Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre barceló gestión hotelera, sl, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 de juny de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor Simó Pere Barceló Vadell, major d'edat i titular del NIF 43029744-X, amb domicili a l'efecte d'aquest acord de col·laboració situat al carrer de Josep Rover Motta, núm. 27, 07006 Palma, que actua en representació de l'entitat BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, SL, amb CIF B-07918287 i el mateix domicili, en virtut de l'escriptura de poder atorgada el dia 3 de desembre de 2003 davant el notari de Palma, el senyor Álvaro Delgado Truyols, amb el núm. 5181 del seu protocol, d'ara endavant, Hotels Barceló.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre totes dues institucions, ambdues parts actuen en nom de les entitats que representen, es reconeixen recíprocament capacitat legal per subscriure aquest acord de col·laboració i

MANIFESTEN

1. Que un dels objectius de la Universitat de les Illes Balears és atendre les necessitats de la comunitat universitària i molt especialment les que es relacionen amb l'allotjament dels seus estudiants i del personal docent i de recerca.

2. Que Hotels Barceló té l'interès d'oferir vuit beques d'allotjament per a estudiants internacionals del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, màster oficial que atorga aquesta Universitat, que depèn del Departament d'Economia Aplicada. De les vuit beques de postgrau, sis estan lligades a les beques d'especialització professional en l'àrea d'Economia i Finances, Organització i Innovació Empresarial, Desenvolupament Econòmic i Integració Regional i Cooperació Internacional de la Fundació Carolina, segons el conveni signat amb la Universitat de les Illes Balears, i dues són pròpies de l'ajut que concedeix Hotels Barceló.

3. Que la Universitat de les Illes Balears considera del seu interès poder oferir a la comunitat universitària, i especialment als estudiants internacionals del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, aquesta fórmula d'allotjament, específicament dissenyada i pensada per cobrir les necessitats d'aquests, ja que això fa més atractiva l'oferta docent de la Universitat tant en l'àmbit nacional com en l'internacional, i contribueix d'aquesta manera a la projecció de la imatge i el prestigi de la Universitat de les Illes Balears.

4. Que ambdues parts tenen un interès comú en la continuïtat, qualitat i estabilitat de les beques que s'ofereixen com un mitjà més per assegurar el desenvolupament dels estudis relacionats amb el turisme i especialment amb el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

5. Que en virtut de tot el que precedeix, i havent arribat a un acord sobre això, les parts intervinents, de mútua conformitat, convenen i atorguen aquest conveni, que es regeix per les normes següents:

ESTIPULACIONS

Primera

Aquest conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears, d'una part, i Hotels Barceló, de l'altra, a fi d'assegurar als estudiants internacionals del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient el suport per fer aquest màster.

Segona

Hotels Barceló s'obliga a oferir vuit beques d'allotjament en règim de mitja pensió als Hotels BARCELÓ ALBATROS i/o BARCELÓ PUEBLO PARK, sota les condicions següents:

I. El període de concessió de l'allotjament ha de coincidir amb el curs acadèmic, com també l'estada a l'hotel assignat, de l'1 d'octubre de 2008 al 30 de juny de 2009.

II. L'estudiant allotjat s'ha de comprometre per escrit a respectar el reglament intern de l'establiment, i se'l podrà expulsar en cas de provocar desordres, causar danys o cometre falta greu. Si es produís aquesta situació, la direcció de l'hotel la posaria en coneixement del Comitè de Seguiment d'aquest acord.

III. La Universitat de les Illes Balears es compromet a facilitar les dades dels estudiants, la data d'inici i d'acabament del màster, amb un termini d'antelació d'un mes com a mínim, a l'inici del curs acadèmic.

IV. Si al llarg del curs fos necessari canviar les habitacions dels estudiants allotjats, Hotels Barceló queda autoritzat a fer-ho, sempre que les noves habitacions reuneixin unes característiques similars a les inicials.

V. En cas de canvi d'establiments hotelers, Hotels Barceló es compromet a notificar-ho al Comitè de Seguiment d'aquest acord.

Tercera

Es constituirà un Comitè de Seguiment, integrat per la Direcció del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient i pel director d'Operacions Balears d'Hotels Barceló, per tal de vetllar per l'execució correcta del conveni, coordinar activitats conjuntes i resoldre tots els problemes que es plantegin en la posada en marxa i funcionament del que preveu aquest conveni.

Quarta

Aquest conveni entra en vigor, amb caràcter general de tot el que s'estableix, el proper curs acadèmic 2008-2009, i per a ambdues parts té la vigència d'un curs acadèmic. Aquest termini es considera prorrogat, automàticament, cada curs, sempre que no hi hagi denúncia expressa i prèvia de qualsevol de les parts, la qual haurà de ser comunicada per escrit, amb una antelació mínima d'un mes des que s'acabi aquest.

Les parts poden modificar aquest document en qualsevol moment per mutu acord i sempre per escrit.

 

En aquestes condicions i perquè consti a l'efecte oportú, queda formalitzat aquest conveni que els compareixents aproven, després de fer-ne la lectura, i signen aquest document en quatre axemplars, dos en castellà i dos en català, i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats, a l'encapçalament.

Per Hotels Barceló, Simó Pere Barceló Conseller delegat
Per la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juny de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2008., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).