Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per a la organització conjunta de les Olimpíades i cursos educatius

Palma, 27 de maig de 2008

PARTS

Bàrbara Galmés Chicón, consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

 1. En data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.
 2. La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears (UIB) col·laboren des de fa temps en l'organització de diverses olimpíades i concursos educatius:
 • Olimpíada de Biologia
 • Olimpíada d'Economia
 • Olimpíada de Física
 • Olimpíada de Geografia
 • Olimpíada d'Història
 • Olimpíada d'Història de l'Art
 • Olimpíada de Llengua Alemanya
 • Olimpíada de Matemàtiques
 • Olimpíada de Química
 • Miniolimpíada de Física i Química
 • Prova Cangur

Per part seva, la Conselleria d'Educació i Cultura també ha col·laborat en l'organització de l'Olimpíada de Dibuix Artístic.

 1. La Conselleria d'Educació i Cultura ha col·laborat enviant als centres educatius la informació relativa a les diverses olimpíades (realització de les proves, acte de lliurament dels premis, etc.). A més, ha finançat, entre d'altres, els cartells anunciadors de les olimpíades, els premis en metàl·lic a l'alumnat guanyador d'algunes de les olimpíades i el viatge de l'alumnat classificat i de la persona acompanyant per participar en la fase nacional, així com les despeses relacionades amb els actes de lliurament dels premis.
  La Universitat de les Illes Balears ha col·laborat, a través de les facultats relacionades amb la matèria de cada olimpíada, al desenvolupament de la prova. A més, fins ara en algunes olimpíades s'oferia la matrícula gratuïta en la carrera relacionada amb la matèria objecte de la prova.
  A aquestes col·laboracions cal afegir, a més de l'esforç dels organitzadors, el patrocini d'altres entitats privades (principalment, entitats financeres), així com col·legis professionals, associacions sense ànim de lucre, etc.
 2. El fet és que els darrers anys s'ha incrementat el nombre d'olimpíades, relacionades amb matèries molt diverses, i es fa necessari coordinar la participació entre la Conselleria d'Educació i la UIB, per tal de garantir una col·laboració més eficaç i eficient i estalviar recursos personals i materials d'ambdues entitats.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Aquest conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en l'organització de les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears.

Segona. Aportacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans necessaris i facilitarà les relacions amb els serveis universitaris convenients per al bon desenvolupament d'aquest conveni:

 1. La Universitat de les Illes Balears oferirà les seves instal·lacions per dur a terme les proves i els actes de lliurament del premis, i es farà càrrec de les despeses corresponents al personal de la UIB, de la neteja i del manteniment de les instal·lacions que siguin necessàries. Si per qüestions del desenvolupament de les seves activitats ordinàries no es poden dur a terme aquestes activitats a la UIB, aquesta cercarà un lloc adient i es farà càrrec de les despeses corresponents al lloguer del local.
 2. El Vicerectorat d'Estudiants i Campus es posarà en contacte amb les facultats relacionades amb les matèries de cada olimpíada o concurs, i donarà les pautes perquè els cartells anunciadors de les olimpíades tinguin unes característiques similars, que els identifiquin fàcilment.
 3. Les facultats es posaran en contacte amb els organitzadors per col·laborar en el contingut de la prova.

A més, es concedirà matrícula gratuïta a l'alumnat guanyador de les olimpíades, sempre que sigui a la UIB i l'any acadèmic següent a la realització de les proves.

Tercera. Aportacions de la Conselleria d'Educació i Cultura

La Conselleria d'Educació i Cultura informarà els centres docents i alumnat de tot el que estigui relacionat amb les olimpíades: entitats que hi col·laboren, dates de realització de les proves, alumnes guanyadors, dates de realització de les proves a nivell nacional (si fa al cas) i data de l'acte de lliurament del premi.

La directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives comunicarà a la UIB cada mes de novembre quines són les olimpíades que s'han de dur a terme, i comunicarà a la UIB l'import màxim de la transferència que es dedicarà a finançar-les durant el curs escolar corresponent. A més, indicarà qui organitza l'olimpíada (la persona de contacte) i si hi ha el patrocini d'alguna altra entitat.

Quarta. Finançament

La Conselleria d'Educació i Cultura transferirà a la Universitat de les Illes Balears un import econòmic per cada olimpíada que organitzin conjuntament cada curs escolar, d'acord amb l'import màxim i la partida pressupostària que s'indiqui a l'addenda anual a què es refereix la clàusula setena d'aquest conveni.

La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat corresponent després de la presentació, per part de la UIB, d'una factura, abans de dia 31 de juliol de cada any, per l'import total de les despeses assumides per la Conselleria per l'organització de les olimpíades. Juntament a aquesta factura, es remetrà:

 • Una memòria econòmica i d'activitats en què es detallin les despeses efectuades en cada olimpíada, amb indicació de les que corresponen a la Conselleria i les que corresponen a la UIB.
 • Un certificat de la gerent de la Universitat de les Illes Balears que acrediti la realització de l'olimpíada o el concurs. Aquest certificat haurà de contenir, desglossats, la relació de les despeses, amb indicació de l'import, el concepte i el creditor, amb indicació de les despeses que corresponen a la Conselleria i les que corresponen a la UIB.

Cinquena. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment d'aquest conveni, que vetllarà pel seu compliment i analitzarà els resultats obtinguts, i que haurà de ser integrada com a mínim pels membres següents:

 1. La directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
 2. El vicerector d'Estudiants i Campus de la UIB.
 3. Dues persones representants de la Conselleria d'Educació i Cultura designades per la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
 4. Dues persones representants de la Universitat designades pel vicerector d'Estudiants i Campus.

Sisena. Publicitat

En totes les actuacions i publicacions que es desenvolupin en el marc d'aquest conveni han d'aparèixer, conjuntament, el nom de la Conselleria d'Educació i Cultura i el de la Universitat de les Illes Balears.

Setena. Vigència

Aquest conveni es renovarà automàticament a l'inici de cada curs escolar, excepte que alguna de les parts manifesti la voluntat de no renovar-ho abans del dia 1 de novembre de cada any.

Les accions que es duran a terme en el marc d'aquest conveni es concretaran en una addenda que per a cada any acadèmic serà signada per ambdues parts, en la qual es faran constar les olimpíades i els concursos educatius corresponents a aquell any acadèmic, l'import màxim de la transferència a la UIB que hagi de realitzar la Conselleria d'Educació i Cultura, la partida pressupostària dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el termini de vigència de l'addenda.

Aquesta addenda se signarà preferentment abans del dia 31 de desembre, excepte l'addenda corresponent al curs 2007-2008, que se signarà juntament amb aquest conveni.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Bàrbara Galmés
Consellera
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).