Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre Palma Aquarium i la Universitat de les Illes Balears

 

Palma, 12 de març de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio Monserrat Gutiérrez, director general de Palma de Mallorca Aquarium, SA,(en endevant PAC), amb CIF A-57129751 i domicili legal al carrer Manuela de los Herreros i Sorà, 21, 07610 Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, la formació d'estudiants i la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdues institucions.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues parts pot incloure els punts següents:

  1. Intercanvi d'informació entre ambdues institucions.
  2. Seminaris, col·loquis, simposis.
  3. Estudis d'investigació conjunts.
  4. Accés a equips i material específic.
  5. Visites de durada curta.
  6. Realització de pràctiques a les instal·lacions de Palma Aquarium (PAQ).
  7. Període d'aprenentatge pràctic de l'activitat laboral.
  8. Integració laboral en un grup de professionals.
  9. Obtenció de crèdits.
  10. Altres activitats de cooperació establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les instal·lacions de Palma Aquarium amb possibles sortides a la mar i en àrees que ambdues institucions creguin convenients per a la realització de la labor o tasca encomanada.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions fetes per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

 

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i del director general de Palma Aquarium.

Cinquena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues institucions.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El rector de la UIB i el director general de PAQ nomenaran, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Desena. Assegurança

La Universitat cobreix a través de l'assegurança d'estudiants qualsevol incident que es pugui produir a les instal·lacions de Palma Aquarium, i aquesta institució restarà al marge d'aquesta responsabilitat.

PAQ es compromet a informar de les normes i restriccions del parc i de lliurar a cada estudiant en pràctiques el manual de formació i l'uniforme de treball.

De conformitat amb el que s'estableix a la clàusula tercera i aquesta mateixa clàusula, la persona responsable designada per la UIB comprovarà que per a cada activitat que es dugui a terme els estudiants estiguin coberts per l'assegurança escolar.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

 

Per Palma Aquarium,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Antonio Monserrat
Director general

Montserrat Casas ,
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).