Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'EMPRESA EN TERA SYS NETWORKS, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 23 d'abril de 2008

 

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, el senyor Juan José Martínez Pagán, com a vicepresident regional del sud d'EMEA de l'empresa En tera sys Networks (Enterasys Networks, SA), que actua en representació d'aquesta societat, amb domicili al carrer Albacete, 5, 28027 Madrid.

 

EXPOSEN

Únic . La UIB i l'empresa En tera sys Networks, SA, signen el present conveni de col·laboració amb l'objecte de desenvolupar i posar en funcionament l'assignatura Laboratori de Tecnologies de Xarxes de Comunicacions, que s'ha d'impartir a la titulació d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica, i d'Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears.

Per això,

ACORDEN

Primer . La UIB ha d'impartir la docència de l'assignatura de lliure configuració Laboratori de Tecnologies de Xarxes de Comunicacions, en l'àmbit de l'Escola Politècnica Superior de la UIB de forma presencial, que inclourà l'ús d'equipament telemàtic aplicat a l'ensenyament amb la finalitat de poder arribar a tots els estudiants potencials dels estudis de Telemàtica i Enginyeria Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

Igualment, la UIB es compromet a afegir als comunicats, documents i publicitat, tant impresa com digital, el missatge «Assignatura finançada per En tera sys Networks, SA».

Segon . En tera sys Networks, SA, adquireix el compromís de finançar aquesta assignatura aportant la quantitat de 7.000 euros anuals, que s'actualitzarà anualment segons l'increment que experimenti l'IPC.

Tercer . En tera sys Networks, SA, adquireix el compromís d'aportar suport metodològic i ajuda al muntatge d'un laboratori quan les dues organitzacions així ho decideixin i podrà participar en la selecció del professorat i en l'elaboració de materials i continguts que s'hagin d'incloure en els temaris de l'assignatura que hom ha acordat d'impartir.

Els professors que resultin contractats per la UIB dependran orgànicament del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. Els professors hauran de tenir coneixements i experiència contrastada en el maneig dels dispositius de l'empresa En teras ys Networks, SA, que s'utilitzin al laboratori.

Quart . Les dues organitzacions es comprometen a participar conjuntament en activitats de difusió en matèria del coneixement de la realitat de les xarxes d'ordinadors i de la seguretat a la xarxa i a compartir les seves millors pràctiques empresarials en l'àmbit de les Illes Balears i, si fos necessari, també en l'àmbit nacional i internacional.

Cinquè . El present acord té una vigència de tres anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà de forma automàtica, llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar amb dos mesos d'antelació a la data que hagi d'entrar en vigor la pròrroga.

Sisè . En tera sys Networks, SA, abonarà les quantitats esmentades a la UIB contra factura dins el primer trimestre de cada any acadèmic. L'ingrés s'ha de fer al compte corrent número 2051-0151-65-1014198336, localitzador: 1587-2007-470.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col·laboració, ambdues parts la signen en sis exemplars, tres en català i tres en castellà, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

 

Per En tera sys Networks, SA,

 

 

Juan José Martínez
Vicepresident regional del sud d'EMEA

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Montserrat Casas
Rectora

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).