre que existeixi disponibilitat pressupostària per a aquestes finalitats, destinarà una quantitat total anual de CENT VINT MIL EUROS (120.000 ¿), imposts inclosos, en concepte d'ajuda per dur a terme les activitats o els programes, de manera conjunta o propis de la Universitat, en camps d'interès mutu. Aquest import que CAM compromet podrà ser adjudicat o bé mitjançant activitat pròpia a desenvolupar en la UIB o bé en metàl·lic.

L'aplicació per projectes, activitats, programes i/o actuacions comuns fins a arribar al total de 120.000 ¿, serà determinada per una comissió mixta formada per tres representants de cada institució, tot tenint en compte que:

 • En matèria específica d'obres socials, la col·laboració es distribueix de la següent manera conforme a aquests conceptes:
  • Cultura: 20.000 ¿. Vint mil euros (imposts inclosos)
  • Mediambient: 33.000 ¿. Trenta-tres mil euros (imposts inclosos)
  • Solidaritat: 7.000 ¿. Set mil euros (imposts inclosos)

 • Pel que fa als 60.000 ¿ restants, es distribuiran de la manera següent:
  • 18.000 per a la Fundació Universitat ¿ Empresa de les Illes Balear
  • 42.000 a distribuir segons acordi la comissió mixta.

TERCERA : De caràcter previ a l'ajuda esmentada en l'anterior clàusula, en cas que aquesta fos en metàl·lic, la UIB haurà d'expedir factura amb l'import corresponent al valor a l'ajuda rebuda. Aquesta factura haurà de complir els requisits que preveu el Reial decret 1496/2003, Reglament de facturació, amb expressa separació de la base imposable, el tipus d'IVA aplicat, si escau, l'exempció o no subjecció i la quota corresponent.

Els abonaments d'aquestes ajudes es realitzaran en un compte obert a la CAM.

QUARTA: Difusió de la imatge de CAM

En contraprestació a la col·laboració rebuda, la Universitat es compromet que a la publicitat de totes les activitats que es desenvolupin dintre d'aquest conveni de col·laboració, es farà constar la col·laboració de CAM junt a la imatge de la Universitat.

Es realitzaran una sèrie d'actuacions de comunicació i difusió de la col·laboració conjunta entre les parts firmants que es concreten en els següents:

- Objectius

1. Potenciar la imatge de les parts firmants com a entitats compromeses amb el medi ambient, la cultura i la solidaritat.

2. Les parts es facilitaran els logos a utilitzar en cadascuna de les formes de difusió de la imatge que acordin, així com consensuaran la participació prèviament cadascuna.

3. La imatge de les parts firmants es difondrà en totes les activitats descrites o aquelles que podrien acordar.

- Actuacions:

a) Difusió als mitjans de comunicació d'informació del desenvolupament de les activitats objecte d'aquest conveni mitjançant rodes de premsa, notes de premsa, articles, reportatges, etc., en premsa general o premsa especialitzada, així com a les publicacions pròpies de les parts firmants. S'haurà d'inserir el logotip de la Universitat i de la CAM en el dossier de premsa, amb menció expressa a la col·laboració entre aquestes institucions, així com en tota la publicitat, els cartells i en qualsevol producció gràfica que es realitzi per a la difusió de les activitats.

b) Realització de fullets de difusió de les activitats amb el logotip de les institucions firmants fent menció expressa de la col·laboració de les parts.

c) En totes les activitats i en tots els mitjans de difusió escrits, digitals, premsa, televisió i d'altres que s'estimin, es farà menció expressa de la col·laboració de CAM.

d) Per a la col·locació a les pàgines web de les activitats objecte d'aquest acord, a les pàgines de les parts firmants o d'altres en les quals es consideri mitjançant Internet, serà observat:

 • Que hi apareixerà, de forma visible i rellevant, el logotip, marca i imatge corporativa de totes les parts firmants en mateixa mida i magnitud.
 • Que al disseny de la web que publiciti expressament les activitats objecte d'aquest conveni, apareixerà en un marge, de forma visible i rellevant, el logotip de totes les parts firmants.
 • Que en la descripció de les activitats a realitzar apareixerà la menció "amb la col·laboració de CAM".

e) Rodes de premsa. Per a aquestes es comptarà amb presència de totes les parts signants d'aquest acord. Per a la roda de premsa se situaran signes corporatius de totes les entitats firmants. Presència de la Universitat i CAM a les rodes de premsa que es realitzin, seguint el protocol consensuat pel Departament d'Imatge i Comunicació de CAM i la Universitat.

f) Participació de CAM en les conferències que es realitzin dintre de l'aplicació d'aquest conveni.

g) Utilització del logotip d'ambdues institucions a la resta dels materials i activitats no mencionats expressament i que es desenvolupin en el marc d'aquest conveni.

CINQUENA : El present conveni de col·laboració té com a àmbit temporal de durada des de la data de la firma fins al 31 de desembre de 2008.

SISENA : La col·laboració de CAM en les activitats que desenvolupen aquest conveni s'entén com a exclusiva, i en cas de participació d'altres organismes, aquests no seran una entitat financera o asseguradora. En tot cas, s'obtindrà prèviament a la inclusió d'algun altre col·laborador, el consentiment de CAM per escrit.

SETENA : Totes les discrepàncies que puguin sorgir en la interpretació, el compliment o l'execució del present conveni de col·laboració, queden subjectes als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a les parts.

Vuitena : Tractament de dades personals

La Caja de Ahorros del Mediterráneo, complint les disposicions de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, per la qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, manté que les dades de caràcter personal dels contactes/representants de les entitats firmants, s'integraran a un fitxer del qual la responsable i destinatària de la informació serà la Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb domicili social a 03001 Alacant (Espanya), carrer San Fernando, número 40.

Serà informada de forma expressa, precisa i inequívoca, i autoritzarà el tractament informàtic de les dites dades personals recollides en aquest conveni i que són necessàries per a la seva efectivitat i el seu compliment, i pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació si escau. L'autorització té caràcter irrevocable i sense efectes retroactius, d'acord amb el que s'estableix als articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat anteriorment, les parts signen el present conveni de col·laboració, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo,

Montserrat Casas
Rectora

Joan Ventayol
Director

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).