Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'intencions entre la Universitat de les Illes Balears i Caja de Ahorros del Mediterráneo per a l'execució d'obligacions en matèria de personal investigador en formació beneficiari de les beques predoctorals CAM

Palma / Alacant, 29 de maig de 2008

REUNITS

D'una banda:

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

D'ara endavant, esmentada en aquest document com la Universitat de les Illes Balears; com a centre d'adscripció de graduats universitaris que són beneficiaris de programes d'ajut dirigits al desenvolupament d'activitats de formació i d'especialització científica i tècnica, a través del seu Vicerectorat d'Investigació i Política Científica.

D'una altra banda:

El senyor Jorge Ribera Francés, que representa en aquest acte la Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb domicili al C/ San Fernando, 40 d'Alacant; Institución Benéfico Social, inscrita en el Registre del Banc d'Espanya amb el núm. 2090, en el de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, amb el núm. 12, en el de la Regió de Múrcia amb el núm. 2 i en el Registre Mercantil d'Alacant en el tom 1358 general, foli 1, full núm. A-9358, inscripció primera, amb CIF G03046562, en qualitat de director d'Obra Social d'aquesta.

D'ara endavant, esmentada en aquest document indistintament com CAM o Caja Mediterráneo.

Reconeixen mútuament capacitat suficient per dur a terme aquest protocol, obliguen les entitats que representen

MANIFESTEN:

 1. Que Caja Mediterráneo, a través de les seves obres socials, convoca anualment programes d'ajut a la recerca: les beques CAM predoctorals, sobre temes d'estudi i recerca en matèria d'aigua, d'energies renovables i biodiversitat: recuperació i conservació.
 2. Que es concedeixen cada any vuit beques en règim de concurrència competitiva per a la realització de Tesis Doctorals sobre projectes de recerca, la durada màxima de les quals ha de ser de 48 mesos, i s'ha de desenvolupar a les universitats següents: Universitat de Múrcia, Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia, Universitat Politècnica de Cartagena, UNED (centre associat de Cartagena), Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández, Universitat Politècnica de València, Universitat de València i Universitat de les Illes Balears.
 3. Tot el règim legal dels becaris, després de l'entrada en vigor del Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut personal de recerca en formació , va obrir un nou règim jurídic obligatori: el defineix com "els graduats universitaris que són beneficiaris de programes d'ajut dirigits al desenvolupament d'activitats de formació i especialització científica i tècnica a través dels estudis, com a mínim de doctorat". Pel que fa a les parts, la universitat apareix com un centre d'adscripció dels becaris, lloc on desenvolupen les seves accions formatives i de recerca. Pel que fa a CAM, entitat convocant dels ajuts, es perfila com un col·laborador que suporta les despeses necessàries per desenvolupar la recerca, i aquesta assumeix l'import de l'ajut a la recerca i, com a novetat, el cost de la seguretat social dels becaris, que s'han de donar d'alta a la seguretat social en la fase de beca, que ocupa els dos primers anys fins a l'obtenció del diploma d'estudis avançats (DEA) o document administratiu que el substitueixi.
 4. Una vegada obtingut el DEA i haver seguit els dos anys següents fins a completar la durada de 48 mesos de les beques predoctorals, el Reial decret esmentat configura una segona fase de contracte laboral en pràctiques. En aquesta fase, no solament es configura la universitat com un centre d'adscripció del doctorand, sinó que també, durant el període fins que conclogui la tesi doctoral, la universitat formalitza un contracte laboral en els termes de l'article 11.1 de l'Estatut dels treballadors (contracte laboral en pràctiques) segons l'article 4.1.b) o l'article 8 del Reial decret 63/2006. En aquest punt, és a càrrec de la universitat l'alta a la Seguretat Social i l'obligació de fer la retenció de l'IRPF. El paper de CAM en aquesta fase és merament el d'abonar la quantitat global de l'ajut, que inclou en l'aportació el cost de la Seguretat Social a la universitat (com a centre d'adscripció dels becaris predoctorals CAM) sobre els quals abans CAM tenia l'obligació en la fase de beca.
 5. Un cop exposat breument el règim actual aplicable als beneficiaris dels ajuts propis de CAM, cal la col·laboració entre CAM i les universitats per regir els procediments d'abonament dels ajuts i que aquests es destinin a aquesta finalitat. De la mateixa manera, es concreten les obligacions d'ambdues parts signants respecte del personal de recerca en formació.

