Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre l'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears

Madrid / Palma, 9 de juliol de 2008

REUNITS

L'Institut Camões, amb seu al carrer Rodrigues Sampaio 113, 1150-279 Lisboa, representat ací per l'ambaixador de Portugal a Madrid, senyor José Filipe Moraes Cabral, en substitució de la presidenta d'aquesta institució, Simonetta Luz Afonso,

i

la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

CONSIDERANT QUE:

- la Universitat de les Illes Balears pretén prosseguir els esforços per acréixer l'estatus de la llengua portuguesa amb el desenvolupament dels estudis portuguesos;

- la Universitat de les Illes Balears desitja proporcionar als professors i estudiants els mitjans que permetin l'aprofundiment dels seus coneixements en l'àrea de llengua i cultura portuguesa;

- és vocació de l'Institut Camões la promoció i la divulgació de la llengua i la cultura portuguesa,

acorden signar el present conveni, en els termes i condicions que s'indiquen a continuació.

Article 1r
Objecte del conveni

L'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears promouran un diàleg constant per aprofundir la cooperació per tal de crear programes de promoció de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears, tant en l'àrea d'investigació com en la d'activitats culturals.

Article 2n
Compromisos financers

L'Institut Camões es compromet a donar suport financer a la Universitat de les Illes Balears en les activitats d'investigació científica i de dinamització cultural, mitjançant la dotació d'una quantitat anual de fins a 10.000 euros.

Article 3r
Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

  1. En el context de l'article 2n, la Universitat de les Illes Balears es compromet a presentar una planificació anual d'activitats, degudament justificada i pressupostada, al final de cada any natural, per tal de ser realitzada dins l'any següent, sempre que sigui aprovada per l'Institut Camões.
  2. La Universitat de les Illes Balears durà a terme la creació d'un centre d'exàmens dins l'àmbit del sistema de certificació i avaluació del portuguès com a llengua estrangera.

  Article 4t
  Ajut per al fons bibliogràfic, audiovisual i multimèdia

  L'Institut Camões aportarà un fons bibliogràfic, com també audiovisual i multimèdia, seleccionats d'acord amb els programes de promoció de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa a la Universitat de les Illes Balears.

  Article 5è
  Ajut a la formació d'estudiants

  L'Institut Camões, d'acord amb els seus programes de borses d'estudi, donarà suport a la investigació d'estudiants de postgraduat i doctorands i a l'actualització científica en universitats portugueses de postgraduats i doctors de la Universitat de les Illes Balears en l'àrea dels estudis portuguesos, mitjançant projectes que seran presentats pel professor delegat per a les relacions entre l'Institut Camões i la Universitat de les Illes Balears.

  Article 6è
  Ajut a la traducció i a l'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques

  L'Institut Camões es compromet a donar suport a projectes de traducció i d'edició de treballs d'investigació i obres didàctiques en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i cultura portuguesa, produïts a la Universitat de les Illes Balears.

  Article 7è
  Vigència

  El present conveni entra en vigor el dia que se signi i es prorrogarà automàticament per anys naturals, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra el seu desig en sentit contrari amb una antelació mínima de tres mesos. El present conveni substitueix el signat entre ambdues institucions en data 21 de juliol de 2006.

  I com a prova de conformitat, les parts formalitzen aquest conveni en sis exemplars, dos en català, dos en portuguès i dos en castellà, amb un únic efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

  Per l'Institut Camões,
  Per la Universitat de les Illes Balears,

  José Filipe Moraes Cabral
  Ambaixador de Portugal a Espanya

  Montserrat Casas
  Rectora

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).