Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis Catalans

Palma, 12 de setembre de 2008

REUNITS

Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril, pel qual es nomena rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, amb domicili a la cra. de Valldemossa km 7,5, Palma, CP 07122 i amb el NIF Q0718001A.

I de l'altra, Salvador Giner i de San Julián, president de l'Institut d'Estudis Catalans, d'acord amb l'article 20 dels Estatuts i els articles 47 i 52 del Reglament de règim interior de la institució, amb domicili social al carrer del Carme 47, Barcelona, CP 08001, i amb NIF G-08674327.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes i reconeixent-se la capacitat legal necessària,

EXPOSEN

Que la Universitat les Illes Balears, com a administració pública que té encarregat el servei públic d'educació superior mitjançant la recerca, la docència i l'estudi, té atribuïda, entre d'altres, la funció de col·laborar amb la resta d'institucions i entitats ciutadanes amb la finalitat d'elaborar i executar plans i accions que contribueixin al progrés de la ciència, a la difusió de la cultura i al desenvolupament de la societat.

Que l'Institut d'Estudis Catalans té com a missió l'alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana.

Que, pels seus estatuts, ambdues institucions tenen l'objectiu de fomentar la recerca científica en tots els àmbits del coneixement.

Que és voluntat d'ambdues institucions col·laborar estretament en la gestió de determinats programes i projectes de recerca específics promoguts per l'Institut d'Estudis Catalans.

És per tot això que ambdues parts acorden signar aquest conveni, que es basarà en les següents:

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu d'aquest conveni és l'establiment de les condicions per portar a terme les tasques i els objectius que es proposi l'Institut d'Estudis Catalans mitjançant l'aportació concertada de serveis de professorat de reconegut prestigi com a docents i investigadors que formi part dels cossos docents de la Universitat de les Illes Balears.

Segona

La designació del professorat de la Universitat de les Illes Balears i la possible dedicació temporal a l'Institut d'Estudis Catalans es faran sempre de mutu acord entre la Rectora de la Universitat i el president de l'Institut, escoltades les unitats orgàniques de la Universitat de les Illes Balears que poden estar-hi implicades. Les condicions de cada cas s'acordaran expressament.

Tercera

La Universitat de les Illes Balears serà l'encarregada d'efectuar els pagaments al professorat que dugui a terme a l'Institut d'Estudis Catalans les tasques de col·laboració o d'investigació que es concertin, d'acord amb la seva categoria i dedicació habitual.

Quarta

L'Institut d'Estudis Catalans es compromet a transferir a la Universitat de les Illes Balears la quantitat, en termes anuals, equivalent a la reducció de la docència del professor o la professora alliberats en cada cas, per tal de procedir, si escau, a l'eventual contractació de substituts.

L'Institut d'Estudis Catalans queda lliure de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual mentre duri l'aportació de serveis per part del professorat col·laborador que es designi.

Cinquena

Atesa la necessitat d'avançar en els projectes que duu a terme la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l'Institut d'Estudis Catalans, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears i el president de l'Institut d'Estudis Catalans designen la doctora Rosa M. Calafat Vila, professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, per col·laborar en aquest projecte durant el període d'un any coincidint amb el curs acadèmic 2008-2009.

Sisena

Amb motiu d'aquesta col·laboració concreta de la professora Calafat amb els projectes de la Càtedra UNESCO de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta entitat aportarà la quantitat de 17.810 euros per tal de compensar la reducció de 7 hores setmanals de docència i tutories de l'esmentada professora durant el curs 2008-2009. Aquest import serà transferit i ingressat al compte oficial de la Universitat de les Illes Balears en un sol termini, una vegada signat el conveni i els tres mesos següents a la data de la vigència.

Setena

Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des del 15 de setembre de 2008 fins el 14 de setembre de 2009, i serà prorrogable, mitjançant pacte exprés, per un termini de dos anys més, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària i acadèmica de les respectives institucions signants.

Vuitena

En els resultats i actes de difusió de la recerca realitzada per la professora Rosa M. Calafat Vila hi haurà de constar la participació de la Universitat de les Illes Balears.

Novena

Aquest conveni podrà ser denunciat per qualsevol de les dues parts signatàries mitjançant un escrit de preavís preceptiu amb una antelació de dos mesos.

Desena

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni seran resoltes per acord de les parts i, si aquest acord no és possible, aquestes es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui.

I com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni en dos exemplars al lloc i en la data esmentats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'Institut d'Estudis Catalans,

Montserrat Casas
Rectora

Salvador Giner
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 22 de juliol de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).