Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex I al conveni marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre l'Escola Universitària del Maresme i la Universitat de les Illes Balears en matèria de turisme

Mataró / Palma, 19 de desembre de 2007

REUNITS

D'una part el senyor Andreu Francisco Roger com a president delegat de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme, amb domicili a la ciutat de Mataró, província de Barcelona, passeig del Callao, s/n, amb NIF Q-5850027-C.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre l'Escola Universitària del Maresme i la Universitat de les Illes Balears en matèria de Turisme i d'acord amb les respectives atribucions, han establert les següents

MANIFESTACIONS

Vist que l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme va obtenir a la convocatòria PRE/478/2006 d'ajuts a xarxes de l'Euroregió el projecte xarxa cientificotècnica de l'Euroregió Mediterrània en el camp del turisme (xarxa XEPAT), on la UIB figura com a membre de la xarxa XEPAT,

Vist que l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme va obtenir a la convocatòria PRE/478/2006 d'ajuts per a la realització d'estudis econòmics i socials a l'Euroregió el projecte «Turisme residencial i índex de substituïbilitat entre allotjaments», que té com a investigador principal el doctor Josep Maria Raya Vílchez i en què figuren com a investigadors, membres del grup de recerca en Accions Estratègiques en Economies Turístiques de la UIB,

Ambdues institucions manifesten la seva intenció de treballar conjuntament en aquests dos projectes, i estableixen el procés de col·laboració a les següents

CLÀUSULES

Primera. Actuacions

Les que es deriven de les memòries presentades per l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme a la convocatòria PRE/478/2006 d'ajuts a xarxes de l'Euroregió i d'ajuts per a la realització d'estudis econòmics i socials a l'Euroregió.

Segona. Condicions financeres

a) Atorgada la subvenció per a la creació de la Xarxa de l'Euroregió per a la Prospectiva i Anàlisi del Turisme (XEPAT) per part del departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, a la Universitat de les Illes Balears li corresponen 3.000 euros per la seva participació en el projecte, sempre que les despeses hagin estat correctament justificades per part de la UIB al departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya.

b) Atorgada la subvenció per l'estudi «Turisme residencial i índex de substituïbilitat entre diferents allotjaments» per part del departament de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, a la Universitat de les Illes Balears li corresponen 5.193 euros per la seva participació en el projecte.

Tercera. Desenvolupament i vigència del conveni

La durada del present annex és d'un any, prorrogable de mutu acord entre ambdues parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest annex, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per l'Escola Universitària del Maresme,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Andreu Francisco

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).