Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'Escola Universitària del Maresme i la Universitat de les Illes Balears en matèria de turisme

Mataró / Palma, 19 de desembre de 2007

REUNITS

D'una part el senyor Andreu Francisco Roger com a president delegat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, amb domicili a la ciutat de Mataró, província de Barcelona, passeig del Callao, s/n, amb NIF Q-5850027-C.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre l'Escola Universitària del Maresme i la Universitat de les Illes Balears en matèria de Turisme i d'acord amb les respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar relacions d'intercanvi i de cooperació en el camp de la docència i de la investigació en l'àrea de turisme en els termes indicats més avall.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les institucions podrà incloure els aspectes següents:

  • Organització conjunta de seminaris, simposis i jornades de caràcter cientificotècnic.
  • Preparació de propostes conjuntes d'investigació.
  • Intercanvi de personal docent i investigador per complementar activitats de formació de les respectives institucions.
  • Intercanvi d'estudiants.
  • Assessorament científic mutu en l'elaboració de documents d'investigació.
  • Preparació de programes i plans d'estudis conjuntament.
  • Altres activitats de cooperació acordades per les parts.

Tercera. Activitats i programes específics

Les activitats i els programes específics a desenvolupar basant-se en el present acord s'establiran de manera concertada pels representants de cada part i seran objecte d'annexos complementaris a aquest conveni. A l'annex s'hi haurà d'especificar:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Quarta. Manera de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de les parts i s'hi haurà d'esmentar específicament la seva participació, llevat que s'estableixin unes altres normes.

Cinquena. Vigència i durada

El present acord entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una validesa d'un any, renovable automàticament. Les parts, de mutu acord, podran proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per a la renovació. En cas que l'acord es denunciï, les parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis en curs.

Sisena. Coordinació

Els responsables de les respectives institucions nomenaran en un termini màxim de tres (3) mesos una persona responsable que coordini i revisi les activitats que es facin en el marc de l'acord.

Els coordinadors estaran regularment en contacte a fi de garantir el desenvolupament de la cooperació en els termes acordats.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present acord de col·laboració, signat en dos exemplars, dels quals en queda un a disposició de cada part.

Per l'Escola Universitària del Maresme,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Andreu Francisco

Montserrat Casas

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).