Amb la intenció de les dues institucions per acordar un procediment pel qual s'executi el pagament de l'ajut de CAM al personal de recerca en formació, en conseqüència, aquestes formalitzen el Protocol d'intencions següent, a fi de concordar els seus interessos respectius a les següents:

ESTIPULACIONS:

PRIMERA.- Objecte

CAM fa la seva pròpia convocatòria de "beques predoctorals", en què els beneficiaris fan activitats de recerca pròpies del personal de recerca en formació a la universitat signant.

A través d'aquest protocol d'intencions, ambdues parts acorden establir les condicions de la fase de contracte en pràctiques per al personal de recerca en formació. Igualment, per a aquesta fase s'estableix un procediment pel qual CAM, entitat que convoca els ajuts esmentats:

a) Abona la quantitat global de l'ajut a la universitat perquè aquesta pagui el sou del beneficiari contractat i la quota empresarial com també altres conceptes de cotització de la seguretat social que aquesta hagi d'assumir.

  b) Fa l'actualització i el seguiment del pagament de l'ajut esmentat.

  c) Fa el seguiment de la situació dels contractats adscrits a la universitat.

  SEGONA.- Durada MÀXIMA del període de la fase de contracte

  La durada de la fase de contracte del personal de recerca en formació pel que fa a les obligacions entre les parts per a cadascun dels beneficiaris que les universitats tenen adscrits és de 24 mesos (dos anys) i es cobreixen els anys tercer i quart des de la concessió de l'ajut a la recerca (una vegada superat el període de beca).

  TERCERA.- CONDICIONS

  Les condicions dels ajuts són les que es determinen en les convocatòries respectives que fa CAM i, si escau, els imports d'aquests poden ser objecte d'actualització anualment cada mes de gener en els termes que estableix el punt 4 de l'estipulació sisena.

  QUARTA.- REQUISITS PER A LA CONTRACTACIÓ

  Els beneficiaris passaran a ser contractats per la universitat en la qual estiguin adscrits una vegada s'hagi produït una de les condicions següents:

  a) Que hagin complert 24 mesos des de l'inici de la recerca (fase de beca) i que hagin obtingut el DEA o document que el substitueixi. Si aquests han obtingut el DEA o document que el substitueixi anteriorment al transcurs dels 24 mesos del període de beca, en tot cas, no se'n farà la contractació fins que s'hagin complert aquests 24 mesos.

  b) Si no han obtingut el DEA o document que el substitueixi una vegada transcorreguts els 24 mesos del període de beca, la universitat d'adscripció del personal de recerca en formació pot subscriure un contracte en pràctiques sempre que l'activitat del beneficiari sigui avaluada positivament, i aquesta qüestió ha de ser comunicada de manera fefaent a CAM.

  c) Que hagin complert els requisits que les entitats convocants estableixin en substitució del DEA o document administratiu que el substitueixi, d'acord amb la nova estructura d'ensenyaments adaptada a l'Espai Europeu d'Educació Superior, com s'estableix en l'article 4.2 del Reial decret 63/2006.

  CINQUENA.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

  1) El tipus de contracte que es formalitza entre la universitat i el beneficiari és un contracte de treball en pràctiques, que inclou els anys tercer i quart, que es compta des de l'inici de les activitats de recerca en la fase de beca.

  2) Durada del contracte en pràctiques: el contracte és d'un màxim de dos anys. Es contracta inicialment per un període de dotze mesos, prorrogable per dotze mesos més. L'ajut de CAM inclou expressament i assumeix el compromís econòmic de prorrogar el primer contracte subscrit en pràctiques per dotze mesos més (punt 3a), de l'estipulació sisena.

  3) El contracte es formalitza a temps complet.

  4) El beneficiari presta els seus serveis com a personal de recerca en formació en pràctiques.

  5) La retribució anual que percep el beneficiari s'estableix cada any en els termes de l'estipulació següent.

  6) El beneficiari percep de la universitat el pagament de l'ajut rebut de CAM prorratejat en catorze pagues: dotze de mensuals i dues pagues més, una corresponent al mes de juliol i una altra corresponent al mes de desembre.

