Convenis i acords marc signats per la UIB

CONTRACTE PER A L'EDICIÓ DEL LLIBRE EL PORQUÉ DE NUESTROS GESTOS ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I EDITORIAL OCTAEDRO

Palma, 1 d'abril de 2008

Barcelona, 13 de març de 2008

 

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, Editorial Octaedro, societat limitada, amb domicili al carrer Bailèn, 5, de Barcelona, i amb CIF B-60059300, representada pel senyor Juan León Varón, amb DNI 26430303, en qualitat de director editorial.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per subscriure aquest contracte i, en conseqüència,

 

EXPOSEN

La voluntat de coeditar en castellà el llibre El porqué de nuestros gestos , de les autores Mercè Puig Rodríguez-Escalona i M. Antònia Fornés Pallicer.

Per tot això, les parts signatàries es comprometen a fer efectiu el present contracte d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

Primera . L'objectiu d'aquest contracte és publicar en castellà el llibre El porqué de nuestros gestos , tant com a llibre imprès com en qualsevol format de difusió electrònica i/o digital. La Universitat de les Illes Balears se'n reserva l'edició en altres llengües.

La Universitat de les Illes Balears té tots els drets necessaris sobre el llibre assenyalat per a la signatura del present contracte. El pagament de drets d'autor i qualsevol altre són per compte de la Universitat de les Illes Balears. Editorial Octaedro resta exempta de qualsevol tipus de responsabilitat en relació amb els autors i tercers.

Segona . La producció editorial la durà a terme Editorial Octaedro, sota la supervisió d'Edicions UIB, amb les característiques següents:

  • Tiratge: 1.500 exemplars
  • Cost: 6.702 (sis mil set-cents dos) euros, sense IVA
  • Format: 12,5 × 19 cm
  • Pàgines: 128
  • Paper interior: òfset 90 g 1 + 1
  • Coberta: 4 tintes plastificat, volum m. 1,5
  • Contracoberta: 4 tintes amb el logotip corporatiu de les entitats col·laboradores
  • Impressió: interiors: b/n; coberta: 4 tintes
  • Enquadernació: rústica, cosit amb fil vegetal

  Tercera . Editorial Octaedro lliurarà 200 exemplars del llibre a la Universitat de les Illes Balears ¾ els quals no es podran utilitzar amb fins comercials¾ sense cost i sense liquidació. La resta de l'edició la comercialitzarà i distribuirà en exclusiva Editorial Octaedro a través de qui determini. La comercialització i distribució es pot efectuar en tot el món. Els preus de venda dels exemplars els determinarà Editorial Octaedro.

  Editorial Octaedro lliurarà a Edicions UIB, amb el 50 per cent de descompte respecte al preu de venda al públic, tants d'exemplars del llibre com n'hagi de menester per vendre a fires i mitjançant el seu portal electrònic.

  Quarta . La Universitat de les Illes Balears abonarà a Editorial Octaedro la quantitat de 3.485,04 (tres mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb quatre cèntims), IVA inclòs, en concepte d'edició de l'obra.

  Cinquena . Explotació de l'obra en forma de llibre . Quan la distribució sigui a la xarxa llibrera de l'Estat espanyol, Editorial Octaedro liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 26,5 per cent del preu de venda al públic dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada. A l'estranger, Editorial Octaedro liquidarà anualment a la Universitat de les Illes Balears el 26,5 per cent del preu efectiu de venda dels exemplars efectivament venuts i cobrats, de l'edició pactada.

  La notificació dels llibres venuts per part d'Octaedro s'efectuarà anualment amb darrera data de 28 de febrer. La liquidació es farà dins el primer trimestre de cada any. Les liquidacions s'enviaran a la Universitat de les Illes Balears i s'abonaran mitjançant transferència al compte 2090.6454-28-0064000418 els noranta dies següents a la recepció a les oficines d' Editorial Octaedro de la factura de la Universitat de les Illes Balears corresponent a les liquidacions esmentades.

  En tot cas, respecte dels exemplars que es lliurin gratuïtament als autors, a la Universitat de les Illes Balears, als mitjans de comunicació, a la crítica, els destinats a promoció, els rebutjats per defectuosos, els donats, els destruïts totalment o parcialment pel foc o una altra classe de sinistre, com també els deteriorats pel transport o altres causes, els defectuosos i els venuts a fallits i no recuperats, la Universitat de les Illes Balears no tindrà dret a percebre cap remuneració. La Universitat de les Illes Balears autoritza Editorial Octaedro a destruir els exemplars defectuosos. Així mateix la Universitat de les Illes Balears autoritza Editorial Octaedro a compensar en les liquidacions successives les devolucions que es produeixin d'exemplars de qualsevol edició en relació amb liquidacions anteriors.

  Sisena . Aquest contracte entrarà en vigor a partir del moment en què se signi i tindrà validesa, en tot cas, fins que s'exhaureixin els exemplars impresos del llibre per a l'edició inicialment pactada. Aquest contracte s'entendrà resolt en el termini de set anys des de la signatura.

  En el cas d'una nova edició, les dues parts hauran de tornar a negociar els termes d'aquest acord.

   

  I com a prova de conformitat, el signen ambdues parts en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

   

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Per Editorial Octaedro,

   

  Montserrat Casas
  Rectora
  Juan León
  Director editorial

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).