Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi de personal d'administració i serveis entre la Universitat Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina) i la Universitat de les Illes Balears

Bahía Blanca, 4 d'abril de 2008
Palma,19 de maig de 2008

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Nacional del Sur, Rector Dr. Guillermo H. Crapiste, amb domicili legal Av. Colón 80, Bahía Blanca, Argentina.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el dia 18 d'abril de 2000, manifesten el seu interès per fer intercanvi de personal d'administració i serveis pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats en l'abast de les seves metes i els seus objectius en els camps respectius d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest conveni és establir un programa d'intercanvi de personal d'administració i serveis (en endavant PAS) entre les universitats participants.

2. Selecció . Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus membres del PAS interessats a participar en el programa d'intercanvi.

3. Proposta d'estada i admissió . El PAS seleccionat per realitzar un intercanvi ha d'enviar a l'òrgan pertinent de la universitat de destinació la proposta d'estada de PAS (annex 1) almenys tres mesos abans de l'inici de l'estada, el qual la tramitarà i comunicarà la decisió final d'acceptació o rebuig, almenys dos mesos abans de l'inici de l'estada. En el cas de la UIB, se n'encarregaran el Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa i Gerència.

La proposta d'estada de PAS ha de ser acceptada i firmada pel responsable del personal d'administració i serveis, i pel responsable del servei o departament corresponent d'ambdues universitats.

4. Període de les estades . Les estades poden ser des d'una fins a dos setmanes.

Les estades permetran al PAS dels centres d'ensenyament superior adquirir experiències i bones pràctiques de les institucions sòcies, així com millorar les habilitats necessàries per al desenvolupament de la seva tasca mitjançant la transferència de coneixements i adquisició de competències pràctiques. El servei o departament corresponent de la institució d'origen ha de posar els mitjans necessaris i donar suport adient perquè s'assoleixin aquests objectius.

5. Memòria . Finalitzada l'estada, el PAS haurà de redactar una memòria de les activitats realitzades i de les conclusions obtingudes durant la seva estada. Aquesta memòria ha de tenir una extensió aproximada de tres fulls.

6. Finançament . La universitat d'origen es farà càrrec de les despeses derivades del desplaçament del PAS que envia. La universitat de destinació es farà càrrec de les despeses d'allotjament i manutenció del PAS que rep.

7. Tràmits migratoris . Cada PAS és responsable de tramitar una assegurança mèdica i per a accidents i de tenir en regla el passaport i el visat corresponents, si escau, i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de l'estada.

8. Vigència i durada . El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els intercanvis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en quatre exemplars, dos en català, i dos en castellà, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Universitat Nacional del Sur,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Guillermo Crapiste
Rector

Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1. PROPOSTA D'ESTADA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Dades del / de la sol·licitant

Cognoms:

Nom:

DNI:

Edat:

q Dona q Home

Data i lloc de naixement:

Nacionalitat:

Adreça personal

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Dades laborals

Universitat d'origen:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):

Antiguitat en aquest lloc de treball:

Categoria:

Adreça del lloc de treball

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Dades de l'estada a la universitat de destinació sol·licitada

Universitat de destinació:

Lloc de treball (Departament/Servei/Facultat/Escola):

Persona responsable:

Càrrec:

Dades de contacte d'aquesta persona

Carrer:

Núm.:

Ciutat:

CP:

Tel.:

Correu electrònic:

Durada de l'estada:

Del dia___ / ___ / _____ al dia ___ / ___ /_____

Cost previst del desplaçament:

Cost previst d'allotjament i manutenció:

Resum de les activitats a realitzar:

 

 

 

Declar que les dades anteriors són certes.

Firma del / de la sol·licitant,

 

Data:

Vistiplau dels responsables

Universitat d'origen

Responsable del PAS de la universitat

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

Universitat de destinació

Responsable del PAS de la universitat

 

 

Nom, firma, segell i data

Responsable del PAS del Departament/Servei/Facultat/Escola

 

 

Nom, firma, segell i data

Documentació que s'ha d'adjuntar

Projecte de les activitats que s'han de dur a terme durant l'estada

Fotocòpia del DNI o passaport vigents

Currículum

Acreditació o declaració del nivell de coneixement de castellà o català