Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per establir un programa conjunt d'actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d'educació infantil amb titulació insuficient com a mestres d'educació infantil

Palma, 25 de febrer de 2008

PARTS

Bàrbara Galmés Chicón , consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

 1. L'article 14.7 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), obliga les comunitats autònomes amb competències educatives a ordenar els requisits mínims que han de complir els centres de primer cicle d'educació infantil.
 2. L'article 4 del Reial decret 806/2006 estableix el calendari d'aplicació de la LOE i especifica que cada comunitat autònoma competent en matèria educativa ha de publicar el decret de requisits mínims abans de final de desembre de 2007; així mateix, la disposició addicional quarta estableix que els centres de primer cicle d'educació infantil han de complir els requisits en un període de tres anys des de la publicació de la normativa específica.
 3. El creixement sostingut de la natalitat a la nostra comunitat autònoma (proper al 5% anual) i l'augment constant d'oferta educativa adreçada a aquestes edats han fet que no es trobin en el mercat laboral professionals amb la deguda titulació per cobrir adequadament els nous llocs de treball o les vacants que es produeixen en els centres.
 4. Per tot això es fa necessari adoptar mesures excepcionals i urgents en la formació i capacitació de professionals que cobreixen o han de cobrir els llocs de treball dels centres de primer cicle d'educació infantil. A aquest efecte es considera adient que l'adopció de les esmentades mesures es dugui a terme en el marc d'un conveni específic, que reflecteixi la col·laboració institucional en aquesta matèria entre les dues parts, en desenvolupament del conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 12 de juliol de 2000.

Ambdues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni específic, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

  1. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir un programa conjunt d'actuació en la formació dels professionals que treballen en centres de primer cicle d'educació infantil amb titulació insuficient com a mestres d'educació infantil.
  2. El plantejament general del programa s'ha d'adequar a les necessitats formatives i prioritats de la Conselleria d'Educació i Cultura, establertes en relació amb l'oferta de places escolars de primer cicle d'educació infantil.

  3. La col·laboració entre les parts signatàries tindrà com a eix fonamental el desenvolupament del Curs de formació per a ocupar places destinades a mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil. Les convocatòries del curs, així com les accions formatives que se'n deriven, han de ser programades, organitzades i impartides per personal seleccionat conjuntament per les parts signatàries.
  4. Als efectes indicats al punt anterior, la Universitat de les Illes Balears assumeix els compromisos següents:
  5. a) Dedicar l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i els serveis administratius que en resultin afectats a l'execució del curs que se'n derivi.

   b) Desenvolupar el curs esmentat a les aules i les instal·lacions adequades. La comissió de seguiment prevista en el punt quart pot preveure que el curs es desenvolupi a les dependències que la Conselleria d'Educació i Cultura consideri més adequades.

   c) Donar el reconeixement acadèmic adient a les activitats desenvolupades.

   d) Desenvolupar totes les activitats de formació d'acord amb els controls de qualitat més estrictes. Per satisfer aquest criteri d'excel·lència, la selecció del professorat elegit per impartir el curs d'habilitació, com també les metodologies didàctiques, ha de passar per un procés de control intern.

   e) Fer-se càrrec de la selecció i la contractació del professorat. En qualsevol cas, no s'establirà cap vincle contractual entre aquest professorat i l'Administració de la Conselleria d'Educació i Cultura.

   f) En relació (o vinculat) amb aquest pla de formació la Conselleria d'Educació sol·licita un estudi sobre la situació dels centres que acullen infants de 0-3 anys a les Illes Balears, i la UIB col·laborarà elaborant (o lliurarà) un informe amb les dades obtingudes.

  6. Es constitueix la comissió de seguiment per al programa conjunt d'actuació en matèria d'habilitació per ocupar places de mestres d'educació infantil al primer cicle d'educació infantil.

  Integren la comissió:

  • Tres representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, que seran nomenats per la consellera d'Educació.
  • Tres representants de la Universitat de les Illes Balears, que seran nomenats per la rectora d'aquesta universitat.

  Són funcions de la comissió:

  a) Aprovar el disseny organitzatiu del curs i les activitats relacionades.
  b) Determinar, d'acord amb la legislació vigent, les condicions de participació i accés als cursos.
  c) Aprovar la proposta de director, coordinadors i professorat dels cursos i activitats relacionades.
  d) Realitzar el seguiment i l'avaluació de les activitats.
  e) Elevar a la comissió mixta de seguiment del conveni marc, la memòria del programa i, si escau, les propostes de modificació del conveni específic.
  f) Informar, abans del començament del curs, dels aspectes següents:

  1. Plantejament formatiu de les activitats.

  2. Relació nominal del professorat.

  3. Disseny organitzatiu del curs.

  4. Pressupost estimat de les activitats.

  g) Proposar els coordinadors de les activitats formatives.
  h) Presentar, una vegada acabada cada activitat formativa derivada del present conveni, la documentació següent:

  5. Memòria d'activitats i resultats.

  6. Resum de les despeses efectuades i dels ingressos obtinguts.

   • Les condicions i els requisits d'accés al curs són els que estableix la Conselleria d'Educació mitjançant la corresponent convocatòria.
   • Ambdues administracions signatàries a través de la comissió de seguiment han d'establir les condicions per a l'avaluació del procés formatiu i de reconeixement de la participació.

    7. De conformitat amb els criteris establerts per les dues administracions signatàries, recollits i harmonitzats per la comissió de seguiment, la Universitat fixarà els drets de matrícula, sempre d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

    8. Les activitats previstes en aquest programa han de ser finançades conjuntament per les administracions signatàries, d'acord amb els criteris següents:

     • La Conselleria d'Educació i Cultura ha de destinar al curs, el primer any de vigència de l'acord, la quantitat de 98.896,31 euros amb càrrec a la partida 13501 421C01 44113 00 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.
     • La Universitat de les Illes Balears, amb càrrec a la partida generada a partir de les matrícules dels alumnes, ha de completar les despeses resultants del desenvolupament del curs.

      9. El present conveni finalitza el 31 de desembre de 2008, sens perjudici que es pugui prorrogar mitjançant la corresponent addenda, on es fixaran les quanties corresponents.

      Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

      Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

       

      Per la Universitat de les Illes Balears,

       

      Bàrbara Galmés

      Montserrat Casas

       

      Diligència

      El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008., de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).