  SISENA.- ABONAMENT DE QUANTITAT GLOBAL DE L'AJUT A LA UNIVERSITAT

  1) Caja de Ahorros del Mediterráneo, en els termes dels articles 4.1.b) i 8 del Reial decret 63/2006, ha d'abonar a la universitat d'adscripció del personal de recerca en formació de contracte la quantitat global de l'ajut segons els conceptes i el procediment indicats en aquesta estipulació.

  2) Ha d'abonar la quantitat global de l'ajut per a cadascun dels beneficiaris contractats que estiguin en la fase de contracte segons cada exercici, coincidint amb l'any natural de la manera següent:

  a) Primer exercici: des de la data d'inici de la fase de contracte fins al 31 de desembre.

  b) Segon exercici: des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

  c) Tercer exercici: des de l'1 de gener fins a la data en què es compleixin dos anys des de l'inici de la fase de contracte.

  En tot cas, la durada màxima dels exercicis no ha de superar els dos anys.

  3) CAM es compromet a:

  a) Mantenir la quantitat global de l'ajut una vegada iniciada la fase de contracte de cadascun dels beneficiaris durant tots els exercicis que els corresponguin.

  b) Establir anualment la quantia, els imports i els salaris que ha de percebre el beneficiari en el document anual indicat en el punt 4 d'aquesta estipulació, perquè el personal de recerca en formació desenvolupi les seves activitats.

  c) CAM ha de procurar i tenir com a referència en els imports que ha de satisfer en aquests ajuts les quanties determinades per les administracions o les mateixes universitats per al desenvolupament de les funcions del personal de recerca en formació.

  4) Document anual de fitxa tècnica salarial:

  a) CAM ha de remetre el mes de gener de cada any un document amb les característiques de l'annex I d'aquest protocol, en què ha d'especificar l'import de l'ajut establert per a cada exercici i el salari mensual que ha de percebre el beneficiari. Aquest document ha de ser remès directament per CAM a la universitat una vegada conegudes les normes de cotització vigents per a cada exercici segons la normativa de seguretat social, tenint-ne en compte l'actualització de l'import segons l'IPC.

  b) Sota el concepte de l'ajut global s'inclouen les despeses de Seguretat Social que hagi d'assumir la universitat. Així, en cas que el personal de recerca en formació iniciés la seva activitat amb contracte en una data posterior a l'1 de gener de cada any, la quantia de l'ajut global de l'any ha d'incloure des de la data d'inici de la fase de contracte fins al 31 de desembre del mateix any.

  5) El salari mensual que ha de percebre el beneficiari és el que es fixa anualment en el document esmentat en el punt anterior i, sobre aquest, la universitat ha de descomptar-hi les retencions o quotes de la Seguretat Social que segons les obligacions en aquesta matèria corresponguin.

  6) La base de cotització està constituïda per la quantia real percebuda.

  7) CAM ha d'abonar a la universitat, en el compte CAM que aquesta indiqui, les quantitats dels ajuts, en un termini no superior a set dies, que es compten des que la universitat acredita que els becaris han estat donats d'alta a la Seguretat Social amb contracte laboral en pràctiques en els termes indicats en el punt 3 de l'estipulació següent.

  SETENA.- Compromisos QUE ASSUMEIX la Universitat

  1) La universitat, com a centre d'adscripció dels becaris, assumeix les obligacions indicades en l'article 7 del Reial decret 63/2006 amb el personal de recerca en formació.

  2) Una vegada complertes les condicions indicades en l'estipulació quarta d'aquest protocol, la universitat fa la contractació dels beneficiaris mitjançant la formalització del contracte laboral en pràctiques segons el que disposa l'11.1 de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Les condicions d'aquest contracte són les que preveu igualment l'estipulació tercera.

  3) Una vegada s'ha fet la contractació i s'ha donat d'alta a la Seguretat Social el beneficiari, en un termini no superior a deu dies la universitat ha de remetre a CAM una còpia d'aquests contractes junt amb la còpia de l'alta a la Seguretat Social de cadascun dels beneficiaris adscrits als seus centres.

  4) La universitat ha d'emetre un certificat en què consti que ha rebut la quantitat global de l'ajut i hi ha d'indicar l'import rebut, la data i el concepte detallat per a cadascun dels beneficiaris.

  5) La universitat ha d'abonar l'ajut de CAM al beneficiari de manera mensual, el qual percebrà catorze pagues. L'import de cada mensualitat és el que determina anualment el document anual en els termes del punt 4 de l'estipulació anterior.

