Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització de cursos per al personal del Consell de Mallorca en matèria de perspectiva de gènere

Palma, 28 de març de 2008

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sra. Josefina Ramis Rigo, consellera executiva del Departament de Joventut i Igualtat del Consell de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili a la plaça de l'Hospital, 4, de Palma, en representació del Consell de Mallorca en virtut del Decret d'habilitació de data 19 de març de 2008 de la presidenta del Consell de Mallorca.

I de l'altra, la Magfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar per a aquest acte, i

DIUEN

Que el Consell de Mallorca, en virtut de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, té competències pròpies en matèria de polítiques de gènere, conciliació de la vida familiar i laboral i dona.

Que l'article 46.1 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, estableix la possibilitat que els consells insulars subscriguin convenis de col·laboració amb la resta d'administracions públiques per assolir finalitats d'interès general.

Que el Departament de Joventut i Igualtat desenvoluparà al llarg de l'any 2008 el pla d'igualtat marc del Consell de Mallorca, que serà el referent per als corresponents plans municipals.

Que a fi d'implementar la perspectiva de gènere en les polítiques del Consell, es fa necessari un aprenentatge previ de les metodologies, la legislació i altres eines referides a aquesta matèria, per part del personal que s'hagi d'encarregar de les tasques que determini el Pla d'igualtat.

Que la UIB té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones, en concret compta amb un grup d'investigació en estudis de gènere.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

1 . L'objecte d'aquest acord específic de col·laboració és la realització de 2 cursos sobre Perspectiva de gènere en les polítiques locals, amb l'objectiu de formar personal del Consell de Mallorca per dotar-ho de les habilitats necessàries per aplicar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la perspectiva de gènere en els àmbits d'actuació de cadascun dels departaments del Consell.

Correspondran a la UIB la direcció pedagògica, les tasques de gestió i la direcció administrativa dels cursos.

Els cursos tindran aquestes característiques:

a. Els cursos es desenvoluparan en el lloc i amb l'horari que determini el Departament de Joventut i Igualtat, que seleccionarà els participants, i seran impartits pels professionals i professorat que acordi la direcció pedagògica del curs.

b. Es realitzaran un mínim de 2 cursos en grups de 10 persones.

c. La durada dels cursos serà de 50 hores cadascun, una part de les quals podrà ser a distància, llevat que per raons d'organització sigui necessària una altra durada. En aquest cas s'augmentarà el nombre de cursos fins a arribar a la totalitat de les hores objecte d'acord.

d. La formació serà integral i englobarà competències tant professionals com personals, i els continguts s'adaptaran al perfil de l'alumnat. El material formatiu s'elaborarà amb perspectiva de gènere i sense un llenguatge sexista.

2 . Per desenvolupar l'actuació objecte d'aquest conveni de col·laboració, el Departament de Joventut i Igualtat es compromet a aportar a la UIB un màxim de 24.040 euros amb càrrec a la partida pressupostària 30 32310 22606. Així mateix, el Departament de Joventut i Igualtat durà a terme la corresponent difusió entre el personal del CIM de les accions formatives i efectuarà la selecció dels participants.

3 . El pagament s'ha de fer de la manera següent:

L'aportació del CIM de vint-i-quatre mil euros amb quaranta cèntims (24.040 euros) es farà efectiva presentades prèviament la factura i la memòria de l'activitat dins el termini de justificació, que acabarà el 31 d'octubre de 2008.

Per fer-ne efectiu el pagament, la documentació justificativa haurà de dur el vistiplau de la consellera executiva del Departament de Joventut i Igualtat. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l'activitat esmentada, haurà de ser notificada al CIM.

4 . La UIB es compromet a realitzar les tasques de direcció, organització, coordinació i realització dels cursos, així com a aportar el material didàctic que correspongui.

5 . Comissió de seguiment. Cada una de les parts nomenarà dues persones perquè formin part de la comissió de seguiment del conveni. Aquesta comissió haurà de traslladar qualsevol modificació a cada una de les parts d'aquest acord de col·laboració per aprovar-la.

6 . Aquest conveni tindrà vigència des que se signi fins al dia 31 de desembre de 2008. No obstant això, les actuacions formatives hauran d'estar finalitzades, i la justificació corresponent presentada, a 31 d'octubre de 2008.

7 . Supòsits d'extinció. Aquest conveni es resoldrà, escoltades prèviament les parts, per les causes següents:

  1. L'acord mutu entre les parts.
  2. L'incompliment de les obligacions essencials de les parts.

I com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

La consellera executiva del Departament de Joventut i Igualtat,
La Rectora de la UIB,
Josefina Ramis
Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).