Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de marc de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de juny de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Garau Salas, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant, IMAS) en virtut del Decret d'organització de la presidenta del Consell de Mallorca del dia 17 de juliol de 2007.

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), que entrà en vigor el dia 22 d'abril de 2007.

INTERVENEN

El primer com a representant de l'IMAS, que està facultat per a la signatura del present conveni en virtut de les atribucions que li atorga l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS.

La segona, en representació de la UIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdues parts,

Convençudes de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en el camp de la investigació social en els termes que s'indiquen més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació, publicacions i fons documental.

2. Seminaris, col·loquis, simposis.

3. Estudis d'investigació conjunts.

4. Accés a equips i material específics.

5. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues parts.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació dels representants de cada institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Coordinació

Es nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars.

Per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Garau,
President
Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 d'abril de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).