Convenis i acords marc signats per la UIB

ACORD DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA, CIENTÍFICA I CULTURAL ENTRE FUNDACIÓ ASPRO NATURA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Palma, 30 d'abril de 2008

 

REUNITS

D'una part, D. Miguel Pedregal Pardo amb D.N.I 33.520.171-H, en representació de la Fundació Aspro Natura amb domicili legal al carrer Garcilaso de la Vega, 9, 07181, Calvià, Mallorca, i núm. de NIF G-35091024.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

DECLAREN

La voluntat d'establir un conveni marc, dins dels programes als quals es refereix l'article quatre de la Llei 31/2003 de 27 d'octubre, de conservació de la Fauna Silvestre als Parques Zoològics, que reguli la col·laboració entre ambdues institucions.

A aquest fi, convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb les seves respectives atribucions, han establert els següents.

 

ACORDS

Primer. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts, intercanvis i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Aquest conveni es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdues parts.

Segon. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació entre ambdues parts.

2. Seminaris, col·loquis, simposis.

3. Estudis d'investigació conjunts.

4. Accés a equips i material específic.

5. Visites de durada curta.

6. Realització de pràctiques a les instal·lacions de la Fundació Aspro Natura.

7. Període d'aprenentatge pràctic de l'activitat laboral.

8. Integració laboral en un grup de professionals.

9. Obtenció de crèdits.

10. Altres activitats de cooperació establertes entre ambdues parts.

Tercer. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les instal·lacions del parc Marineland Mallorca amb possibles sortides a la mar i en àrees que ambdues institucions creguin convenients per a la realització de la labor o tasca encomenada.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quart. Programes projectes específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions fetes per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del responsable de la Fundació Aspro Natura .

Cinquè. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisè. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues institucions.

Setè. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitè. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novè. Coordinació

El rector de la UIB i el responsable de la Fundació Aspro Natura nomenarà, en un termini no major de tres (3) mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

 

Desè. Assegurança

La Universitat cobreix a través de l'assegurança d'estudiants quaselvol incident que es pugui produir en les intal·lacions de la Fundació Aspro Natura i aquesta institució restarà al marge d'aquesta responsabilitat.

La Fundació Aspro Natura es compromet a informar de les normes i restriccions del parc i de lliurar a cada estudiant en pràctiques el manual de formació i l'uniforme de treball.

Cada un dels projectes serà completat per un annex que especificarà la relació de alumnes, el calendari i horari i el programa de activitats. (Vegeu model adjunt).

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà. Cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Per Fundació Aspro Natura

 

 

Montserrat Casas
Rectora
Miguel Pedregal
Representant

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008 de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX