Convenis i acords marc signats per la UIB

Memoràndum d'acord sobre l'establiment de cooperació acadèmica entre la Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge, EUA) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Northridge, 23 de juliol de 2008
Palma, 24 de juny de 2008

La Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge, EUA) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) formalitzen el present acord per tal de fomentar els intercanvis acadèmics i educatius.

1. Les dues universitats acorden cooperar en un esperit d'enteniment i bona voluntat mutus i reforçar els seus llaços d'amistat.

2. A través d'una estreta col·laboració, les dues universitats podran promoure intercanvis de professors, investigadors i estudiants, com també publicacions acadèmiques. Així mateix, podran desenvolupar projectes de recerca conjunts i promoure una àmplia gamma d'intercanvis acadèmics i educatius si ho consideren oportú.

3. El present acord no preveu un finançament immediat; això no obstant, les dues universitats finançaran els seus programes conjunts sempre que sigui factible. En general, cada una de les parts assumirà el cost de la seva participació en projectes i activitats llevat que s'acordi altrament.

4. L'aplicació pràctica d'aquest acord serà estudiada i aprovada per les dues institucions. En cas necessari, es redactarà un memoràndum d'aplicació per part dels representants adients de les dues parts.

5. Al llarg de les activitats, les dues universitats promouran l'amistat i la bona voluntat entre Espanya i els Estats Units i contribuiran al benefici acadèmic i cultural de tots dos països.

6. Intercanvis d'estudiants. Ambdues institucions podran acordar l'intercanvi d'estudiants de grau i de postgrau, basant-se en el criteri un a un, fet que determinarà el nombre d'estudiants que es podran intercanviar anualment. Aquest intercanvi implicarà la renúncia al pagament de l'import de matrícula a la universitat receptora per part dels estudiants.

  • Tots els estudiants aspirants hauran de complir els requisits d'admissió de la institució amfitriona, entre els quals hi pot haver el requisit de dominar l'anglès o l'espanyol.
  • Tots els estudiants hauran d'acatar les normes acadèmiques de la institució amfitriona. L'incompliment d'aquestes normes podria provocar la suspensió del programa d'estudis.

7. Qualsevol de les universitats podrà rescindir l'acord abans del seu venciment normal, havent-ho demanat prèviament per escrit almenys sis mesos abans de la data d'extinció del període de cinc anys. L'acord serà renovable al cap de cinc anys per consentiment mutu de les parts.

8. Cada institució conserva dues còpies signades del present acord, una en anglès i una en català.

Universitat Estatal de Califòrnia (Northridge),
Per la Universitat de les Illes Balears,

Jolene Koester
Presidenta

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).