Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de febrer de 2008

REUNITS

D'una banda, el senyor Josep Oliver Marí, president de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), com a representant d'aquesta, segons el que estableix l'article 29 dels Estatuts de la Confederació.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament ampliar l'acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

MANIFESTEN

1. Que la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) té en projecte la presentació de dues propostes dins el marc del Programa europeu d'aprenentatge permanent (subprogrames ERASMUS i Leonardo da Vinci). Aquests projectes estan orientats a aconseguir la màxima promoció i inserció laboral dels estudiants universitaris i dels universitaris titulats de nou de les Illes Balears.

2. Que les pràctiques transnacionals potencien la relació Universitat-empresa i afavoreixen l'adquisició de coneixements pràctics vinculats a la futura professió dels becaris, el perfeccionament d'una altra llengua i el coneixement d'una altra cultura.

3. Que la UIB i la CAEB comparteixen l'objectiu de completar la formació acadèmica dels universitaris amb la iniciativa empresarial i que els objectius de la present iniciativa amplien els plantejats a l'acord de col·laboració firmat el 7 de desembre de 1995 entre la CAEB i la UIB.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB) presentarà els projectes SPEC 2008-2009 i PEC 2008-2009 de mobilitat, dirigits, per una banda i molt especialment, als estudiants universitaris, i per l'altra, a titulats de nou, residents a les Illes Balears. L'objectiu és la realització de pràctiques en empreses de la UE, especialment PME, dins àrees i sectors d'activitat relacionats amb la futura professió dels becaris. En cas que la proposta sigui aprovada, la CAEB s'encarregarà de la gestió dels projectes esmentats.

Segon . Les pràctiques es regiran pels convenis de pràctiques sota els subprogrames ERASMUS i Leonardo da Vinci. Els convenis de pràctiques dels estudiants universitaris seran ratificats per un tutor designat per la UIB.

Tercer . Una vegada finalitzades les pràctiques, el becari rebrà un certificat acreditatiu expedit per l'empresa i la CAEB.

Quart . La UIB es compromet, en la mesura en què les pràctiques compleixin la seva normativa, a acreditar el període de pràctiques que facin els estudiants de la UIB en empreses de la UE.

Cinquè . La present ampliació de l'acord UIB-CAEB tindrà una vigència idèntica a la durada dels projectes SPEC 2008-2009 i PEC 2008-2009, durada establerta als contractes oficials.

 

Un cop llegida per les parts aquesta ampliació de la col·laboració UIB-CAEB i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, la signen en tres exemplars al lloc i en la data indicats a l' encapçalament.

Per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears,
Josep Oliver President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).