Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Parlament de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al patrocini de l'edició d'un llibre de comentaris a l'estatut d'autonomia

Palma, 13 de març de 2008

REUNITS

D'una banda, la Molt Honorable Senyora Maria Antònia Munar i Riutort, Presidenta del Parlament de les Illes Balears, que actua en representació d'aquesta institució, en l'exercici de la competència atribuïda per l'article 31 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Actua assistida a l'acte per l'Oficial Major, senyor Lluís Isern i Estela, que en dóna fe.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni, concretat en els termes de les manifestacions i els pactes que a continuació queden recollits.

 

MANIFESTACIONS

I. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, que havia estat aprovat originàriament per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, ha estat reformat fa poc de manera substancial per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. D'aquesta manera, la comunitat autònoma de les Illes Balears ha estat una de les primeres comunitats autònomes a reformar la seva norma institucional en la darrera onada de reformes dels estatuts d'autonomia en tot l'Estat.

II. L'editorial Thomson-Civitas ha encomanat recentment al senyor Avel·lí Blasco Esteve, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) la direcció d'un llibre de comentaris jurídics al nou Estatut. Es tracta d'un llibre de 800 a 900 pàgines, en el qual participaran un ampli nombre d'autors del món jurídic de les Illes (incloent professors universitaris, advocats, funcionaris, etc.), elaborat amb el mètode de comentar article per article seguint el mateix sistema en cada comentari.

III. El Parlament de les Illes Balears està disposat a col·laborar en l'edició de l'esmentat llibre, ateses la significació i la importància que té l'Estatut d'autonomia per a tota la vida institucional i política de la nostra comunitat autònoma, i considerant en especial que l'any 2008 es complirà el vint-i-cinquè aniversari de l'Estatut original de 1983 i de la constitució del Parlament de les Illes Balears. D'aquesta manera, el Parlament, com a institució representativa de tot el poble de les Illes Balears, hi vol ser present i coadjuvar a la producció de reflexió i de bibliografia científica sobre l'Estatut, així com dur a terme activitats commemoratives de la promulgació de la màxima norma institucional el 1983.

 

PACTES

Primer . El Parlament de les Illes Balears i la UIB acorden col·laborar mútuament en l'edició del llibre de comentaris al nou Estatut d'autonomia de les Illes Balears a què es refereix l'expositiu II.

Segon . El Parlament de les Illes Balears abonarà a la UIB la quantitat total de 18.000 (divuit mil) euros, destinats a remunerar les tasques de direcció del llibre, així com de retribució als autors dels diferents comentaris a l'Estatut. Aquesta quantitat es farà efectiva el 2008 d'una sola vegada, un cop s'hagin lliurat a l'editorial Thomson-Civitas els treballs que componen el llibre, mitjançant transferència bancària al compte corrent que la UIB comuniqui al Parlament.

Tercer . La UIB, per la seva banda, articularà la seva col·laboració mitjançant la direcció i coordinació de l'esmentat llibre per part del professor Avel·lí Blasco Esteve, del Departament de Dret Públic.

Quart . El període de vigència d'aquest conveni és d'un any, comptat des del dia 1 de gener de 2008.

Cinquè . Es fa constar expressament la naturalesa administrativa d'aquest conveni i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi entre les parts signants relatiu a la seva interpretació o aplicació.

 

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

La Presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

 

Assistida per l'Oficial Major del Parlament de les Illes Balears,
Lluís Isern

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).