Convenis i acords marc signats per la UIB

A ddenda a l'annex III 2007 del conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya signat el 31 de març de 2006

Palma, 14 de febrer de 2008

La Universitat de les Illes Balears i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya acorden ampliar el conveni existent entre ambdues institucions per a l'accés a la Biblioteca Digital de Catalunya amb la subscripció 2008 als recursos electrònics següents:

  • JSTOR I, II, III 27.500,00 ¿
  • Nature (revista electrònica) 4.437,36 ¿
  • Oxford University Press (revistes electròniques) 16.168,25 ¿
  • Royal Society of Chemistry (revistes electròniques) 4.431,93 GBP
  • Taylor & Francis (revistes electròniques) 40.267,39 ¿

Els imports de les revistes no inclouen IVA 16% i s'han de pagar als editors corresponents.

Aquests nous productes s'inclouran en l'actualització de l'annex III del conveni vigent, que de mutu acord es renovarà durant el 2008.

El President del CBUC,
La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

Jaume Casals

Montserrat Casas

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 18 desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).