Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i la Universitat de les Illes Balears en l'estudi de les necessitats d'atenció a les persones dependents a l'illa de Mallorca

Palma , 16 de juny de 2008

REUNITS

Jaume Garau Salas, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), en virtut del Decret d'organització de la presidenta del Consell de Mallorca, del dia 17 de juliol de 2007.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), que entrà en vigor el dia 22 d'abril de 2007.

INTERVENEN

El primer, com a representant de l'IMAS, es troba facultat per a la signatura del present protocol en virtut de les atribucions que li atorga l'article 7.2 dels Estatuts de l'IMAS.

La segona, en representació de la UIB, d'acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) i n) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdues parts

EXPOSEN

 1. El present protocol s'emmarca dins l'acord marc de col·laboració entre l'IMAS i la UIB per al desenvolupament de programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en el camp de les ciències socials.
 2. Que a la UIB hi ha un equip d'experts que treballa en la recerca i l'estudi de la dependència a Mallorca.
 3. Que la UIB ha signat un conveni de col·laboració amb l'IMSERSO mitjançant el qual es duu a terme l'estudi de la situació de les persones dependents a Mallorca i que a l'esmentat conveni es preveu la col·laboració d'altres institucions (clàusula dotzena).
 4. Que L'IMAS té interès a conèixer la situació de la població dependent de Mallorca i les necessitats de recursos per a aquest col·lectiu.
 5. Que els serveis d'atenció a les persones dependents de l'IMAS poden aportar informació necessària per a l'estudi.
 6. Que en conseqüència dels expositius anteriors, l'IMAS i la UIB estan interessats a col·laborar per desenvolupar aquest estudi que servirà per conèixer l'estat i l'evolució de la dependència a Mallorca.

Atès el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure un protocol de col·laboració que s'ha de regir pel següent

OBJECTE

L'objecte d'aquest protocol és la col·laboració entre l'IMAS i la UIB en l'estudi de les necessitats de les persones dependents a Mallorca que la UIB duu a terme en conveni amb l'IMSERSO.

Compromisos de col·laboració

L'IMAS es compromet a:

 1. Nomenar un interlocutor per coordinar amb el representant de la UIB les activitats a dur a terme.
 2. Subministrar la informació rellevant per al desenvolupament de les tasques de l'equip de la UIB.

La UIB es compromet a:

 1. Nomenar un responsable o director de l'equip de treball, que assumirà la tasca de coordinació amb l'IMAS.
 2. Donar a conèixer a l'IMAS l'informe final amb els resultats obtinguts a l'estudi.

Ús i difusió dels resultats d'investigació i dels treballs realitzats

 1. 1. Als informes dels resultats de la investigació, a més dels cotitulars del projecte, UIB i IMSERSO, hi figurarà l'IMAS com a institució col·laboradora.
 2. L'IMAS no hi podrà fer cap alteració, modificació, addició o supressió sense l'autorització expressa del responsable de la UIB en cas de decidir-ne la impressió, publicació o difusió.
 3. Totes les publicacions reconeixeran explícitament la relació d'autors i, si escau, la direcció i la supervisió tècnica.

Vigència del protocol de col·laboració

La durada el present protocol serà des de la data de la signatura fins al compliment del seu objecte i en haver-se acomplert els compromisos adquirits per les parts.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest protocol de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte, en la data i al lloc indicats a l'encapçalament.

Per l'IMAS,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Jaume Garau
President

Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de maig de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de juny de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).