Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

 

Moscou, 26 de març de 2008

Palma, 10 de març de 2008

 

 

La Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles, denominada d'ara endavant URAP, representada pel seu rector, Magnífic Senyor Filippov V. M., segons estableix el seu estatut, d'una part, i la Universitat de les Illes Balears (Espanya), denominada d'ara endavant UIB, representada per la seva rectora, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els estatuts de la universitat esmentada, d'una altra part, han acordat establir el conveni següent:

 

 

ARTICLE 1

Aquest acord s'estableix per facilitar la cooperació entre la URAP i la UIB, per tal de desenvolupar programes conjunts d'estudi, intercanvi i cooperació en el camp de la docència, la formació d'estudiants i la recerca.

Les parts acorden fer ús de totes les possibilitats de cooperació que presentin els convenis interestatals.

 

 

ARTICLE 2

Totes dues universitats, d'acord amb les seves possibilitats financeres, intentaran fomentar els aspectes següents:

   

 • Intercanvi de personal docent i investigador, per a la qual cosa es crearan programes de curta i mitjana durada.
 •  

   

 • Estudis conjunts de recerca.
 •  

   

 • Programes de reciclatge per al personal docent.
 •  

   

 • Composició i traducció de manuals i materials didàctics.
 •  

   

 • Perfeccionament de l'estructura de l'administració de les universitats.
 •  

   

 • Organització de seminaris, col·loquis i simposis conjunts.
 •  

   

 • Intercanvi d'estudiants i especialistes de postgrau.
 •  

   

 • Intercanvi de publicacions en totes les àrees de cooperació.
 •  

   

 • Altres activitats de cooperació científica i acadèmica, acordades entre totes dues parts.
 •  

 

 

ARTICLE 3

Els dirigents de les universitats o els seus representants (responsables de les relacions internacionals de les universitats) han d'aprovar el programa detallat per dur a terme les activitats de cooperació, indicades a l'article 2, cada dos anys abans del 30 de març.

 

El programa de treball ha d'incloure la informació següent:

1. La descripció de les activitats del programa i el resultat previst.

2. Els noms dels responsables del programa, amb el nom, el cognom i el càrrec.

3. El termini del programa projecte.

4. Els recursos financers.

5. Per als programes d'estudis conjunts, els terminis de les previsions fetes per al seu reconeixement i la convalidació acadèmica.

Per dur a terme els programes de treball, les parts han d'elaborar el pressupost a partir dels propis recursos financers o dels recursos d'organitzacions, fons i programes nacionals i internacionals.

 

 

ARTICLE 4

El personal que participa en els programes de treball ha de ser acceptat per totes dues parts, d'acord amb els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

 

 

ARTICLE 5

Per als programes d'estudi conjunts (programes de doble diploma, educació compartida), així com per al suport als programes de mobilitat estudiantil, les parts contractants han d'establir un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació basat en ECTS.

 

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents de totes dues universitats.

 

 

ARTICLE 6

Les parts contractants tindran accés lliure a tota la informació resultant dels programes de treball conjunts fets sota aquest acord. El reconeixement dels drets a la propietat intel·lectual es regula a l'acord annex corresponent, de conformitat amb les regles de conflicte del dret internacional privat.

 

 

ARTICLE 7

Aquest acord entra en vigor la data de la seva signatura i té una validesa mínima de cinc anys, llevat que una de les parts notifiqui a l'altra el seu desig de donar per conclosa la col·laboració, en el període de l'1 al 15 de novembre de cada any de validesa del conveni.

En el cas que no es manifesti la voluntat de rescindir-lo, el conveni es renova automàticament per a cinc anys més.

L'acabament del conveni no impedeix finalitzar els projectes i els estudis que s'hagin acordat i aprovat fins a la seva plena realització.

 

 

ARTICLE 8

El coordinador del conveni de la Universitat de les Illes Balears és la doctora C. Nativitat Juaneda Sampol, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Mobilitat Universitària, i de la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles és el doctor V.N.Denisenko, vicerector de Relacions Internacionals.

 

Aquest acord de col·laboració se subscriu a sis exemplars, en català, en castellà i en rus amb validesa idèntica.

 

 

Per la Universitat Russa de l'Amistat dels Pobles,

 

 

Filippov V. M.
Rector

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Montserrat Casas
Rectora

 

 

 

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)