  6) La universitat ha de procurar que el compte d'abonament de domiciliació de la nòmina d'aquests treballadors sigui un compte obert per Caja Mediterráneo.

  7) La universitat ha de remetre abans del 31 de gener de l'any següent la justificació de despeses de cada exercici vençut. La certificació ha d'incloure el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'exercici esmentat i s'hi han d'incloure les despeses efectivament pagades en aquell període: nòmina i Seguretat Social. Junt amb aquesta certificació s'ha de presentar còpia dels TC1 i TC2 de l'anualitat esmentada.

  8) En cas que el beneficiari contractat decidís per pròpia voluntat abandonar les seves funcions de recerca i, per tant, extingir la relació laboral, la universitat ho ha de comunicar per escrit a CAM en un termini no superior a set dies, des de la recepció de l'escrit de dimissió del treballador, i ha de trametre adjunta a aquesta comunicació igualment una còpia de l'escrit esmentat.

  La universitat, en aquest cas, deixa d'abonar les quantitats inicialment assignades al beneficiari.

  En cas que aquesta circumstància fos coneguda per CAM, aquesta actuarà de la mateixa manera.

  9) Compensació d'ajut de CAM no consumida per dimissió del treballador. Respecte de la part de l'ajut no consumida de CAM que no hagi satisfet la universitat al treballador quan aquest estigui de baixa, queda sota l'administració de la universitat, de manera que es considera aquesta part de la quantitat global de l'ajut ja abonat com una bestreta d'un altre ajut diferent per a una altra convocatòria des dels anys següents fins a la seva compensació.

  10) La universitat, com a centre de treball adscrit dels beneficiaris contractats, observa les disposicions normatives en matèria de prevenció de riscs laborals.

  VUITENA.- Durada DEL PROTOCOL

  Aquest protocol d'intencions entra en vigor des de la data de la signatura i té una durada d'un any prorrogable a un altre indefinidament, llevat de denúncia expressa d'aquest protocol comunicada amb tres mesos d'antelació en la qual es pretengui deixar sense efectes aquest.

  Igualment es pot resoldre anticipadament per acord de les parts o per incompliment de qualsevol de les obligacions contretes. No afecta, en aquest cas, les obligacions ja contretes entre les parts amb tercers, de manera que no ha d'afectar l'activitat normal i en els termes de les obligacions ja contretes.

  NOVENA.- NOTIFICACIONS

  Les parts convenen expressament que tota notificació, comunicació, sol·licitud o requeriment amb relació a aquest protocol s'ha de fer de forma fefaent per carta, en què s'assenyalin respectivament com a domicili, en aquest sentit, les adreces que s'especifiquen tot seguit:

  Per a les obres socials de CAM:

  CAJA MEDITERRÁNEO
  Direcció d'Obres Socials
  Beques predoctorals CAM.
  Av. Dr. Gadea, 1
  03003 Alacant

  Per a la universitat:

  UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
  Vicerectorat de Recerca i Política Científica
  Campus universitari
  Son Lledó
  Cra. de Valldemossa, km 7,5
  07122- Palma

  DESENA.- Tractament de dades personals dels intervinents

  Caja Mediterráneo, en compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de les dades, manifesta que les dades de caràcter personal dels representants/contactes de la universitat s'integren en un fitxer, del qual és responsable i destinatari de la informació Caja Mediterráneo, amb domicili social al carrer de Sant Ferran, número 40, 03001 Alacant (Espanya).

  Una vegada que han estat informats de manera expressa, precisa i inequívoca, aquests autoritzen el tractament informàtic d'aquestes dades personals recollides en aquest protocol i que són necessàries per a l'efectivitat i el compliment d'aquest, i poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, si escau. L'autorització té caràcter revocable i no té efectes retroactius, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  ONZENA.- Confidencialitat i comunicació de dades

  Les dades de caràcter personal dels becaris predoctorals que es trobin dins de qualsevol fase segons el Reial decret 63/20036 són recaptades per CAM i per la universitat, de manera que totes les circumstàncies personals dels becaris quedin perfectament reflectides. Totes les dades sol·licitades s'integren en un fitxer, del qual és responsable i destinatari de la informació Caja Mediterráneo, amb domicili social al carrer de Sant Ferran, número 40, 03001 Alacant (Espanya) i la Universitat de les Illes Balears, Vicerectorat de Recerca i Política Científica, Campus Universitari, carretera de Valldemossa, km 7,5, Son Lledó, 07122, Palma.

  Tots els becaris predoctorals han de ser informats de manera expressa, precisa i inequívoca i han d'autoritzar el tractament informàtic de les dades personals esmentades, necessàries per a l'efectivitat i el compliment d'aquest, i poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, si escau. L'autorització té caràcter revocable i no té efectes retroactius, d'acord amb el que estableixen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  Tots els becaris predoctorals, en qualitat d'interessats, hauran d'autoritzar i consentir la comunicació de dades entre CAM i la Universitat de les Illes Balears per al compliment de les obligacions derivades d'aquest conveni.

  Els responsables dels fitxers i qui intervingui en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte d'aquestes i a haver-les de guardar, i aquestes obligacions subsisteixen fins i tot després de finalitzar les relacions amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable.

  DOTZENA.- FUR CONVENCIONAL

  Les parts es comprometen a dirimir qualsevol controvèrsia que sorgeixi en el si d'aquest conveni, de manera amistosa a través de la Comissió de Seguiment. Però en cas de conflicte entre les parts s'acorda la submissió als jutjats i tribunals d'Alacant.

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  PRIMERA.

  1. Respecte dels becaris predoctorals CAM que a la data d'aquest contracte estiguin treballant com a personal de recerca en formació respecte a la fase de beca, en què les convocatòries de 2007 i 2006 ja estan decidides, s'estableix el següent:

  • Els becaris predoctorals beneficiaris de la beca, segons decisió del jurat, per a la convocatòria de 2007 s'aplica el règim de l'Estatut del becari que accepta les bases de convocatòria i segons la legislació vigent en la matèria.

   • Els becaris predoctorals beneficiaris de la beca, segons decisió del jurat, per a la convocatòria del 2006 s'apliquen les condicions pròpies d'aquella convocatòria, i el règim del personal de recerca en formació és aplicable en la fase de contracte, una vegada compleixin les condicions exigides legalment, és a dir, una vegada hagin obtingut el DEA i s'hagi superat la fase de dos anys del període de beca. Aquesta circumstància es produirà el proper 2009.

   2. Respecte dels becaris predoctorals que a la data d'aquest contracte estiguin treballant com a personal de recerca en formació i que legalment s'enquadrarien en la fase de contracte objecte d'aquest conveni d'execució, en què els de les convocatòries de 2004 i 2005 ja estan decidides, s'estableix:

   • Pel que fa als becaris predoctorals beneficiaris d'ajut de la convocatòria de 2005, se'ls aplica el règim de la fase de contracte, tal com s'estipula i es desenvolupa en aquest acord.
   • Respecte dels becaris predoctorals beneficiaris d'ajut de la convocatòria de 2004, se'ls aplica igualment el règim de la fase de contracte amb les condicions pactades en la legislació vigent i desenvolupades en aquest conveni d'execució, però limitat a la durada d'un any, ja que, en analogia de la normativa vigent, estarien el quart any des de l'inici de la seva activitat com a personal de recerca en formació.

   SEGONA.- Bonificació en la cotització per al personal de recerca

   L'aplicació de la bonificació del 30% establerta en la disposició addicional segona del Reial decret 63/2006 afecta les quotes produïdes durant el període d'un any, que es compta des del primer dia del mes següent al de l'alta del personal esmentat en el règim general de la Seguretat Social.

   S'aplica aquesta bonificació a la primera alta del beneficiari en la Seguretat Social. En relació amb la disposició transitòria anterior, correspon l'aplicació als que per primera vegada són donats d'alta en la Seguretat Social i és d'aplicació als becaris en fase de beca de la convocatòria decidida el 2007. Igualment, és d'aplicació per als beneficiaris de la fase de contracte de les convocatòries de 2004 i 2005.

   I, en prova de conformitat amb el que precedeix, se subscriu, en el lloc i la data indicats, aquest protocol, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; i en queda un exemplar de cada idioma en poder de cadascuna de les parts.

   Per la Universitat de les Illes Balears,
   Per l'Obra Social de Caja Mediterráneo,

   Montserrat Casas
   Rectora

   Jorge Ribera
   Director

   Diligència

   El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).